אלון פז מועמד מפלגת 'כח להשפיע' ~ איך עושים לחם בשקל?

בס"ד

 

אלון פז מועמד מפלגת 'כח להשפיע' ~ איך עושים לחם בשקל?

 

סעיפי המצע של מפלגת 'כח להשפיע' בהנחייתו והכוונתו של הרב אמנון יצחק שליט"א

 

א. כלכלה


א.1. 'כח להשפיע' תפעל להורדה של מחירי המזון הבסיסיים וקביעת מחיר הלחם האחיד בשקל אחד.


א.2 'כח להשפיע' תדאג כי הממשלה ומוסדותיה יפעלו לפיקוח על המחירים של הסחורות והמוצרים הבסיסיים הנוגעים לצריכת אוכלוסיות החלשות ולרווחתם.


א.3 'כח להשפיע' מצדדת בתמיכה בנזקקים, בחסרי ישע, במוגבלים ובקשישים שאינם מצליחים להתפרנס בכוחות עצמם. 'כח להשפיע' תעשה לקידום עבודה יצרנית ועצמאות כלכלית בעידוד תחרות חופשית ויזמות, ובכך להגביר את היצע 'כח להשפיע' ואת הסיכוי להתפרנס.

 

א.4. 'כח להשפיע' תפעל להחזרת הקרקעות של הקיבוצים והמושבים לאוצר המדינה ותפעל למתן פתרונות בניה זולים לזוגות צעירים בקרקעות אלו.

 

א.5. 'כח להשפיע' תדאג להחזרת יחס הון עצמי אשר יאפשר קניית דירה ראשונה ובכך תינתן האפשרות הכלכלית לזוגות צעירים לקחת משכנתא ולקנות בית.

 

א.6 'כח להשפיע' תדאג להקמתן של וועדות חקירה ממלכתית או ציבורית בנושאים הבאים:


1. איתור נכסי ניצולי השואה ממדינות שמהן באו (אירופה ומדינות ערב) ותביעתם על ידי המדינה ו/או מי מטעמה.


2. פיצוי כספי לניצולי השואה אשר עלו ממדינות ערב ותביעתם ממדינות אלו על ידי המדינה ו/או מי מטעמה.


3. גניבת כספם של יהודי תימן ועולי ארצות המזרח ערב עלייתם לארץ על ידי שליחי הסוכנות והחזרת כספים אלו לבעליהם החוקי או ליורשם.


א. 7 'כח להשפיע' תדאג לפטור מלא של כל מי שהוכר כניצול השואה עד 120 שנה מתשלומי ארנונה חשמל מים נסיעה בכל אמצעי התחבורה הציבוריים למעט מוניות מטוסים ואניות.


א. 8 'כח להשפיע' תדאג לשימוש צודק לפי קריטריונים שייקבעו לחלוקת כספי האפוטרופוס הכללי של מדינת ישראל ותדאג למכירת כל נכסי הנדל"ן שברשות האפוטרופוס ואשר לא נדרשו לאחר פרק זמן של 25 שנה כאשר תמורתן תועבר לפתיחת קרן חסד לאוכלוסיות חלשות ונחשלות על פי קריטריונים שיקבעו.


א. 9 'כח להשפיע' תדאג לחקיקה נגד 'תספורות'/מחיקת חובות של אנשי עסקים דבר הפוגע בכספי הפנסיה של אזרחי מדינת ישראל ובכספם.


א. 10 'כח להשפיע' תדאג לביטול כל ההטבות של החברות הציבוריות והממשלתיות של מדינת ישראל כגון: נמלי ישראל, חברת חשמל, חברת מקורות וכדו'.


א. 11 'כח להשפיע' תבטל את סעיפי ותקציבי הפרסום בכל החברות הממשלתיות והציבוריות שהינם מונופול ותפנה כספים אלו לטובת הציבור.


א. 12 'כח להשפיע' תומכת בכלכלה חופשית ובהתערבות מוגבלת של המדינה בפעילות הכלכלית של תושביה.

