המשיח בספר?

המשיח בספר?

זה נכון שיש ספר שמסתובב ושמי שקורא אותו, משתנה? רציתי לדעת אם זה קשור לחב"ד ספר בשם "התיאור של הכל" ומי יודע איפה אפשר להשיג אותו? מי שסיפר לי עליו זה בנאדם בפייסבוק שלא מצאתי אותו שוב אבל בשיחה הוא העלה את הנושא הזה. שהמשיח מתגלה בספר שיגיע לאנשים. מה ידוע על כך?

בס"ד

לספר הזה קוראים ספר תורה ואם תלמד בו תראה שיש בתוכות תיאור של כל היקום וכל הבריאה האלוקית כולה. זה ספר היסוד לכל דבר.

מנהל הפורום
1000+

זה נכון שיש ספר שמסתובב ושמי שקורא אותו, משתנה? רציתי לדעת אם זה קשור לחב"ד ספר בשם "התיאור של הכל" ומי יודע איפה אפשר להשיג אותו? מי שסיפר לי עליו זה בנאדם בפייסבוק שלא מצאתי אותו שוב אבל בשיחה הוא העלה את הנושא הזה. שהמשיח מתגלה בספר שיגיע לאנשים. מה ידוע על כך?

ציטוט מתוך הספר 

הדרך לדעת את פני אלהים

שצורתו "מכיפה=הפכים"

בזמן הזה שהוא זמן הגאולה על כל אחד ואחד לדעת את אלהיםולא רק להאמין בצורה מדומיינת שחס ושלום אלהים הוא ישות בפני עצמה או ישות נעלמה כאשר אדם קורא קריאת "שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחדהכוונה שהוא מכוון צריכה להיות אצל כל אחד ואחד אחידה ותואמת לכולם ,והיא לאלהים האחד שצורתו מכיפה=הפכים=המאחד ומהווה את האין ואת הישבדרך נוסח המשפט הבא, "בכל מקוםיש מקוםשאין בו מקוםבינהם נימצא אלהיםהמאחד ומהווה אותםמעצם היותו היפוכם" (בהמשך אבאר ואסביר את תוכן המשפט המנוסח הזה שעל כולם לכוון בקריאת שמעכל מי שמכוון ומדמין אל אחר הרי הוא כעובד אלהים אחריםועובר על "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני.צורת הקשת שאני מביא כאן היא כצורת הכיפה במימד אחד נאמר עליה

יופי השכינהוגםלהסתכל או לא?

הקשת היא לא רק סימן לחטאיםאנו מוצאים אותה גם כחלק מתיאור התגלות אלוקיתהנביא יחזקאל10 תיאר חזיון בו הוא ראה את השכינה העליונה "כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם,כן מראה הנוגה סביבהוא מראה דמות כבוד ה'. ואראהואפול על פניואשמע קול מדבר…"

לאור פסוק זההיה תנא שסבר11 שכאשר אדם רואה קשת עליו לכרוע ולהשתחוותאחרים אסרו לעשות זאת מחשש שהדבר יראה כהשתחוואה אל הקשת.

מכיוון שהקשת מייצגת את יופי השכינהנאמר במסכת חגיגה ט"ז א ,שלא ראוי להסתכל בקשת המגלה את כבודו של בורא העולםעם זאתמותר להסתכל על הקשת כדי לברך את הברכה המיוחדת לה. ובספר יחזקאל פרק א כ"ח מובא מעשה המרכבה "כמראה הקשת" .הנגה=הנהג=מנהיג העולם.

"מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד יהוה" – ="מיסוד אהבה דבר יהוה אמת הוא נוהג מרכבה"

במסכת חגיגה אין דורשין (י"ג ע"ב ב") נאמר "אמר רבאכל שראה יחזקאל ראה ישעיה." מאין לו לרבא לדעת שישעיה ראה את המרכבה כפי שראה יחזקאלברור ששניהם ראו את השם אבל אולי יחזקאל ראה גם את המרכבהוישעיה לא ראה מרכבה ופרטיה כי הוא לא תיאר אותהובכן הצרוף הבא מחזק את דברי רבא שגם ישעיה ראה את המרכבה (ישעיה וא") "ואראה את אדני ישב על כסא רם ונשא ושוליו מלאים את ההיכל"= ="אות לאמיתי אלי הוא אש אני אור שלו לי כאן סוד מעשה מרכבהוכפי שנאמר ב(דברים דכ"ד) "כי יהוה אלוהיך אש אוכלה הוא".

