האם הבנק עובד עליי? סיוע בבקשה

שלום,

 

יש לי חוב לבנק על סך 27000 כולל שכר טירחה ותיק בהוצאה לפועל.

הצעתי 10000 שקלים תמורת סגירת התיק בלבד, 

הבנק שלח לי הודעה וחוזה שהוא מסכים לסגור את תיק הוצאה לפועל ומחיקת החוב בתמורה להכרח בחוב והעידר טענות כלפי הבנק.

בהסכם כתוב שהבנק ימחק יסלק את החוב בתמורה ל-10000 שקלים.

הוא מבקש בתמורה חתימה על החוזה סכום של 10000 שקל במזומן.

האם יכול להיות מדובר בסוג של תרגיל והוא רוצה 10000 עכשיו ובעתיד הוא יבקש עוד סכום של כסף מאחר ואני מכיר בחוב ?

 

www.high-business.com


לנהל עסק זה מקצוע ויש ללמוד אותו היטב, אתם מוזמנים לקרוא על:


פתיחת עסק, מימון לעסקים,ניהול עסק,פתרונות מחשוב לעסקים, תוכנות לניהול עסק,שיווק עסק ועוד

זה החוזה הקצר :)  :

האם אני יכול להיות רגוע ? אני מתכוון לבצע העברה בנקאית ולאחר מכן להגיע לחתום, אני לא החתום לפני שהכסף יעבור על מנת שלא יגידו שלא עמדתי בחוזה.

 

הואיל וביום 16/08/2012 הגיש הבנק כתב תביעה על סכום קצוב כנגד החייב בתיק הוצל"פ מס'

           XXXXXX להלן: "תיק ההוצל"פ"), בגין חובותיו לבנק בחשבון מס' XXXXX (להלן: "החשבון"), הכל כמפורט בכתב התביעה;

והואיל והחייב מודה ומכיר בחובו לבנק;

והואיל והחייב ביקש להגיע עם הבנק להסכם בקשר לסילוק חובו נשוא תיק ההוצל"פ, כמפורט בהסכם זה;

והואיל והבנק מוכן, לפנים משורת הדין, להגיע להסכם עם החייב בקשר לסילוק חובו נשוא תיק ההוצל"פ, בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם;

 

על כן הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

החייב מודה ומכיר בחובו לבנק, כפי שמופיע ברישומי לשכת ההוצאה לפועל. נכון ליום 16.10.12 עומד חובו של החייב לבנק, עפ"י רישומי תיק ההוצל"פ, ע"ס 27,298.14 ₪ (להלן: "סכום החוב").

כמו כן מאשר החייב כדלקמן:

כי החוב נבדק על ידיו ונמצא נכון, וכי אין לו ולא תהיינה לו בעתיד טענות כלשהן כנגד הבנק ו/או כנגד מי מעובדיו ו/או באי כוחו בעבר או בהווה ביחס לסכום החוב ו/או ביחס לחיובים ופעולות אחרות שבוצעו בחשבון ו/או בתיק ההוצל"פ.

אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כנגד הבנק ו/או מי מעובדיו ו/או באי כוחו בכל הנוגע ליתרת החוב בחשבון נשוא הסכם זה, לדרכי ניהול החשבון והרישומים בו, וכן לא לגבי חיובי הריבית, ההוצאות, העמלות, הפעולות השונות שבוצעו בחשבון וכל יתר החיובים שבחשבון, שיעוריהם ומועדיהם, וכי על כל פנים הוא מוותר על כל טענה או תביעה שכאלה, אף אילו עמדו ו/או יעמדו לזכותו.מוסכם בזאת כי לסילוק סופי ומוחלט של סכום החוב, ישלם החייב, במעמד חתימת הסכם זה, ולא יאוחר מיום 25.10.12, סך של 10,000במזומן (להלן: "סכום החוב שבהסדר"). התשלום ישולם ישירות לחשבון נשוא הסכם זה.

אם ולאחר שיעמוד החייב בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, ורק לאחר שיפרע סכום החוב שבהסדר, במלואו ובמועדו, יראה הבנק, לפנים משורת הדין, בתשלום סכום החוב שבהסדר, סילוק מלא וסופי של החוב נשוא תיק ההוצל"פ, ותיק ההוצל"פ נשוא הסכם זה ייסגר.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי לאחר פירעון סכום החוב שבהסדר, במלואו ובמועדו, ימחוק הבנק את יתרת החוב בחשבון, ולבנק לא תהיינה עוד כל טענות ו/או תביעות כלפי החייב בקשר לחוב נשוא הסכם זה. כמו- כן, החשבון יסומן בסימון "חוב אבוד".

היה והחייב לא יקיים איזה תנאי מתנאי הסכם זה במלואו ו/או היה ולא ישלם, מכל סיבה שהיא, את סכום החוב שבהסדר, במלואו ובמועדו, תועמד מלוא יתרת החוב, כפי שתהיה באותה עת בתיק ההוצל"פ, לפירעון מיידי, והבנק יהיה רשאי להמשיך ולנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד החייב, וכל הליך נוסף שיעמוד לרשותו לשם גביית מלוא יתרת החוב ממנו.

מוסכם כי ספרי הבנק ו/או רישומיו ו/או פלט מחשב שלו, וכל אישור שלו, לרבות העתק של כל אחד מאלה, יהווה ראיה מכרעת וחותכת לגבי יתרת החוב, כפי שתהיה מעת לעת.

www.high-business.com


לנהל עסק זה מקצוע ויש ללמוד אותו היטב, אתם מוזמנים לקרוא על:


פתיחת עסק, מימון לעסקים,ניהול עסק,פתרונות מחשוב לעסקים, תוכנות לניהול עסק,שיווק עסק ועוד

אני מתכוון לעשות העברה בנקאית ולא להפקיד במזומן האם זה בעיה ?

www.high-business.com


לנהל עסק זה מקצוע ויש ללמוד אותו היטב, אתם מוזמנים לקרוא על:


פתיחת עסק, מימון לעסקים,ניהול עסק,פתרונות מחשוב לעסקים, תוכנות לניהול עסק,שיווק עסק ועוד

כנסו לקישור הזה : http://adf.ly/DjO3w

מדובר בספאם, אנא למחוק.

www.high-business.com


לנהל עסק זה מקצוע ויש ללמוד אותו היטב, אתם מוזמנים לקרוא על:


פתיחת עסק, מימון לעסקים,ניהול עסק,פתרונות מחשוב לעסקים, תוכנות לניהול עסק,שיווק עסק ועוד

האם אפשר לקבל תגובה מעו"ד?

זהוי שאלה יחסית פשוטה שניתן לענות עליה בפורום.

www.high-business.com


לנהל עסק זה מקצוע ויש ללמוד אותו היטב, אתם מוזמנים לקרוא על:


פתיחת עסק, מימון לעסקים,ניהול עסק,פתרונות מחשוב לעסקים, תוכנות לניהול עסק,שיווק עסק ועוד

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
תביעות כספיות והוצאה לפועל
בחר
בחר