האם יש כאן למישהו ב"שלוף" "הסכם להורות משותפת" המכונה "סטאנדרטי" שיכול לצרפו כקובץ לכאן?

"סטאנדרטי" - הכוונה לבסיסי והעורך יכול יהיה ליצוק תוכן ע"פ הנתונים הרלוונטיים הספציפיים התואמים את המקרה. לדעתי, הסכם שכזה אמור להיות מודל לפורום הקורא לעצמו "הורות משותפת" וצריך להתנוסס בראשו (היכן שישנם "קישורים", למשל). בתודה מראש לכל המגיבים

חייב לעמוד באתגר הזה...

הסכם הורות ההורים: שם האם: _____________ ת.ז____________ כתובת: __________________________ מספר טלפון: ___________________ כתובת דוא"ל: __________________ שם האב: _____________ת.ז____________ כתובת: _________________________ מספר טלפון: __________________ כתובת דוא"ל: _________________ הילדים: שם הילד מס' ת.ז תאריך לידה מין ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ מוגש בזאת (הקף בעיגול): הסכם הורות קבוע / זמני לתקופה _______________ ההסכם חתום על ידי שני ההורים / ההסכם מוצע על ידי ההורה: ____________ 1. מבוא 1. ההורים מצהירים כי הם מגישים לבית המשפט / בית הדין הסכם זה לצורך קביעת הסדרי ההורות שיחולו לגביהם ולגבי ילדיהם, וליתן לו תוקף של פסק דין. 2. ההורים מצהירים כי הסכם זה נעשה על פי בחינת טובתם של ילדיהם. 3. ההורים מסכימים ומצהירים לפעול: א. למעורבותם של שני ההורים בגידולם של ילדיהם, לאור זכותם של ילדיהם לקשר משמעותי, אישי , ישיר וסדיר עם שני הוריהם. ב. לטובת ילדיהם, כשיקול ראשון במעלה. ג. לשיתוף פעולה ביניהם לטובת ילדיהם. ד. ליישוב מחלוקותיהם בדרכי שלום. ה. לאי חשיפת ילדיהם למחלוקות , אם קיימות, בין ההורים. 2. כללי א. ההורים מתחייבים לדאוג במסירות לגידול, לטיפול, לריפוי ולחינוך הילדים. ב. ההורים מתחייבים לחנך את הילדים לכיבוד ולהערכה של כל אחד מהם, לרבות בני משפחותיהם. ג. כל אחד מההורים, בזמני שהותו עם הילדים, יאפשר חיזוק והעמקת הקשר של הילדים עם משפחתו המורחבת. ד. שם משפחתם של הילדים לא ישונה, אלא בהסכמת ההורים. ה. לכל אחד מן ההורים הזכות לקבל מידע מכל גוף רלבנטי הקשור לילדים. ו. ההורים מתחייבים לעדכן איש את רעהו באופן שוטף לגבי ארועים או דברים הנוגעים לילדים. 3. בריאות א. כל הורה יעניק טיפול בריאותי שוטף לילדים בזמן שהייתם אצלו, לרבות ביקור שגרתי או דחוף אצל רופא, מעקב רפואי, מתן תרופה וכד'. ב. לכל אחד מההורים הזכות לקבל מידע מכל גוף או מומחה רלבנטי הקשור לבריאותם הגופנית ו/או הנפשית של הילדים. ג. במקרה חרום - בו קיימת סכנה מיידית לשלומם של הילדים ולבריאותם, לכל הורה הזכות והחובה להסכים ולאשר טיפול רפואי, טיפול שיניים וניתוח. זאת, לאחר שנקט באמצעים סבירים, בנסיבות העניין, להשגת הסכמתו של ההורה השני. לא הצליח ההורה ליידע את משנהו בטרם הפעולה הרפואית הדחופה, חלה עליו החובה ליידע את ההורה האחר על המקרה בהקדם האפשרי. ד. ביטוח בריאות עבור הילד/ים: □ הילדים מבוטחים בבטוחי הבריאות באמצעות: קופת חולים__________ חברת ביטוח________ אחר__________ □ בטוחי הבריאות משולמים באמצעות : [מלא את שם ההורה] בקופת החולים__________ בחברת הביטוח_______ אחר__________ □ ___________ [שם ההורה] ידאג להוצאת כרטיס מגנטי שני מקופת החולים בה מבוטח הילד. ה. קבלת החלטות בענייני בריאות: 1 . קבלת החלטה, הסכמה ו/או אישור לטיפול רפואי בילד