איור צורת כבוד יהוה כמראה הקשת

צד קמור זה היש הזכרי

צד קעור זה האין הנקבי

כפי שיוצא כבר מתחילה היסוד הסודי של ברית הבורא והדת של הבורא הוא "ברית האין ויש כבר מבראשית יחוד האין ויש וראיה לכך בראשית=בית ריש אלף שין יוד תיו=דתי שלי פו ברית אין ויש

בורא עולם עושה כאן מה נס שמעל לטבעכי לעשות שלום בין האין ליש זה כמו לעשות שלום בין אש למים שמנוגדים זה לזה ומבטלים זה את זה כך גם היש ברגע שיוחשף לאין הוא יתבטל כלפי האיןוכאן בורא עולם עושה שלום בין האין ויש ממקום רוממותו ומאפשר בזה למשיח להאיר לעמו ישראל ולעולם כולו כפי שיוצא מהצירוף של סיום תפילת שמונה עשרה שאנו תמיד מתפללים מבקשים ומקווים הנה כאן התפילה והתוצאה מהצירוף. "עשה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן" = "בורא עולם עושה ממרום שלום בין אין ויש והמשיח אור על כל עמו ישראל והעולם"

"השער לאלהים הוא יחוד האין והיש"="שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד". שני המשפטים האלה שווים ומורכבים מאותם אותיות ובעלי אותו משקל חשיבותמהמשפט "השער לאלהים וכ"ו יוצא בצירוף אותם אותיות נוסח המשפט המצווה "שמע ישראל וכ"והאין בנוסח המשפט היסודי הוא האין מקום הוא עולם האמת הוא העולם הבאהיש הוא הוא היש מקום הוא עולם השקר הוא העולם הזה.

הנה החלקיק האלוהי שמחפשים המדענים בסרן שבשוויץ,

משה רבנו ביקש את הקב"ה הראני את כבודךרצה לראות את הקב"ה השיב לו הקב"ה לא יראני אדם וחיוהראה לו את אחוריוהאחוריים האלה יהיה ניתן למדענים לראות כי זה היש מקום כפי שיתבאר בהמשך מאמרי זהאבל את האין מקום לא יראני אדם וחיכי כאשר יחשף האדם או כל חומר שהוא לאיןהוא באופן מידי יתבטל ויהפך לאיןהשאלה שצריך לשאול היא

"האם יש מקום שאין בו מקום" ? ואם כן צריך אז לשאול, "כיצד נגיע להשגת האין מקום"? בסברה הבאה נענה על שאלות אלהוטעות לומר שבורא עולם נקרא רק המקום כי אז מדבקים עליו חסרון שכאילו הוא לא נמצא באין מקום לכן יש לומר שהוא נמצא גם במקום וגם במאום

הסבר הסברה לסבר את הדעת והשכל כדי להביא לידיעת האלהים.
ע"י צמצום האין סןף =צימצום המקום

אם נגדיר מקום כל שהוא שניבחרונחצה אותוואחרי כן נחצה את החצי ואחרי כן נחצה את הרבע ואחרי כן נחצה את השמינית,
וכך אם תחלקו כל מקום שתיבחרו או את כל המקום של היקום בסופו של דבר תגיעו בסוף באופן תיאורטי לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מאין ויש ,ותראו את צידה הקעור של הכיפה שהיא האין (תיאורטית) (מכיפה הפכיםומאין שבה נוצר הישומיש שבה נוצר האיןצידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הצד הזכרי וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הצד הנקבי שנאמר בפסוק בבראשית ויברא אלהים את האדם בצלמו בדמותו זכר ונקבה ברא אתם,משמע שהוא גם מורכב מזכרי ונקבי וגם נאמר בפסוק "נעשה אדם בצלמנו בדמותנומזה שנאמר נעשה ברבים מובן שהזכרי והנקבי שבאלהות התיעצו בינהם לעשות אדם זכרי ונקבי כמות האלהות,מאין ויש שצורתם כיפה שממנה התרבה ונוצר היש מקום העולם הזה והאין מקום העולם הבא ראו. "בכל מקוםיש מקוםשאין בו מקוםבינהםנימצא אלהיםשצורתו מכיפהוהוא המהווה את האין ואת היש מעצם היותו היפוכםאם תחלק את המקום שבחרתם עד אין סוף אז באופן תיאורטי גם תגיעו לאין.
1))
מצד האין של החלקיק האלוהי התהווה היש או מצד הקעור התהווה הקמור="מקור עוקר" (=מקור עוקר– פירושו שהמקור נעקרז"א שהיש הוא מקור שנעקר מהאין הקעור)וזה שנאמר בחז"ל ברא יש מאין.
2))
מצד היש של החלקיק האלוהי התהווה האין או מצד הקמור התהווה הקעור="עוקר מקור" (עוקר מקורפירושו שהעוקר מקורז"א שהאין הוא קעור שעוקר מהיש הקמור)וזה שברא אין מיש.

