אשמח אם תוכלו למלא שאלון כדי לעזור לי לסיים את התואר בפתוחה

לצורךהמחקר, אנחנומבקשותממךלמלאאתהשאלוניםהמופיעיםבקישורהבא:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrSXD4rFzkrQe1tywzMVacW7xBNMgr6eNWpv2r3t1a-aTKHw/viewform?usp=sf_link

אופןסימוןהתשובותבשאלונים: ישלסמןאתהתשובההרלוונטיתמביןהאפשרויותהמופיעותמתחתלכלשאלהו/אולהקלידאתתשובתךבהתאםלשאלהוההנחיות.

מילויהשאלוניםנעשהבצורהאנונימית

כאשרתסיימולמלאאתהשאלוניםהמצורפים, לחצועלשלחבתחתיתהדף.

הקובץיישלחאוטומטיתבאופןאנונימילחלוטין.

הנךרשאי/תלהפסיקבכלשלבאתמילויהשאלוןואףלהימנעמשליחתו. עםזאת, במחקרנוכללעשותשימושרקבשאלוניםמלאים, ולכןנשמחאםתסכימ/ילהשליםאתכלהפרטיםהדרושים

אנאהקפיד/ילקרואבעיוןאתההנחיותלמילויהשאלוניםולפעוללפיהן. אנומודותלךמאודעלזמנךועלנכונותךלקחתחלקבמחקר. נשמחלשתףאותךבממצאיהמחקרלאחרסיומואםתרצהבכך

לפרטיםנוספיםניתןליצורעמנוקשר 

אילניתבן-בסט Ilanitbb@walla.co.il

מנאלחלבי halabimanal91@gmail.com

תודהעלשיתוףהפעולה!

לא עובד לי הלינק. יש לך במקרה המלצה על דיור מוגן יוקרתי שאת מכירה מקרוב במסגרת הלימודים? אני מתקשה עם החיפוש, זה לא פשוט כמו שחשבתי. אנחנו מחפשים אופציה של דיור מוגן בשרון לצורך העניין. תודה

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
הפרעות שינה
בחר
בחר