החברה העירונית של ראשל"צ לביטחון ולסדר ציבורי

היי. העובדים של החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי, שפועלת בראשון לציון, עפ"י החוק הם מוגדרים בתור שוטרים/פקחים ? מה הזכויות שלהם ? הם רשאים לעצור או לעקב אנשים ברחוב ? הסיפור הוא כזה... ישבתי בלובי של הבניין שלי וחיכיתי לבעלי שירד עם הילדה (בדיוק התכוונו ללכת לפארק המקומי). הגיע פקח/שוטר של החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי (הוא לבש מדים בצבע כחול כהה עם סמל של החברה), הוא דפק בדלת של הלובי וביקש ממני לתפוח לו את הדלת... פתחתי לו את הדלת והשיחה התנהלה כך: פקח: "מה נשמע ?" (בטון מתנשא כאילו הוא הסגן של אלוהים) אני: "בסדר" פקח: "למה את עומדת פה ?" (מדובר בלובי של הבניין שלי) אני: "מה אכפת לך למה אני עומדת פה ? אסור לעמוד פה ?" פקח: "את גרה פה ?" אני: "כן" פקח: "באיזה דירה את גרה ?" אני: "אני גרה בבניין הזה, מה אכפת לך באיזה דירה ?" ואז הוא מיד קרא לשותפה שלו וההיא הגיעה בריצה כאילו תפסו מחבל. פקחית: "מה קרה ? למה את עושה בעיות ?" אני: "אני עושה בעיות ?" פקחית: "שיהיה לך יום טוב..." (בטון מאיים) אני: "שגם לך יהיה יום טוב..." פשוט מעצבן ששני שמוקים בני 23-24 חשים שיש להם זכות להטריד אנשים ללא סיבה, ובמיוחד כשמחייבים אותי לשלם להם שכר חודשי...

*לעכב

סליחה על הטעות, רק עכשיו שמתי לב. מרוב כעס התחלתי לעשות טעויות.

יש להם בכלל סמכות כניסה לחצרים?

*לעכב

סליחה על הטעות, רק עכשיו שמתי לב. מרוב כעס התחלתי לעשות טעויות.

לפקח עירוני "אסור להיכנס למקום, ובלבד שלא יכנס למקום המשמש למגורים אלה על פי צו של בית המשפט"

ערב טוב לך- בספר בחוקים (מאתר הכנסת) בפירסום מ- 15.8.2011 בעמוד 1057 מופיע חוק "יעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות".שם נרשם שחור ע"ג לבן כי אסור לפקח להכנס למקום המשמש למגורים, השאלה האם לובי בניין כן עונה לקטגוריה הזאת אני לא יודע לענות מכוון שאני לא עו"ד.

החברה העירונית של ראשל"צ לביטחון ולסדר ציבורי

היי. העובדים של החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי, שפועלת בראשון לציון, עפ"י החוק הם מוגדרים בתור שוטרים/פקחים ? מה הזכויות שלהם ? הם רשאים לעצור או לעקב אנשים ברחוב ? הסיפור הוא כזה... ישבתי בלובי של הבניין שלי וחיכיתי לבעלי שירד עם הילדה (בדיוק התכוונו ללכת לפארק המקומי). הגיע פקח/שוטר של החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי (הוא לבש מדים בצבע כחול כהה עם סמל של החברה), הוא דפק בדלת של הלובי וביקש ממני לתפוח לו את הדלת... פתחתי לו את הדלת והשיחה התנהלה כך: פקח: "מה נשמע ?" (בטון מתנשא כאילו הוא הסגן של אלוהים) אני: "בסדר" פקח: "למה את עומדת פה ?" (מדובר בלובי של הבניין שלי) אני: "מה אכפת לך למה אני עומדת פה ? אסור לעמוד פה ?" פקח: "את גרה פה ?" אני: "כן" פקח: "באיזה דירה את גרה ?" אני: "אני גרה בבניין הזה, מה אכפת לך באיזה דירה ?" ואז הוא מיד קרא לשותפה שלו וההיא הגיעה בריצה כאילו תפסו מחבל. פקחית: "מה קרה ? למה את עושה בעיות ?" אני: "אני עושה בעיות ?" פקחית: "שיהיה לך יום טוב..." (בטון מאיים) אני: "שגם לך יהיה יום טוב..." פשוט מעצבן ששני שמוקים בני 23-24 חשים שיש להם זכות להטריד אנשים ללא סיבה, ובמיוחד כשמחייבים אותי לשלם להם שכר חודשי...

