תקנון תחרות "וואלה! חם לי"

עורכת התחרות- טלטל ערוצי תקשוב בע"מ

 

 

 1. מבוא כללי והגדרות:

  1.1   טלטל ערוצי תקשוב בע"מ (להלן: "וואלה!" או "עורכת התחרות") מפעילת אתר וואלה! מכריזה על פעילות נושאת פרסים בפורומים של וואלה! ("התחרות" / "המבצע") שתתקיים באתר.

  1.2   הפעילות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי עורכת התחרות ובני משפחותיהם.

  1.3   התחרות תחל בתאריך 13/08/12, ותסתיים בתאריך 23/08/12  ("תקופת הפעילות") או מיד בסמוך לה.

  1.4   עורכת התחרות תהא רשאית לשנות את תנאי התחרות לרבות תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה אודות השינוי באתר וכמו כן, רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.


 2. פרשנות:

  2.1   המבוא לתקנון מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  2.2   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

  2.3   בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות הקריאה בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

 3. אופן השתתפות וכללי התחרות:

  3.1   כתנאי סף להשתתפות בתחרות, יתבקש הגולש להיות רשום ומחובר לאתר וואלה! וזאת בכפוף לתנאי רישום וההתחברות כמפורסם באתר. הרישום אינו כרוך בתשלום לוואלה!

  3.2   במשך תקופת הפעילות יוזמנו הגולשים להשתתף בתחרות ולשלוח הצעה לדרך מקורית אחת, מעשית וכזו שלא פוגעת בסביבה שתצליח לקרר את האוויר החם של הקיץ. התחרות תתקיים בפורום "הודעות" בקישור http://forums.walla.co.il/viewtopic.php?f=3296&t=14613362.

  3.3   רק תשובות של גולשים שיגיעו בפועל לעורכת התחרות ישתתפו במבצע ("משתתף/משתתפים").

  3.4   שליחת ההצעות לצורך השתתפות במבצע תעשה באתר באמצעות לינק שייועד לכך בכתובת http://forums.walla.co.il/viewtopic.php?f=3296&t=14613362. שליחת הצעות בכל דרך אחרת ו/או לכל כתובת אחרת בוואלה! או מחוצה לה לא תתקבלנה והצעות כאמור תיפסלנה מידית. עורכת התחרות רשאית להגביל את גודל ההודעה לרבות בהגבלת מספר המילים או התווים בה.

  3.5   במקרה של תשובות כמעט זהות של משתתפים שונים לפי שיקול דעת עורכת התחרות, תיחשב ההצעה הראשונה בזמן שהגיעה למערכת וכל הצעה אחרת תיפסל.

  3.6   המערכת רשאית למחוק ו/או לערוך כל תגובה בעמוד התחרות שאינה קשורה לתחרות או מהווה תגובה לא ראויה מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעת המערכת בלבד.

  3.7   המשתתף בתחרות מאשר בעצם ההשתתפות כי ההצעה והתוכן שהעלה הם פרי יצירה מקורית שלו, ולא מועתקים מכל חומר אחר. בהשתתפותו מצהיר המשתתף כי  הנו בעל כל זכויות הקניין הרוחני המלאות בהצעתו, וכי אין בתוכן ההצעה כדי לפגוע בזכויות צד שלישי כלשהו ו/או להפר (או לגרום לוואלה! להפר) באופן אחר כל דין, לרבות כל זכות קניין רוחני של צד שלישי; כל זאת מבלי לגרוע מהצהרות המשתתף על פי  תקנון האתר.

  3.8   בהשתתפותו בתחרות נותן המשתתף את הסכמתו לקבל חומר מידע לרבות חומר פרסומי מעורכת התחרות לפי פרטיו האישיים כפי שנמסרו לעורכת התוכנית.


 4. הפרס:

  4.1   11 כרטיסים לסרט "סטפ אפ 4" שיוענקו לזוכה יחיד את הכרטיסים ניתן לממש בתקופה הבאה בלבד : עד לתאריך 1 בנובמבר 2012.

  4.2   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, האחריות למימוש הפרסים בתקופת המימוש הנה על הזוכה בלבד מול ספק הפרסים, וואלה! לא תישא באחריות בגין אי מימוש הפרס או בתקלות בו מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין, בזוכה ו/או ספקי הפרסים. מובהר בין השאר כי וואלה! לא יכולה להתחייב כי הסרט האמור בסעיף זה יהיה זמין לצפיה בבתי הקלונוע בכל תקופת המימוש ובמקרה של ירידת הסרט מבתי הקולנוע וואלה תעשה מאמץ סביר לספק לזוכה כרטיסי קולנוע לסרט חליפי לפי שיקול דעתה.

