ההלכה שובוניסטית

האישה תמיד תהיה מופלה לרעה בהלכה, אישה תמיד תהיה פסולה לעדות או לדון, דיני ירושה וכו'.

אם את מוכנה לשמוע חידוש הלכתי.....

תגלי שאין שוביניזם ביהדות. הרבה דברים אישה יכולה לעשות, רק שהדברים לא תפסו תאוצה ממליון סיבות שונות. כל מצוות עשה שהזמן גרמא אישה פטורה - אך יכולה (ולאשכנזים גם לברך) לקיים אם היא רוצה. עדות זה מה שמפריע לך? אישה פסולהלעדות מאותה סיבה שדוד המלך פסול לעדות. זה מתחת לכבוד המלך או האישה לעבור חקירות שב"כ. נקודה. הרי הפסול אינו שורשי - אישה מעידה על טהרת המשפחה, על התרת עגונה ועוד נושאים הקשורים לחייה. מעט עיון במקורות יחשוף בפניך עולם שבו האישה נחשבת "עיקרו של הבית"......

רוב הציבור החרדי מסרב לתרום, רק לקחת.


נו, באמת רחלי, לא מתאים לך....

משפטיים ילדותיים וכוללנים כמו "הם לוקחים ולא נותנים" ? יש ויש בכל המגזרים. יש חילונים שאינם חתומים וישנם חרדים שכן. יש חילונים שמשתמטים ויש חרדים שמתגייסים. כל מקרה לגופו - וללא הכללות לאף כיוון.

זאת המציאות

כמה רבנים חרדים אתה מכיר הקוראים לחרדים לחתום על כרטיס אדי? כמה רבנים חרדים אתה מכיר המתירים לתרום לכל אדם, גם לגוי? רוב רובו של הציבור החרדי לא חותם על כרטיס אדי, בעבר גם הציבור הדתי לא חתם והיום לשמחתינו הם חותמים וקוראים לחתום. דרך אגב, זה עוד דוגמא איך דברים משתנים ביהדות.

נו, אז מה אתה מחדש?

דווקא בגלל זה עד היום לא חל שינוי. אם 1000 שנה לא עשו משהו - מה פתאום שיתחילו עכשיו? לפי האשכנזים מותר לאישה לקיים ואף לברך על כל מצוות עשה שהזמן גרמא, וזה כולל תקיעת שופר, 4 המינים ועוד. לא עשו? לא חייבות. מפריע לך? תעשה. כואב לך? תלמד מה מקובל ומה לא בציבור הספציפי, ותנסה להבין מדוע מתנהגים כמו שמתנהגים.... לציין "1000 שנה לא השתנו" לא ישנה אותם גם בעוד 1000 שנה.

מפחדים משינוי לטובה

אם את מוכנה לשמוע חידוש הלכתי.....

תגלי שאין שוביניזם ביהדות. הרבה דברים אישה יכולה לעשות, רק שהדברים לא תפסו תאוצה ממליון סיבות שונות. כל מצוות עשה שהזמן גרמא אישה פטורה - אך יכולה (ולאשכנזים גם לברך) לקיים אם היא רוצה. עדות זה מה שמפריע לך? אישה פסולהלעדות מאותה סיבה שדוד המלך פסול לעדות. זה מתחת לכבוד המלך או האישה לעבור חקירות שב"כ. נקודה. הרי הפסול אינו שורשי - אישה מעידה על טהרת המשפחה, על התרת עגונה ועוד נושאים הקשורים לחייה. מעט עיון במקורות יחשוף בפניך עולם שבו האישה נחשבת "עיקרו של הבית"......

ההלכה היהודית שובניסטית

"נשים פסולות לעדות מן התורה שנאמר על פי שנים עדים, לשון זכר ולא לשון נקבה" (רמב"ם הלכות עדות פרק ט). בעדות קידושין אין חקירת שב"כ, מדוע האישה פסולה להעיד? נשים אפילו מאה כעד אחד דמי, נשים דעתן קלות, נשים שחצניות הן, אין חכמה לאישה אלא בפלך, נשים אינם בנות הוראה ואין לסמוך על דבריהם, נשים עצלניות . נשים גרגניות. נשים קנאיות. נשים יצאניות. כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם. והטעם שנפטרו הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמה, לפי שהאישה משועבדת לבעלה לעשות צרכיו, ואם היית מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמה, אפשר שבעשיית המצוה יצוה אותה הבעל לעשות מצוותו, אם תעשה מצוות הבורא ותניח מצוותו, אוי לה מבעלה, ואם תעשה מצוותו ותניח מצוות הבורא, אוי לה מיוצרה, לפיכך פטרה הבורא ממצוותיו כדי להיות לה שלום לבעלה (אבודרהם השלם עמ כה). מדוע הגבר מברך שלא עשני אישה? "לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לרשות הבעל". "כל אשה שתמנע מלעשות מלאכה מן המלאכות שהיא חייבת לעשותן כופין אותה ועושה אפילו בשוט". משמע שהאשה משועבדת להבעל לתשמיש בכל זמן שרוצה, אף שלא בזמן העונה אם היא בבריאותה; והבעל אינו מחוייב אלא בימי העונה שקבעו חכמים ובליל טבילה ובשעה שיוצא לדרך וכן כשהוא מכיר בה שהיא משדלתו ומרצה אותו ומקשטת עצמה לפניו" "הבעל מגרש לרצונו והאשה מגורשת בעל כורחה" "הבעל יורש את אשתו ואין האישה יורשת את בעלה' "האשה אינה יורשת בעלה כלל והבעל יורש את כל נכסי אשתו מדברי סופרים והוא קודם לכל בירושתה" "אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד הצבור" "אשה אינה מצטרפת לזימון" ההלכה פוסקת שחייבים להציל את האיש לפני האישה, אם ראית גבר בן 90 ואישה בת 20 אמא לילדים טובעים בנהר, חובה עליך להציל את הגבר תחילה, מפני שהוא חייב במצוות, האם זה שובניזם או פמניזם?