תהא נתונה: □ לשני ההורים יחדיו בהסכמה הדדית. □בהעדר הסכמה יפעלו הצדדים על פי המלצת הרופא המטפל. □בהעדר הסכמה יפעלו הצדדים ____________________. □ קבלת החלטה עצמאית על ידי ________ [שם ההורה]. □ אחר________________________________________________ 2. קבלת החלטה, הסכמה ו/או אישור לתת לילד טיפולים פרא רפואיים תהא נתונה: □ לשני ההורים יחדיו בהסכמה הדדית. □בהעדר הסכמה יפעלו הצדדים על פי המלצת מאבחן מוסמך. □בהעדר הסכמה יפעלו הצדדים ____________________. □ קבלת החלטה עצמאית על ידי ________ [שם ההורה]. □ אחר________________________________________________ 3. קבלת החלטה למתן טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי עבור הילדים תהא נתונה: □ לשני ההורים יחדיו בהסכמה הדדית. □בהעדר הסכמה יפעלו ההורים על פי המלצת גורם מטפל מוסכם, / רופא משפחה/ פסיכולוג,/ פסיכיאטר/ יועץ חינוכי / גורם אחר העובד עם הילד. □ אחר________________________________________________ □ קבלת החלטה עצמאית על ידי ________ [שם ההורה]. □ אחר________________________________________________ ו. עלויות: ההורים מצהירים כי ידוע להם כי הסעיפים המופיעים בפרק 3 להסכם עשויים להיות כרוכים בעלויות. נושא העלויות הנובעות מפרק 3 בהסכם וחלוקתם בין ההורים יוסדר באופן ספציפי בהסדר המזונות או בהעדר הסכמה בפסק דין של בית משפט. 4. חינוך א. קבלת מידע והתייעצות: 1. לכל אחד מן ההורים הזכות לקבל מידע מכל גוף רלבנטי הקשור בחינוכם של הילדים, לרבות מידע על התקדמותם של הילדים בלימודים, רווחתם וארועים במסגרת החינוכית בה הם נמצאים. לכל הורה הזכות להיות מוזמן לימי הורים ולהוועץ עם כל גורם מקצועי במסגרת החינוכית של הילדים. 2. לכל אחד מההורים הזכות והחובה לדאוג לכך ששמו ופרטיו יופיעו ברשומות המסגרות החינוכיות של ילדיו לשם קבלת מידע, לשם יידוע במקרה חירום, ולשם הופעה ברשימת הקשר הכיתתית של הילדים. 3. לכל אחד מן ההורים הזכות והחובה לחתום על תעודות הילדים. ב. □ הילדים ימשיכו ללמוד במסגרת החינוך הנוכחית או במסגרת חינוכית אחרת המשתייכת לאותו זרם חינוכי. □ אחר______________________________________________ ג. השתתפות בפעילויות של המסגרת החינוכית: לכל אחד מההורים הזכות לקחת חלק בכל פעילויות המסגרת החינוכית של ילדיהם לרבות, ארועים בית ספריים: אסיפות הורים, מסיבות, טקסים, ארועים מיוחדים, טיולים וכד'( בפעילויות שאינן מאפשרות השתתפות של יותר מהורה אחד, יעשה התיאום בין ההורים). ד. חוגים, פעילויות, תנועות נוער ומסגרות משלימות(להלן:"הפעילויות") כל הורה יהיה אחראי לפעילויות ילדיו בעת שהותם עימו : □ בחירת הפעילויות תעשה בהסכמה בין ההורים ולאחר הוועצות עם הילד. □בחירת הפעילויות תעשה ע"י הורה______(ציין שם ההורה) ולאחר הוועצות עם הילד. □ אחר______________________________________________ ה. שיעורים פרטיים לתגבור הלימודים החלטה בדבר השתתפות הילד בשיעורים פרטיים לתגבור הלימודים תתקבל: (ניתן למלא יותר ממשבצת אחת) □ על פי בקשת הילד. □ בהסכמה בין ההורים ולאחר הוועצות עם הילד. □ ע"י הורה______(ציין שם ההורה) ולאחר הוועצות עם הילד. □ בהעדר הסכמת ההורים יכריע בענין קיום השיעורים המורה המלמד את הילד במקצוע בו נדרש תגבור. □ אחר______________________________________________ ו. עלויות: ההורים מצהירים כי ידוע להם כי הסעיפים המופיעים בפרק 3 להסכם עשויים להיות כרוכים בעלויות. נושא העלויות הנובעות מפרק 3 בהסכם וחלוקתם בין ההורים יוסדר באופן ספציפי בהסדר המזונות או בהעדר הסכמה בפסק דין של בית משפט. 5. תוכנית ההורות א. בעת זמני השהיה של הילדים עם הוריהם כל הורה יהיה אחראי לשלומם, לבריאותם ולהספקת כל צרכיהם של הילדים. הסכם זה אינו בא לפגע בהסדר המזונות בין ההורים. ב. במחזוריות של שבועיים, הילדים ישהו אצל ______ [שם ההורה] בימים הבאים*: 1. בימי השבוע: שבוע 1 □ יום א' □ יום ב' □ יום ג' □ יום ד' □ יום ה' □ביום א' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ב' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ג' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ד' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ה' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ שבוע 2 □ יום א' □ יום ב' □ יום ג' □ יום ד' □ יום ה' □ביום א' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ב' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ג' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ד' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ה' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ אחר □_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2. בסופי שבוע : □ בסוף השבוע הראשון: □ כל סוף השבוע. □ מיום שישי בשעה ______ (מקום איסוף_______) עד ליום שבת בשעה ________ (מקום השבה_______). □ מסיום הלימודים ביום שישי ועד לתחילת הלימודים ביום ראשון. □מיום _____ בשעה ___________ (מקום איסוף_______) עד ליום _____ בשעה ______ (מקום השבה_______). □ לא מתראים. □ אחר___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. □ בסוף השבוע השני: □ כל סוף השבוע □ מיום שישי בשעה ______ (מקום איסוף_______) עד ליום שבת בשעה ________ (מקום השבה_______). □ מסיום הלימודים ביום שישי ועד לתחילת הלימודים ביום ראשון. □מיום _____ בשעה ___________ (מקום איסוף_______) עד ליום _____ בשעה ______ (מקום השבה_______). □ לא מתראים. □ אחר___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. * התוכנית לחלוקת זמני ההורות צריכה לכלול את כל שעות השבוע כך שבכל עת יהא הורה האחראי על הילד. לצורך בניית תוכנית הורית ובחינה שלא נותרו שעות אשר אינן מוסדרות מומלץ להיעזר בטבלה, נספח א' ולמלא את כולה. ניתן לבנות תוכנית הורית נפרדת לכל ילד וילד וכן ניתן לבנות תוכנית הורית המתאימה להווה ותוכנית הורית המתאימה לגילאים מבוגרים יותר של הילדים. ג. במחזוריות של שבועיים, הילדים ישהו אצל ______ [שם ההורה] בימים הבאים*: 1. בימי השבוע: שבוע 1 □ יום א' □ יום ב' □ יום ג' □ יום ד' □ יום ה' □ביום א' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ב' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ג' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ד' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ה' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ שבוע 2 □ יום א' □ יום ב' □ יום ג' □ יום ד' □ יום ה' □ביום א' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ב' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ג' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ד' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □ביום ה' : □ כל היום □משעה ______ (מקום איסוף:___________) עד ליום ____ בשעה ________(מקום השבה___________). □ ישהו הילדים אצל ההורה _______מסיום הלימודים באותו יום, לרבות לינה ועד לתחילת הלימודים ביום שאחריו. □ אחר______________________________________________ □אחר ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2. בסופי שבוע : □ בסוף השבוע הראשון: □ כל סוף השבוע. □ מיום שישי בשעה ______ (מקום איסוף_______) עד ליום שבת בשעה ________ (מקום השבה_______). □ מסיום הלימודים ביום שישי ועד לתחילת הלימודים ביום ראשון. □מיום _____ בשעה ___________ (מקום איסוף_______) עד ליום _____ בשעה ______ (מקום השבה_______). □ לא מתראים. □ אחר___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. □ בסוף השבוע השני: □ כל סוף השבוע □ מיום שישי בשעה ______ (מקום איסוף_______) עד ליום שבת בשעה ________ (מקום השבה_______). □ מסיום הלימודים ביום שישי ועד לתחילת הלימודים ביום ראשון. □מיום _____ בשעה ___________ (מקום איסוף_______) עד ליום _____ בשעה ______ (מקום השבה_______). □ לא מתראים. □ אחר___________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. * התוכנית לחלוקת זמני ההורות צריכה לכלול את כל שעות השבוע כך שבכל עת יהא הורה האחראי על הילד. לצורך בניית תוכנית הורית ובחינה שלא נותרו שעות אשר אינן מוסדרות מומלץ להעזר בטבלה, נספח א' ולמלא את כולה. ניתן לבנות תוכנית הורית נפרדת לכל ילד וילד וכן ניתן לבנות תוכנית הורית המתאימה להווה ותוכנית הורית המתאימה לגילאים מבוגרים יותר של הילדים. ד. חגים וחופשות 1. התוכנית לחלוקה של זמני ההורות בחגים ובחופשות מפורטת על פי הטבלה שבנספח ב' המהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית זו. לצורך טבלה זו "חג" מוגדר מערבו של החג שעה_____ ועד ________ בשעה_____. 2. התוכנית לחלוקה של זמני ההורות בחגים ובחופשות גוברת על התוכנית ההורית הרגילה המפורטת בסעיפים 5 ב' ו-ג' לעיל . 3. עם סיום החג / החופשה ימשיך לחול הסדר ההורות המפורט בסעיפים 5ב' ו-ג', (זמני הורות), לעיל. במידת הצורך יבצעו ההורים בהסכמה ביניהם התאמות רלבנטיות על מנת שלא יווצר רצף ימים גדול מדי אצל הורה אחד. 4. חופשת הקיץ: א. במהלך חופשת הקיץ הסדרי ההורות יהיו כדלקמן: (סמן את המשבצת /המשבצות המתאימה/ות ). □בהתאם לתוכנית ההורית הרגילה כמפורט בסעיפים 5ב'-ג' לעיל. □ למעט השינויים הבאים:______________________________ ________________________________________________________________________________________________ □הורה א' ישהה עם הילדים _________________________________ □הורה ב' ישהה עם הילדים________________________________ □בתקופת שהות הילדים אצל כל אחד מההורים, יתקיימו הסדרי הקשר עם ההורה השני כדלקמן: ____________________________ ________________________________________________________________________________________________ □במהלך שהות הילד/ים בקייטנה ו/או במסגרת חינוכית אחרת, יחול ההסדר הבא:___________________________________________ □עם סיום