לסיכום.. מכיפה נוצרו הפכים שהם הקמור והקעור ומקמור נוצר קעורומקעור נוצר קעורכמו כן נוצרו מכיפה הפכים יש ואיןומיש נוצר אין ומאין נוצר יש הדעות הרווחות של בין אתאיסטים שטוענים שאין בורא לעולם (חצי אמת איתםלבין הקבוצה השנייה שטוענת שיש בורא לעולם (גם חצי אמת איתםכדי להגיע לכל האמת המושלמת יש לאחוז בשני ההטענות והם "בורא עולם הוא אין ויש"מהאין שבו ברא את היש יש מאיןומהיש שבו ברא את האין אין מישועל זו הדרך כיוון שיכולנו לבחור בתחילה כל מקום שהוא המסקנה שכל היקום מכיל את האיןוכל היקום מכיל את האלהים,וכל היקום מכיל היש.

נשאלתי שאלה על ההגדרה "בכל מקום יש מקום שאין בו מקוםכיצד יתכן שהאין מקום נמצא בכל מקוםהיות שכל היקום הוא יש מקום אז איך אין בו מקוםובכן תשובתיהיות והאין מקום לא צריך ולא תופס שום מקום אז הוא נמצא בכל מקום ביקום.

הגדרת בורא עולם שיש לכוון כדי לייחד את בורא עולם

"בכל מקוםיש מקוםשאין בו מקוםבינם נימצא אלהיםשמהווה אותם ומאחד אותם מעצם היותו היפוכם".

ביאור ההגדרה של בורא עולם

"בכל מקום"= פירושו כל מקום שניבחר להגדיר ולתחום מכלל היקום, (מכאן נימצא שאלהים בכל מקום כפי שכתב דוד המלך עליו השלום בתהילים "מלוא כל הארץ כבודווכפי שפירש רבנו נחמן "אין עוד מלבדו זה כולנו וזה הכול וזה הוא כולו אלהים

"יש מקום" =פירושו שבסופו של דבר ניווכח שיש בנמצא.

"שאין בו מקום"= פירושו הוא ההיפוך של היש מקום.והאין והוא נמצא בכל מקום ביקום

"בינהם נימצא אלהים" =פירושו שאלהים בין היש והאין וצורתו מכיפה=הפכים

"שמהווה אותם ומאחד אותםפירושו שמצורת הכיפה שבו מייצר ומהווה ומאחד את היש מקום ואת האין מקוםהמאחד את האין ויש פירושו שצורתו הכיפתית האחת שומרת את הגבול בין היש והאין ובכך שומרת על קיומם ואחדותםוהוא נמצא בכל מקום ביקום

"מעצםהיותו היפוכם"= פירושו שאלהים מורכב מכיפה (הפכים)שצדה אחת קעור הוא הישוצידה אחת קמור הוא האין ומהיש מהווה את האין ומיש מהווה את האין.