  4.3   ספק הפרסים - ניו לינאו סינמה 2006 בע"מ (רשת סינמה סיטי).

 5. הזכייה ומימושה:

  5.1   התחרות תתבצע במשרדי וואלה!, הזוכה ייבחר על ידי מערכת וואלה! ובהתאם לשיקול דעתה הסופי והמוחלט.

  5.2   עורכת התחרות תפנה אל הזוכה באמצעות תיבת הדואר האלקטרוני שלו בוואלה! בתוך עד 7 ימי עבודה מתום תקופת הפעילות.

  5.3   הזוכה עשוי להידרש להציג פרטים אישיים לרבות תעודת זהות מתאימה וכן ראיה מתאימה לכך כי הנו בעל תיבת הדואר האלקטרוני, כתנאי נוסף למימוש 
  הזכייה.

  5.4   עורכת התחרות אינה מחויבת לפרסם את השיקולים לבחירת הזוכה.

  5.5   בתוך 3 ימים מיום שליחת ההודעה על הזכייה, על הזוכה להשיב לעורכת התחרות ולפרט בין היתר את דרכי ההתקשרות עמו, באותו אמצעי בו קיבל את ההודעה על הזכייה בצירוף כל הפרטים שיידרשו בהודעת הזכייה.

  5.6   לאחר שיעביר הזוכה את פרטיו לעורכת התחרות, כולל כתובת מדויקת למשלוח 11 כרטיסי הסרט, זו תשלח לזוכה את הכרטיסים באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה.

  5.7    זוכה אשר לא אותר תוך פרקי הזמן בתקנון זה ו/או לא ישיב להודעה על הזכייה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור.

  5.8   מובהר כי האחריות הבלעדית של וואלה! בקשר עם הפרסים מתמצה בשליחתם לכתובת הזוכה על פי פרטי הזוכה כפי שיתקבלו אצלה בתוך זמן סביר.


 6. הוראות כלליות לתחרות:

  6.1   בהשתתפותו בתחרות מסכים מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע בכתובת http://forums.walla.co.il/viewtopic.php?f=3296&t=14613357  (להלן: "תקנון האתר")

   וכן פוטר את עורכות התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות ו/או הפרס, בלי יוצא מהכלל.

  6.2   הפרס הינו אישי (למעט חלוקתו לחברים ו/או קרובים לפי שיקול דעתו ועל אחריותו) והזוכה אינו רשאי להסב אותו לאחר, להחליפו, לשנותו או להמירו בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

  6.3   עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, לשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להודעה מתאימה באתר.

  6.4   הפרסים ניתנים מטעם ספק הפרסים האחראי הבלעדי עליהם לרבות מתן הפרסים, טיבם ותוצאות מימושם. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לוואלה! לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו מלבד האמור מפורשות בתקנון זה.

  6.5   המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל.

  6.6   ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על מערכת האינטרנט, הטלפון, החשמל ואמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שחלקם אף אינם בבעלות ו/או בשליטת עורכת התחרות, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה וואלה! אינה אחראית לתקלות ו/או כשלים כאמור.

  6.7   מבלי לפגוע באמור בתקנון זה ובכל דין אחריותה של וואלה! ככל שייקבע לה כזו בבית דין מוסמך ובאופן חלוט, מוגבלת לסכום הפרסים האמורים בסעיף קטן 4.1 בלבד.

  6.8   משתתף אשר במועד קבלת הפרס יהיה גילו קטן מ 18 שנה עשוי להתבקש להיות מלווה בבגיר נושא תעודת זהות לצורך מימוש הפרס.

  6.9   מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות נעשית לשם הנאתו ושזו הושגה עם ההשתתפות עצמה וכי זו לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה כלפי וואלה! הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

  6.10   עורכת התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.

  6.11  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בהצעות המשתתפים ופרטיהם האישיים לכל מטרה לרבות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת

  6.12   עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב את מסירת הזכאות לפרסים מכל סיבה סבירה שתמצא לנכון.

  6.13   במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או במקרה של חשש (על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות) לפגמים בתחרות כל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף הרלוונטי, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה עורכת התחרות (אך לא חייבת) להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.

הנושא נעול
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
הודעות