מה שורש הבעיה רחל?

האם ניתן למצוא דרך להתאחד - יחד כל ישראל? אי הסכמות יהיו, גם בחיי נישואין יש. מה באמת - בשורש - מעכב אותך ליזום איחוד בעם?

שורש הבעיה עכשיו

שאתה מתחמק ומשנה נושא. אפשר לחיות באחדות ולא להסכים אחד עם השני.

מומלץ בחום

מומלץ בחום</h2>
תנסי!!

"הלל הזקן" הרפורמי הראשון,

למה רק לחז'ל היה מותר לשנות לפי הצורך איסורים מפורשים בתורה, למה אין לך טענות נגד הלל הזקן שהמציא את הפרוזבול ועקר איסור מפורש של שמיטת כספים, חז"ל גם היו רפורמיםוהנה כמה דוגמאות, מכירת חמץ, מואבי ולא מואביה, עירוב וכו'. מדוע אתה מקבל את הרפורמות שלהם ולא את הרפורמות מהמאה הקודמת.

זה ניקרא פיטרון ברוח הזמן

תרומת איברים להצלת חיים -

גם הרב הצבאי חתם על כרטיס אדי . http://news.walla.co.il/?w=/90/1456008 מקווה שישמש כאות ודוגמא לכל הציבור שחושש לתרום איברים .

דוגמא למופת

זה ניקרא פיטרון ברוח הזמן


וקצותה את כפה, לא תחוס עינך

נכון מאוד, וגם הרפורמים נוהגים כך. התורה לא שייכת לאף אחד וכל אחד יכול לפרשה כרצונו, עובדה שחז"ל שינו כמעט את כל המצוות בתורה ובהרבה מקרים נתנו למילים משמעות לגמרי שונה מהכתוב, לדוגמא: כתוב בחומש "וקצותה את כפה, לא תחוס עינך" (דברים כה,יב) התורה מצווה לכרות ידה של אישה התופסת במבושיו של גבר הרב עם בעלה ומזהירה לא לרחם עליה, באו חכמים וקבעו שמדובר בממון, אלוהים לא יכל לכתוב שמטילים על האישה קנס/ מדוע הוא ציוה לכרות את ידה והזהיר לא לחוס עליה, הרי חז"ל קבעו שדברה תורה כלשון בני אדם, כך בני אדם מדברים כשהם רוצים להטיל קנס על מישהו?

"הלל הזקן" הרפורמי הראשון,

למה רק לחז'ל היה מותר לשנות לפי הצורך איסורים מפורשים בתורה, למה אין לך טענות נגד הלל הזקן שהמציא את הפרוזבול ועקר איסור מפורש של שמיטת כספים, חז"ל גם היו רפורמיםוהנה כמה דוגמאות, מכירת חמץ, מואבי ולא מואביה, עירוב וכו'. מדוע אתה מקבל את הרפורמות שלהם ולא את הרפורמות מהמאה הקודמת.

שמיטת כספים בזמן הזה מדרבנן.

נכון, הלל אכן היה ליברלי יותר. ראה ערך סיפור הנכרי שהתגייר.

הגיור הוא נושא בעל כובד משקל בקרב הרבנות, והלל גייר את הנוכרי ששמאי העיף מהדלת. ואומרים הלכה כבית הלל. הרבנות היום היא בהגזמה. אפשר לשמור מסורת וגם אחדות ע"י קצת יותר פתיחות.

הבאתי ראיה מהלל

שאפשר לשנות ולהתיר איסורים מהתורה וכמו שהלל ועוד הרבה אחריו שינו ופירשו את התורה שתתאים לזמנם כך גם התנועה הרפורמית, יש אנשים שלא שומרים מסורת כי הם מאמינים שהתורה נכתבה ע"י בני אדם.
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
חוזרים בשאלה
בחר
בחר