הנה מה שראה משה רבנו כשביקש "הראני את כבודך"

(שמות ל"גכ")ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני אדם וחי= =אני אל תוכי מכיפה(=הפכים)חרדי לאל יאיר לנו את אור אמת,

(פירוש שהאל מעיד כאן שצורתו מכיפה (=הפכיםומי שחרד לדבר האל שכאן יאיר לנו את אור אמת ) (האמת היא שכאשר מצמצמים את המקום ע"י חציתו וצמצומו כפי שביארתי למעלה נגיע באופן תיאורטי לאין מקום שזה פני אלהים מצד הפנים שבווצד זה לא יראני אדם וחי כי כאשר אדם או חומר יראו את האין או יגיעו לאין באופן אוטומטי יתבטלו לאין יועלמו ויובלעו ויוטמעו באין)

(שמות ל"ג – כ"א)ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור= =ציוי התורה אמת על נוצרה ביקום אמנה, (פירושו בעקבות שציוי התורה אמת נוצרה ביקום האמונה באלהים)

(שמות ל"גכ"ב)והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי=ידע עברית בי שורש על עיקרי ובכן יהוה בך בדתך צורתך מכיפה (=הפכים) (פירושו שמידע השפה העברית אנו מגלים כאן שורש עיקרי שאלהים צורתו מכיפה המורכבת מהפכים של אין ויש)

(שמות ל"ג –כ"גוהסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו= =אל אני איתך יאיר פו איסור פתיחת אור תורה (פירוש שאני פו עם חסות האל מסיר את האיסור לפתוח את אור התורההפתיחה היא שאלהים הסתיר את פניו של משה כאשר עבר האין שבאלהים כדי שישאר בחיים ולא יתבטל לאין,ואחר שעבר ניגלה למשה צידה האחורי של הכיפה שהוא היש שבאלהים)

התגליות שמוכחת כאן"ביסודות המצוות"

האות שאבדה ציטוט מתוך הספר האותיות וסודותיהן של ד"ר ש.זכהנא

האותיות וסודותיהן תפקידן של אותיות מנצפ'ך תפקידן של אותיות מנצפ"ך – חלק ג' : האות החסרה

תפקידן של אותיות מנצפ"ך – חלק ג' : האות החסרה

"גל עיני ואביטהאנשי סוד אומרים שבעולמנו כיום חסרה אות אחת מאותיות הבריאהאומרים שכיום יש בעולם ל"ב נתיבות של חכמהדעת ואורכ"ב האותיות ועשר הספירותאולם לפני שהאות הכ"ג – חוץ מחמש האותיות הסופיות של מנצפך – נעלמההיו לו לעולם ל"ג נתיבות של חכמה ואורועליהן הם מבקשים בלי הר בגעגועי תפילה: "גל עיני ואביטה" – גל=לגועל זה הנתיב החסר קוראים את הפסוק "נתיב לא ידעו עיט", והם אף קושרים את חג הזוהר שהוא חג האור עם ל"ג בעומר כתפילה לגילוי ל"ג הנתיבות של אור מתוך תקווה ואמונהשבעולם העתיד לבוא עתידה האות להתגלות וכל העולם יתוקן בתיקון יפה כגןעדן ולא יחסר בו שום דבר ולא יהיו בו חטאים ולא יצר רע. (מגן דוידאות וא"ו).

האות הכ"ח שנעלמה

העולם היה טוב בשעה שנברא על ידי כל כ"ח האותיותכפי שנאמר: "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד", אלא שהוא נפגםאחרי שאות אחת נעלמה ממנו והכל נתבלבל ונלקח.

"וזה האות שחסר מן האותיותשהוא אור גדולנחסר מכ"ח זו ובמקומה בא כל פסל וכל אלהים אחרים וכל כוחות חיצוניות וכל דבר קשה" (ספר התמונה מח והיא תתגלה שנית אחרי שכל הרשעה תעבור מן הארץ בכוח גדול וביד חזקה ("הן אל ישגיב בכוחו"

קישור לספר עם תיאור של הכל=https://app.box.com/s/zqki14u2x9fgadbngsyza30uxlmemv3m 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

בס"ד

הציטוט הזה הוא סלט של כל מני רעיונות קבליים שהמחבר מנסה בחוסר הצלחה לחבר אותם ביחד לנסות להראות איזה שלימות אחת, אבל בדרך עושה זיגזגים לכל הכיוונים ולא מתעמק באף נושא. זה לא דרך לכתוב ספר בקבלה שמישהו יבין בו משהו, זה נראה כמו קו מחשבה של אדם אחד שאין לאף אחד אחר יכולת להעקוב או להבין אותו, כי כל רגע הוא מדבר על נושא אחר. עדיף שהמחבר יחלק את זה לפי נושאים ויסביר כל נושא לחוד לפני שהוא עובר לנושא הבא, וכך אולי יהיה לספר הזה פוטנצאל, אבל לא במצב הנוכחי.

