תיקון החטא הקדמון. ביטול המצוות, גילוי צורת החלקיק האלוהי.

מתוך ספרי "הצורף"

לדת לב כל הדת באה בעקבות החטא הקדמון של אכילה מעץ הדעת, וכל תרי"ג המצוות שבאו יחד עם הדת באו במטרה לתקן את החטא הקדמון, אלה שלא נברא אדם שעשה את כל תרי"ג המצוות כהלכתן ובשלמותן, אילו היה אחד כזה שהיה עושה ומקיים את כל תרי"ג המצוות בפועל כהלכתן, הוא היה מושלם בתיקון החטא הקדמון והיה ניצל ממיתה, כי המיתה נובעת מאכילת עץ הדעת, (כפי שאומר הבורא בבראשית ב"-י"ז. ביום אכלך ממנו מות תמות) התיקון בעזרת עשיה וקיום כל תרי"ג המצוות הוא בלתי אפשרי לאף אדם, ולכן הוא לא מציאותי ולא מעשי, תיקון של החטא הקדמון מאכילת עץ הדעת יכול להעשות 
אך ורק כאן, בדרך של ביטול הצווי של הבורא מהאיסור על אכילה מעץ הדעת , ויחד עם זאת ביטול כל תרי"ג המצוות, שבאו בעקבות האיסור של אכילה מעץ הדעת טוב ורע, הנה כאן לפניכם מצירוף המשפט המצווה יוצא בצירוף משפט המקור , שמבטל את המפשט המצווה, ומבטל את כל תרי"ג המצוות שטעמם מתבטל ממילא. מעץ הדעת טוב ורע =האיסור הוא הרע. והטוב הוא ההתר שמבטל את הרע, וזהו המהות של עץ הדעת שיש לו שני פנים, טוב ורע,
כל זאת מתגלה בזכות ואודות לתורת עם ישראל העליון.
(בראשית-ב"-י"ז) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות= =עם עליון אודותכם תורתכם באמת ממכם כאן ביטול עול המצוות
(במדבר ט"ו-ל"ט)והיה לכם לציצית וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה. מכאן שמצוות ציצית מזכירה את כל תרי"ג המצוות, שנכתבו ובאו בעקבות אכילה מעץ הדעת, ומצרוף הפסוק המצווה על עשית ציצית יוצא נוסח משפט המעיד שלדת לב הדת עם כל תרי"ג המצוות נולדו מפני החטא הקדמון של אכילה מעץ הדעת, ונוסח משפט המקור הזה מביא לשלמותו של המלך הבורא ארבע עולמות אבי"ע.
(במדבר-ט"ו-ל"ח)
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת=
=מפני אכילת עץ הדעת לפננו לדת לב כל דת תרי"ג מצוות לשלמות מלך נברא לפני אצילות בריאה יצירה עשיה.

האם אתה טוען שהפירוש שלך הוא הצעת פירוש,או שהוא עצמו תורה מסיני,כפי שטוענים הרבנים על תרי"ג מצוות?

הדת הפרוגרסיבית שאני מביא כאן היא דת השם האמיתית והמקורית שממנה יצא בצירוף דת משה מסיני, והדת הפרוגרסיבית כאן מבטל את הטעם והצורך של דת משה. יש כאן דת משה, ודת השם, משה=השם. (מדת השם יצא דת השם)

מה זה "דת השם האמיתית והמקורית"???

האם היא שקולה לתורה הכתובה? האם היא תורה מסיני?