 

 ב. חברה


ג.1'כח להשפיע' תפעל להבטחת נגישותה, פעילותה ומעורבותה החברתית, התרבותית והתעסוקתית של אוכלוסיית הנכים בישראל ותתמוך בחקיקת ואכיפת החוקים הרלבנטיים, להעצמת חוסנם הכלכלי ומעורבותם בחברה ושיפור אורח חייהם.


ג.2. 'כח להשפיע' תפעל לקביעת לוחות זמנים קצרים והחלטות לגבי מתן אחוזי נכות לנכים הן בביטוח הלאומי והן במשרד הביטחון תוך מתן תשלומי שכר מוקדמים עתיים עד לקביעת הקריטריונים לגביהם. בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי ומשרד הביטחון ישבו נציגי ציבור שיבחרו ממאגר נציגי הציבור הבלתי תלוי שיוקם ברשות החברות הממשלתיות.


ג.3 'כח להשפיע' תדאג שחובת הממשלה ומוסדותיה תהיה לדווח לתושבי המדינה בכלל ולנכים בפרט על כל זכויותיהם המגיעות להם על פי חוק בחוברת שתצא אחת לתקופה בדיוור ישיר כך שכל אזרח יכיר וידע את זכויותיו.


ג.4 'כח להשפיע' תפעל לחיוב מוסדות המדינה לליווי וסיוע לנכים קשים ולקשישים במילוי והגשת טפסים לסיוע מהמדינה בביתם, כשירות לתושבי המדינה.


ג.5 'כח להשפיע' תפעל להחלת "פנסיית מינימום" אשר תקנה לקשיש אפשרות להזדקן בכבוד ולכלכל את את עצמו ללא צורך לתמיכה מארגוני צדקה.

 

ג. דיור


ח.1 'כח להשפיע' תפעל להוזלת מחירי הקרקעות למטרת בניה קלה ומהירה בפריפריות ובאזורי הנגב והגליל


ח.2 'כח להשפיע' תפעל לשחרר קרקעות מדינה חינם לזוגות צעירים, חסרי דיור, נפגעי משכנתאות באזורים הנ"ל תוך מתן סבסוד כספי על פי קריטריונים שיקבעו ובתנאי שידורו ולא ישכירו את הדירות למשך 5 שנים.

 

ד. חינוך


ב.1.'כח להשפיע' תפעל ללימוד ערכים , שיפור המידות , עזרה לזולת וחסד במערכת החינוך.


ב.2 'כח להשפיע' תפעל להפניית תקציבים וכוח אדם ו/או מפעלים וכו' לפריפריה ולשכבות החלשות, על-מנת לצמצם פערים קיימים, לרווחת התושבים וסיוע לכלל התלמידים ובעיקר לבעלי לקויות ומוגבלויות פיזיות ונפשיות, כן תפעל היא לקדם כל תלמיד על פי כישוריו ועל ידי כך להקנות לו כלים להתגבר על ליקוייו ולהשתלב בחיי החברה.


ב.3 'כח להשפיע' תפעל להנחלת ערכי היהדות במערכת החינוך הממלכתי.


ב.4 'כח להשפיע' תפעל כי לכל תלמיד ימצא מוסד חינוכי מתאים כולל תלמידים שנשרו ממסגרות חינוכיות אשר נופלים בין הכיסאות ובסופו של דבר פונים אל הפשע.


ב.5 'כח להשפיע' תפעל לחיזוק ההשכלה הגבוהה במדינה. "השכלה גבוהה", לצורך זה, היא כהגדרתה במועצה להשכלה גבוהה בישראל. 'כח להשפיע' רואה בהשכלה הגבוהה השקעה חיונית בעתידה של המדינה.


ב.6 'כח להשפיע' רואה בקיום ופיתוח המדע בישראל ערך חשוב לשגשוג רווחת אזרחיה ולקידום מעמדה של המדינה בעולם.


ב.7 'כח להשפיע' תפעל לביטול המבחן הפסיכומטרי המונע כיום מאוכלוסיות חלשות את ההזדמנות השווה להשכלה הגבוהה.