הקיטנה/ מסגרת חינוכית יחול ההסדר הבא: __________________________________________________________________________________________________________ ב. ההורים יתאמו את שהות הילדים עמם במהלך חופשת הקיץ, בכל שנה עד ליום 10 ביוני של אותה שנה. ה. ימי מחלה וחופשה בלתי צפוייה מהמסגרת החינוכית החובה לדאוג, לטפל ולהשגיח על הילד/ים במקרים של העדרות הילד מהמסגרת החינוכית עקב ימי מחלה פתאומיים ו/או שביתה ו/או חופשה בלתי צפויה : □תחול על ההורה אצלו לן הילד בלילה שלפני המחלה/שביתה/חופשה וזאת עד שעת הסיום הרגילה של המסגרת החינוכית □ היה וההורה אינו יכול לשהות עם הילד בעצמו, חלה עליו האחריות למצוא מחליף סביר ולשאת בעלויותיו במידה וקיימות כאלה. □היה וההורה אינו יכול לשהות עם הילד בעצמו : ____________________ □ אחר __________________________________________________ ו. ניוד 1. חלה על ההורים החובה לדאוג לניוד הילדים על פי לוח הזמנים שנקבע בתוכנית ההורות וכן לניודם לצורך קיום פעילויותיהם השונות (מוסד חינוכי, פעילות חברתית, חוגים, בית ההורה האחר וכד') . 2. ניוד הילדים למימוש זמני ההורות יעשה כמפורט: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 6. עמידה בתנאי התוכנית ההורית א. תוכנית הורות זו הינה תוכנית מחייבת. מטרתה לדאוג לאורח חייו התקין, לרווחתו ולשלומו של הילד. ב. ההורים יעשו כל מאמץ לקיים את שעות התוכנית ההורית המוסכמות בעצמם. ג. היה וההורה אינו יכול לשהות עם הילד בעצמו, חלה עליו האחריות למצוא מחליף סביר ולשאת בעלויותיו, אם קיימות כאלה. ד. תוכנית ההורות תוכננה תוך ניסיון לבנות שגרת חיים המתאימה לילד ולשני הוריו. הפרתה תגרום לפגיעה בילד ולפגיעה בהורה השני ובשגרת חייו, לרבות פגיעה כלכלית. לפיכך, מוסכם על ההורים כי הורה שיפר את תוכנית ההורות המנויה בס' 5 להסכם זה מכל סיבה שהיא, תחול עליו החובה לפצות את ההורה האחר, לרבות השבת כל הוצאה כספית, שנאלץ להוציא עקב הפרה כאמור. 7. מקום מגורים א. מרכז חייהם של הילדים ומקום מגוריהם יהיה בישראל, אלא אם יוסכם ע"י ההורים אחרת. ב. הורה לא יעתיק את מקום מגוריו, בין בישראל או מחוצה לה, ככל שניתן, במהלך שנת הלימודים. ג. □ עלה צורך בשינוי מקום המגורים של אחד ההורים, באופן המקשה או אינו מאפשר קיום תוכנית ההורות , יודיע על כך בכתב להורה השני לא פחות מחודשיים ימים מראש. ההורים יערכו בהסכמה התאמות בתוכנית ההורית, כנדרש משינוי הנסיבות. □אחר: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 8. נסיעות לחו"ל לכל אחד מההורים תהיינה הזכויות הבאות: (לתשומת לבכם בסעיף זה ניתן למלא יותר ממשבצת אחת) □ לקחת את הילד/ים לטיול בחו"ל. □ כל הורה יהא רשאי לקחת את הילד/ים לחו"ל לתקופה שלא תעלה על ___ ימים, פעם בשנה, ללא צורך בהסכמת ההורה השני אלא בהודעה בכתב, שתימסר להורה השני לפחות ____ ימים מראש, בצירוף תוכנית השהות והסדרי הקשר. היעדרות מעל תקופה זו תעשה בתיאום ובהסכמה בין ההורים. □ זכות זו כפופה להסכמת ההורה האחר מראש ובכתב . □ הורה היוצא עם ילד לחו"ל יתאם מראש את מועדי היציאה והחזרה עם ההורה השני. □ אחר _______________________________________________ □ למרות האמור לעיל, אנו מסכימים כי ילדינו לא יצאו למדינות הבאות_______________________בלי הסכמה מראש ובכתב □ דרכוני הילדים יהיו