תורת השם. ותורת משה. משה קיבל את תורת השם שההיתה כתובה בצירופי מילים בעלי משמעות שונה, מזו שמשה נתן לעם ישראל, ושאנו קוראים בה קיום, כפי שאמר הרמב"ן שהתורה ההיתה כתובה בשמותיו של הקב"ה ז"א בהתגלותו של הקב"ה, והיא הייתה כתובה אלפים שנים לפני בריאת העולם, הנה קיראו כאן בקישורים 
http://tora.us.fm/tnk1/klli/mdrjim/prehistory.html 
http://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=18803
בשמות כ"ד-ז"=ויקח את ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע. הפירוש, היתה ופגה תקופה של נעשה, ועכשיו החלה תקופה של ונשמע, שמות י"ט-ז"=ויבא משה וכ"ו בהמשך, ויענו כל העם יחדו ואמרו כל אשר דבר יהוה נעשה. פירוש, עד לימנו אנו העם קיבל עול מלכות שמים, ז"א עול של עשית המצוות, אבל בימנו אנו החלה תקופת הגאולה שהיא הברית אשר כרת יהוה עם עם ישראל, ומשה חיזק את הברית בזה שזרק דם הברית על העם, לכן היום הגיע זמן הברית של "ונשמע", ולכן יהוה הוריד ידע של משיח, כדי שתחוו ונשמע, הספרים להורדה בחינם באתר "שופר משיח" "הסכם של מלאכים". "פורצרוף" בתקופה זו של ונשמע אנו שומרים=רושמים את המצוות בין אדם למקום כפי שאנו מביאים פו בפוסטים דוגמאות למצוות של עשרת הדברות, וזו הכוונה ונשמע , ללא עול עשית המצוות בפועל גשמי.
אופן עשית המצוות "מעשרת הדברות" לפי הדת הפרוגרוסיבת של היהדות האמיתית.
כפי שהבטחנו אנו מביאים כאן כל עשרת הדברות ההיסטוריות, ועשרת הדברות הנוכחיות,
(עשרת הדברות=שער דת בתורה=שער תורה בדת=בשער דת תורה= בדת שער תורה, וכ"ו) המצווה הראשונה ,
מדברים- פרק ה- פסוקים ו-יח
1) אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים=
=הנה בראשית ברא אלהים אדם מציאותי המיצר ציוי עמך.
ביאור.
ממשפט המקור "הנה בראשית ברא אלהים, וכ"ו" מתבאר לנו שבתחילה אלהים ברא אדם (=הנביא משה רבנו) מציאותי , שיצר ממשפט מקורי זה, את הציווי הראשון לעמו של בורא עולם, וממשפט הציווי שיצא, "אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך, וכ"ו" מתבאר שבורא עולם הוציא את כל מי שלומד כאן, איך יצא ממשפט המקור, משפט הציווי, בעצם לומד את טעם הצייוי, והוא יוצא מבית עבדים, הוא כבר לא ניקרא עבד יהוה , אלה בן יהוה, ויצא מהעול המיצר צער על האדם, דרך זו של יצור משפט מקור, וצירופו למשפט ציווי, בעזרת חכמת חיתוכי אותיות (או חכמת הצירוף), של משפטים שלמים היא דת חדשה שלא עשו בה שימוש כל חכמי הדורות עד לימנו, מלבד מילים בודדות, הדת הזו שלנו החדשה מובאת בהרחבה בספר "פורצרוף" ובספר "הסכם של מלאכים" להורדה באתר שופר משיח
(דברים ה פסוק ז) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני=אני אל יפה לי חכמה להאיר לעמי=אני פלאי לי החכמה להאיר לעמי.
ביאור .
אלהים מצווה כאן לא ללכת אחרי אלהים אחרים, שהם הבל וריק, ואילו אלהים שהוא פלאי לו החכמה להאיר לעמו ישראל שהולך אחריו, בעזרת המשפט המצוה כאן, עם משפט המקור הנלמד כאן, והיוצא ממנו בצירוף(בחיתוך אותיות)אותם אותיות, וכל הלמד זאות אין לו כל צורך בחיפוש אחרי אלהים אחרים על פני אלהינו.
2)לא תעשה לך פסל כל תמנה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ=
=עם חכם אלהים מלך שלם בראשית ברא תורת מפתח נס אוצר שער המצוות ממשלת לב משכל.
2)לא תשתחוה להם ולא תעבדםכי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים=
=אני עבד מעיון שכלי עולה פו עול אמת שלך קוני אדני אלהים אבא עליון אב חקת התורה היא ממשלת שכל מלב.
2)ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו=
=יהוה מצאת פו סוד אור שלם ללב משיח שלי.
3)לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא=
=אתה הוא אל של אמת, את היא אשה של אלי, אני הוא איש של שכל, תוכי שורש היקום.
4)שמור את השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך=
=היקום והשכל התוך שלך יצרו בראשית אדם ואשה.
4)ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך=
=שעת עמי בתוך דתך שכל שלם אמיתי.
4)ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ואמתך ושורך וחמרך וכ בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך,
=משה דעותך ואור תורתך בכך היא עול עמך, והוא עמי שמע ישראל הנה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ברכותך מכוח השכל ומעל הלב, ואנכי כאן משיח ויום גאולה.
4)וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך אלהיך לעשות את השבת=
=אנכי שבע אהבה שכלי שכלי מעל לבי, כך מצאתי בזכותך אוצר רזיך השביחותוך יקומי, טעמי תורה הציצו, זמני עבר הוה עתיד.
5)כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יארכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר אלהיך נתן לך=
=כן אנכי כאן עימי אברהם ושרה כך איך אנו מצאנו אותך אלהים ידיעתך היא טעמי דתך כל לבי אהבה וכל שכלי הילה,
6)לא תרצח=צרחת אל.
7)לא תנאף=אות נפלא.
8)לא תגנב=בגאלתנו
9)לא תענה ברעך עד שוא=שער אל עובדת הדעה
10)לא תחמד אשת רעך=שער אל כוח דת אמת.
10)ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך=כתר ושער אל לו עובדה עבורו המשיח אמת ותוכו אור דת ולך אושר.תורת משה ותורת השם
לפני בריאת העולם
שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח.

כמו הרבנים,גם אתה,עובד אלילים...

בנית אליל,ועשית ממנו אלוהים,אלוהים אחרים...

