חוזה אישי

חוזה אישי

שלום רב,
מעסיק שלי מבקש שאחתום על חוזה עבודה חדש ויש מספר סעיפים שנראים לא בעייתים. האם אני צודק או שזה תקין ?


1. המשרה אליה מיועד העובד הינה בהיקף משרה מלאה, בימים א' - ה' בשבוע, בין השעות 17:30 - 8:30, יום העבודה של העובד יהיה בן 9 שעות עבודה ביום כולל הפסקת צהריים בת חצי שעה. 
2. בנוסף, ובמידת הצורך, יעבוד העובד גם מעבר לשעות העבודה הרגילות ואף בימי ו' בשבוע, וזאת ללא תשלום שעות נוספות, זאת מאחר והעובד ממלא תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי, ומאחר ותפקידו של העובד ותנאי העסקתו ונסיבותיה אינם מאפשרים לחברה כל פיקוח
על שעות עבודתו ומנוחתו, לא יחולו על העובד הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"), והעובד לא יקבל כל תגמול בגין עבודה בשעות נוספות או עודפות, בכותלי החברה או מחוץ לכותלי
החברה, במידה ויתעורר צורך לכך והעובד מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כלפי המעסיקה בעניין זה (להלן: "משרת אמון"). 
3. העובד יודע ומסכים כי במסגרת תפקידו יכול ויהיה עליו להיות בכוננות לילה ו/או יום במלואם, בעבור חלק מלקוחות ו/או פרויקטים של החברה ללא תשלום נוסף.
4. מוסכם בזה כי תשלומים ששילמה החברה לעובד לקרן פנסיה ולפיצויים, יבואו במקום פיצויי פיטורים המגיעים לעובד בגין השכר מאחר (וכל עוד) תשלומי החברה לקרן פנסיה אינם פחותים מ12% מן השכר בתוספת תשלומי החברה לעובד להבטחת פיצויי פיטורים, הכל בהתאם להוראות הצו הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה או קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים. החברה מוותרת מראש על כל זכות שיכולה להיות לה להחזר כספים מתוך תשלומיה, אלא אם כן נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") ובמידה שנשללה או שהעובד משך כספים מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה, לעניין זה "אירוע מזכה" מוות, נכות או פרישה בגיל שישים או יותר. חתימת העובד על הסכם זה ועל האישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה במקום פיצויי פיטורים, מהווה אישור להסדר לפי סעיף זה ובהתאם לאישור הכללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים שהוצא על ידי שר העבודה (מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים) [מצ"ב אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים כנספח ב'
להסכם].
5.נוכח תפקידי בחברה והיותי חשוף למידע המוגן לצורך ובמסגרת ביצוע עבודתי השוטפת, ועל מנת לשמור עליו, על סודותיה של החברה ועל אינטרסים לגיטימיים נוספים שלה, אשר מהווים זכויות קנייניות או מעין קנייניות שלה, אני מתחייב לשמור על סודיות ללא הגבלת זמן, הן בתקופת עבודתי אצל
המעסיקה והן לאחריה וכי במהלך תקופת עבודתי בחברה וכן במשך תקופה של 6 חודשים מיום ניתוק יחסי העבודה ביני לבין החברה, תהא הסיבה לניתוק יחסי העבודה אשר תהא, לא אעסוק לא אעבוד ולא אתן שירותים, בין בעצמי ובין באמצעות תאגיד מטעמי ו/או אחר מטעמי, במישרין ו/או בעקיפין, בין בשכיר ובין כעצמאי ו/או יועץ /ו/או שותף ו/או
בעל מניות ו/או דירקטור ו/או באופן אחר בעיסוק המתחרה באיזה מעיסוקיה של החברה. 
6. מוסכם בזאת כי מנכ"ל החברה רשאי לשנות את תפקידו של העובד ו/או להעבירו לעבוד בחברת בת של החברה בין אם קיימת כיום ובין אם תוקם בעתיד, והכל בכפוף לתנאי ההעסקה של העובד כפי שמופיעים בהסכם זה.

שלום רב. הפורום נועד לתת מענה משפטי ולא ייעוץ משפטי אשר מצריך לעבור על חוזה, כמו חלק החוזה שציטטת, ולכן אני מציעה שאם יש לך שאלות תפנה לייעוץ פרטני.

חיה לזר נוטקין, משרד עו"ד וגישור


פלאוט 10, פארק המדע, רחובות


טל' 08-9453604, פקס 08-9453605


תחומי עיסוק:


דיני עבודה I דיני משפחה ן גירושין ן צוואות וירושות | הסכם יחסי ממון |


http://hayalaw.com/


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו


 

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דיני עבודה
בחר
בחר