ב.8 'כח להשפיע' תפעל למימון שכר לימוד אוניברסיטאי לסטודנטים שלומדים במכללות וסמינרים.

 

ב.9 'כח להשפיע' תפעל לשינוי מקיף במועצה הלאומית להשכלה גבוהה במתכונתה הנוכחית ותפעל להחלפתה במועצה אשר מגוונת אשר חבריה יורכבו מאישי צבור, ממשל ומשפט.

 

ב.10  'כח להשפיע' למתן ערך אקדמי לתארים דתיים גבוהים באופן שרב מוסמך יחשב לבעל תואר BA רב עיר יחשב לבעל תואר  MA ואילו כל מוסמך לדיינות יחשב כבעל תואר ד"ר ב-10 שנותיו הראשונות ולאחר מכן יושווה לבעל תואר פרופסור ובלבד שישב כדיין בבתי דין רבניים.

 

 

ב.11 'כח להשפיע' רואה בלימוד התורה ערך עליון לקיום העם היהודי ושימור המסורת המאחדת את כל חלקי העם ותדאג להנחלתה לכל שכבות העם.

 

ה. מדינה ושלטון     


ד.1. הרשות השופטת היא מאושיות הדמוקרטיה הישראלית. 'כח להשפיע' תפעל למנוע פגיעה בה מצד כל גורם ותתמוך ללא סייג בחיזוק שלטון החוק ואכיפתו מחד ותאפשר לכל אזרח במדינה לקבל את יומו בבית המשפט ו/או בתי הדין הרבני באופן שוויוני ומעשי מאידך.


ד.2. 'כח להשפיע' תיזום חוק בוררות חובה לתביעות עד לסך 50,000 ש"ח אשר ייתן פתרון בקיצור הליכי המשפט כדי לבטל סבל ועינוי דין הנגרמים לאזרחים שנזקקים לשירותי מערכת המשפט.


ד.3. 'כח להשפיע' תפעל להחלת רישום פרוטוקול מלא של כל הנאמר ע''י הצדדים והשופטים בבתי משפט גם בהליך של קדם משפט מבלי שיסוננו אמירות כל שהן מפרוטוקול הדיון לרבות הצעותיהם של השופטים לצדדים או מי מהם לפני מהלך הדיון, במהלכו ולאחריו ויינתן נימוק כתוב להצעות שופטים לצדדים.


ד.4. 'כח להשפיע' תפעל לחיוב ביצוען הקלטות קוליות בכל הדיונים בבתי משפט והבאתם לצדדים למעט משפטים בתחום עניני משפחה או בעלי חיסיון על פי דין.


ד.5. 'כח להשפיע' תפעל כי בוועדה לביקורת שופטים ישבו 2 נציגי ציבור לפחות.

 

       ו. תחבורה

 

ו.1 'כח להשפיע' תדאג לשנות את החוק לגבי המהירות המותרת בכבישים המהירים בישראל אשר ראויים בתקינותם למהירות של עד 140 קמ"ש.
 

ו.2 'כח להשפיע' תדאג למחיקת עבירות תעבורה מרקורד ההרשעות בחלוף 7 שנים ממועד ההרשעה למעט הרשעות שבהם נפצע או נהרג אדם.

 

ז. שירות צבאי

ז.1 כל אזרח ישראלי, בהגיעו לגיל 18, יחויב בשירות צבאי שוויוני על פי חוק, הן במשך השירות, הן בתנאי השירות והן בזכויות ובחובות המתלווים לו. פטור משירות צבאי יינתן על פי קריטריונים ענייניים כגון: מי שתורתו אומנותו או שלמדינה יש ענין לפוטרו מן השירות.

ז.2 'כח להשפיע' תפעל לחקיקתו מחדש של חוק "טל".


ז.2 'כח להשפיע' תדאג לקיצור השירות הצבאי למשך 2.5 שנים. תינתן האפשרות לשרת פרק זמן נוסף של 6 חודשים תמורת שכר חודשי השווה לשכר המינימום פלוס 25% .

 

מצע מפלגת כח להשפיע - הרב אמנון יצחק ראש העין תשע"ג 5-12-12

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
סאונד