הנה כאן האלהים שלי, סביר להניח שהוא גם האלהים שלך, אחרת האליל שלך הוא אלהים אחרים.

https://www.facebook.com/borayeter/videos/852636708150813/ 

רכך אם תחלקו כל מקום שתיבחרו בסופו של דבר תגיעו בסוף לחלקיק האלוהי שצורתו כיפה שמורכבותה היא מיאין ויש , (מכיפה = הפכים) ומאין שבה נוצר היש, ומיש שבה נוצר האין, צידה האחד של החלקיק האלוהי הקמור הוא היש והוא הזכר , וצרתה הקעור של הכיפה הוא האין והוא הנקבה, שנאמר בפסוק בבראשית ויברא אלהים את האדם בצלמו בדמותו זכר ונקבה ברא אתם, משמע שהוא מורב מזכר ונקבה מאין ויש וצורתו כיפה שממנה התרבה ונוצר היש מקום העולם הזה והאין מקום העולם הבא , ראו כאן בסרטון . "בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם, נימצא אדני, שצורתו מכיפה, והוא המהווה את האין ואת היש מעצם היותו היפוכם, אם תחלק את המקום שבחרתם עד אין סוף אז באופן תיאורטי גם תגיעו לאין.

1)מצד האין של החלקיק האלוהי התהווה היש או מצד הקעור התהווה הקמור="מקור עוקר" (=מקור עוקר- פירושו שהמקור נעקר, ז"א שהיש הוא מקור שנעקר מהאין הקעור)וזה שנאמר ברא יש מאין.

2)מצד היש של החלקיק האלוהי התהווה האין או מצד הקמור התהווה הקעור="עוקר מקור" (עוקר מקור-פירושו שהעוקר מקור,    ז"א שהאין הוא קעור שעוקר מהיש הקמור)וזה שברא אין מיש.

ההגדרה של החלקיק האלוהי.

"בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא "החלקיק האלוהי", שמהווה את היש מקום מהאין שבו, ומהווה את האין מקום מהיש שבו, הוא האחד המאחד את היש והאין, ומהווה אותם מעצם היותו היפוכם,
פירוש שמח של שופר משיח.
1)"בכל מקום", פירושו כל מקום שניבחר להגדיר, למשל ניבחר מקום שתופסת קופסאת סיגריות , ונחצה את המקום הזה לשניים, ואת אחד משני החצאים ניבחר ונחצה אותו לרבע, ואת הרבע האחד שניבחר ונחצה לשמינית נמשיך כך הלאה לחצות את החלקים שניבחר, נגיע בסוף באפן תיאורטי ל"יש מקום, שאין בו במקום" בהסבר זה הגענו להשגה של היש מקום, והאין מקום.
2)"בינהם נימצא "החלקיק האלוהי" בין היש מקום הקטן ביותר שניתן להשיג מהחציות, לבין האין מקום שנשיג באופן תיאורטי, נימצא חלקיק קטן ביותר, שצורתו מורכבת מכיפה , שצידה האחד קמור שהוא היש, וצידה השני קעור שהוא מאפין את האין (מכיפה = הפכים) . כיפה זו החלקיק האלוהי הקטן ביותר שניתן להשגה והבנה, ראו בוויקיפדיה בנושא החלקיק האלוהי, מאמר המפרט שהפסיקאים של ימנו מנסים לגלות ע"י מאיץ חלקקים שבשבדיה, הם לא יגיעו לראות ולגלות את שני צידי צורת הכיפה , לכל היותר הם ימצאו את צידה האחת הקמור של הכיפה שהיא היש מקום, הגשמי, אבל לעולם לא יראו ולא יגלו את הצד הקעור שהוא האין מקום הרוחני, כבר נאמר על כך מפי אלהים "ולא יראני אדם וחי" בהסבר זה הגענו להשגה של החלקיק האלוהי באופן תיאורטי, למדנו שצורו מכיפה=הפכים=אין ויש=עולם הזה ועולם הבא=שקר ואמת=קעור וקמור=שמים וארץ, ראו בסוף החלק הראשון של ספר "פורצרוף" איור המסמל את צורת יהוה אלהים, ניתן להוריד את קובץ הספר בחינם באתר שופר משיח.
"3)שמהווה את היש מקום מהאין שבו" פירושו , מצידה הקעור שמסמל את האין נוצר ומתהווה היש מקום הגשמי וכבר נאמר שאלהים רק יכול ליצר יש מאין,
4)"ומהווה את האין מקום מהיש שבו" פירושו מצדה הקמור של הכיפה מתהווה ונוצר האין מקום, ורק אלהים יכול להעלים יש לאין, ונאמר על זה שקשה יותר להעלים יש לאין, מאשר להוות יש מאין.
5)"הוא האחד המאחד את היש והאין, פירוש צורתו הכפתית האחת שומרת את הגבול בין היש לאין, ובכך שומרת על קיומם ואחדותם ממציאות החלקיק האלוהי שבינהם.
6)"ומהווה אותם מעצם היותו היפוכם". פשוטו כמשמעו.

 

 

על העיסוק הפילוסופי קבל ציון לשבח...

עניין חיתוך האותיות הוא בולשיט מגוחך...לא הוא שהביא לך את המסקנות הפילוסופיות  היפות מאוד שלך...

צבי. תודה רבה על הציון בפילוספיה. העיסוק בחיתוןך האותיות משעשע כי הוא תומך במסקנות הפילוסופיות.

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חוזרים בשאלה