אצל □ ________ [שם ההורה] □ אדם אחר, שם: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_________________, קירבה: ________________ 9. פתרון מחלוקות והתאמות עתידיות לתוכנית ההורות. א. ההורים מודעים לחשיבות של הגעה להסכמות בדרכי שלום בכל הכרוך בילדיהם ויעשו כל מאמץ להדברות נאותה וליישוב מחלוקותיהם בדרכי שלום ונועם על ידי הדברות. ב. ההורים מבינים את החשיבות הרבה של המנעות מחשיפת ילדיהם לקונפליקטים שביניהם ומתחייבים לפעול בהתאם. ג. כל מחלוקת בין ההורים תוסדר במשא ומתן ישיר. ההורים ישתדלו לפתור כל בעיה, אשר תעלה בעתיד בדרך של הסדר פשרה. ד. תוכנית ההורות תהיה בתוקף כל עוד לא יגיעו ההורים להסכמות אחרות בכתב בנדון. היה ויעלה הצורך, ההורים יבחנו את תוכנית ההורות הקיימת פעם בשנה עד ל- 1.10 בכל שנה, ויערכו בה בהסכמה התאמות בהתאם לסדר היום שלהם ושל הילדים. במקרה של אי הסכמה לגבי שינוי בתוכנית ההורות, תמשיך לחול תוכנית ההורות המפורטת בהסכם זה. ה. ההורים מתחייבים, שאם לא יעלה בידיהם לפתור את מחלוקותיהם באמצעות משא ומתן ישיר ביניהם, אזי הם יפנו לצד ג' מגשר/ מתאם הורות / יועץ ויקיימו עמו לפחות שתי פגישות בטרם פניה לערכאה השיפוטית המוסמכת. ו. הצדדים מסכימים כי במקרה שלא יעלה בידם לבחור במשותף צד ג' המסייע ליישוב מחלוקותיהם, כמפורט בס"ק 7ה' לעיל, ת/יכריע בענין _______________________. 10. בקשה לאישור הסכם ההורות . א. ההורים מצהירים כי קראו את האמור הסכם זה והבינו את משמעותו. ב. ההורים מצהירים כי הסכם זה נערך תוך התחשבות בטובתם של ילדיהם וכי הם מתחייבים לקיימו ולכבדו. ג. הסכם זה אינו בא במקום הסכם מזונות ואינו בא לפגע בו. ד. ההורים מבקשים בזאת מבית המשפט לאשר הסכם זה וליתן לו תוקף של פסק דין. ולראיה באו הצדדים על החתום: היום ה________ __________________ __________________ שם הורה א' שם הורה ב' נספח א' טבלת זמני הורות דו שבועית לדוגמא שבוע א' יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 לינה שבוע ב' יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 לינה נספח ב' טבלת חגים וחופשות לדוגמא חג/חופשה שנה א' שנה ב' הורה א' הורה ב' הורה א' הורה ב' ראש השנה יום כיפור סוכות מחצית ראשונה מחצית שניה חלוקה אחרת: חנוכה מחצית ראשונה מחצית שניה חלוקה אחרת: ט"ו בשבט פורים פסח חופשת פסח ממוסדות חינוך עד ערב ליל הסדר ערב ליל הסדר עד ליום_________ מיום_____עד ליום_____ חלוקה אחרת: יום העצמאות שבועות חגים מוסלמים פירוט הורה שנה א' א' שנה ב' הורה שנה א' ב' שנה ב' עיד אל פיטר עיד אל אדחא חגים נוצריים פירוט הורה שנה א' ב' שנה ב' הורה שנה א' ב' שנה ב' חג המולד ראש השנה חג הפסחא חגים אחרים פירוט הורה שנה א' א' שנה ב' הורה שנה א' ב' שנה ב' טבלת החופש הגדול – טבלה לדוגמא החופש הגדול (שימו לב לקייטנות ולנסיעות ארוכות) שבוע א' שבוע ב' שבוע ג' שבוע ד' שבוע ה' שבוע ו' שבוע ז' שבוע ח' שבוע ט'
מנהל הפורום
1000+

וגם מירון זהבי מגיעה ברכה

נדמה לי שבסעיף 8 יש סתירה. ומה עם שאלון לתכנית הורות? השאלון שבו הופיעו השאלות כמו: באיזה רחובות? עם אילו ילדים? איזה חוגים חשובים לך וכו'. אולי כדאי לשים אותו באמת בקישור למעלה? תודות.
מנהל הפורום
250+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
הורות משותפת
בחר
בחר