מנהל הפורום
1000+

בס"ד

הציטוט הזה הוא סלט של כל מני רעיונות קבליים שהמחבר מנסה בחוסר הצלחה לחבר אותם ביחד לנסות להראות איזה שלימות אחת, אבל בדרך עושה זיגזגים לכל הכיוונים ולא מתעמק באף נושא. זה לא דרך לכתוב ספר בקבלה שמישהו יבין בו משהו, זה נראה כמו קו מחשבה של אדם אחד שאין לאף אחד אחר יכולת להעקוב או להבין אותו, כי כל רגע הוא מדבר על נושא אחר. עדיף שהמחבר יחלק את זה לפי נושאים ויסביר כל נושא לחוד לפני שהוא עובר לנושא הבא, וכך אולי יהיה לספר הזה פוטנצאל, אבל לא במצב הנוכחי.

אכן כן הספר תמציתי ולא כולם יכולים להבין בו . הוא פורסם בחינם לעיון וקריאה כדי שימצא על ידי מישהו שמבין שירים את הכפפה  ושיפרש אותו וירחיב את את הפרקים ויבאר ככל האפשר לטובות הכלל כך שכולם יבינו למה התכוון המחבר. 

ראה מאמר על האמת האחת של הרעיון הקבליי סבספר רמ"ח יסודות מצוות עשה כאן בקישור הבא

http://www.mashma.co.il/index.php/35-actual-kabballah/409-2017-08-12-22-14-57 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

הסנונית הראשונה הביע את דעתה, מצ"ב ברכת הסכמה לספר "רמ"ח יסודות מצות עשה" מאת  הרב שלמה   אבינר    הוא רב היישוב בית אל, וראש ישיבת עטרת ירושלים בירושלים

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/36135664_1706877916094365_6120935164009775104_n.pdf/faxmessage.pdf?_nc_cat=0&oh=96094bdb63c50a21c46a7776db2335cb&oe=5B3BFA3B&dl=1 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

ברכות...!
 הספר רמ"ח יסודות מצוות עשה קיבל את המלצת הרב שלמה אבינר שליט"א

הרב שלמה אבינר שליט"א הוא הרב של הציונות הדתית ורב בית אל ורב של ישיבת עטרת ירושלים

 

הסכמה מהרב שלמה אבינר.pdf
הערה לקובץ
(4.19 KiB) עדיין לא הורד

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

ברכות...!
 הספר רמ"ח יסודות מצוות עשה קיבל את המלצת הרב שלמה אבינר שליט"א

הרב שלמה אבינר שליט"א הוא הרב של הציונות הדתית ורב בית אל ורב של ישיבת עטרת ירושלים

 

צר לי לאכזב אותך, אך כך לא נראית הסכמה...במיוחד אם תרצה שזרמים חרדיים ילמדו מהספר.

בכל אופן, בהצלחה רבה

ההסכמה היא בכתב ידו של הרב ואינני מצליח להביא קישור אליה או להציג אותה כאן, מי שמעונין לקבל אותה במייל שיפנה אלי 

davidmary@walla.co.il

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

מנהל הפורום
1000+

ברכות...!
 הספר רמ"ח יסודות מצוות עשה קיבל את המלצת הרב שלמה אבינר שליט"א

הרב שלמה אבינר שליט"א הוא הרב של הציונות הדתית ורב בית אל ורב של ישיבת עטרת ירושלים

 

צר לי לאכזב אותך, אך כך לא נראית הסכמה...במיוחד אם תרצה שזרמים חרדיים ילמדו מהספר.

בכל אופן, בהצלחה רבה

מפי הרב שלמה אבינר שליט"א נאמר לי שהוא איננו נותן הסכמות,  ולכול הראויים הוא נותן ברכות, ואם יכתוב לי הסכמה זה יראה מוזר.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

מנהל הפורום
1000+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
קבלה
בחר
בחר