לדעתי את טועה בתפיסה שלך

שלום ענבר אינני יודע אם לפקחים יש או אין סמכות אולם, יתכן שראו אותך עומדת ממתינה והדבר עורר את חשדם. אם נניח ש"הגדלת הראש" של הפקחים תוך חריגה קטנה ממה שמוקנה להם בחוק הייתה מונעת פריצה לביתך, האם גם אז היית מבקרת אותם? בישובים רבים (בתוך הקו הירוק) יש שמירה בכניסה והשומר בודק ומתשאל את הנכנסים. לאמיתו של דבר, אין לו כל סמכות לכך ואף אחד לא חייב להשיב לו. אולם, הנכנסים מבינים ש"המטרד" נועד לטובתם ובטחונם. אם היינו חיים במדינה אוטופית ללא פשיעה ופח"ע היית צודקת בטענתך ובעמידה על זכויותייך.

יש סמכויות לפקח של רשות מקומית !! (להלן ציטוט החוק)

פרק ג': הסמכת פקחים עירוניים הסמכת פקחים עירוניים 3. (א) ראש רשות מקומית רשאי להסמיך, מבין עובדי הרשות המקומית, פקחים עירוניים, שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר, ובלבד שלא יוסמך פקח עירוני אלא אם כן התקיימו בו כל אלה: (1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת היועץ המשפטי לרשות המקומית, לשמש כפקח עירוני; (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה שר הפנים בהסכמת השר; (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה שר הפנים. (ב) הודעה על הסמכת פקח עירוני לפי סעיף זה תפורסם ברשומות. (ג) אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מסמכות ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית להסמיך פקחים או למנותם לפי כל דין. סמכויות פקח עירוני 4. (א) לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, רשאי פקח עירוני, לאחר שהזדהה לפי סעיף 5 – (1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו; (2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק עזר; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995 ; (3) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט. (ב) אין בסמכויות פקח עירוני לפי פרק זה כדי לגרוע מסמכויות פיקוח שניתנו לו לפי כל דין. זיהוי פקח עירוני 5. פקח עירוני לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בתחום הרשות המקומית שבה הוא עובד, בעת מילוי תפקידו ובהתקיים כל אלה: (1) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה ראש הרשות המקומית, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו; (2) יש בידו תעודה החתומה בידי ראש הרשות המקומית, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג על פי דרישה. סייג לסמכויות פקח עירוני 6. פקח עירוני לא ישתמש בסמכויותיו לפי פרק זה כלפי אלה: (1) מוסד ממוסדות המדינה, למעט בית חולים ממשלתי; (2) ספקים ומפעלים המפתחים או מייצרים ציוד ביטחוני בעבור כוחות הביטחון, שקבע לעניין זה, מטעמי ביטחון המדינה, ראש הממשלה או שר הביטחון, בהתייעצות עם שר הפנים; לעניין זה, "כוחות הביטחון" ו"ציוד ביטחוני" – כהגדרתם בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו–2006 .

ל- avsha נא לקרוא מה כתוב בסעיף 3- העתקתי למענך: בסמכויות פקח עירוני -

(3) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

השאלה היא האם:-

מבואה (כניסה ) לבניין משותף נחשבת בעיני החוק כמקום מגורים (שטח פרטי או ציבורי)? ואם אכן כן אזי נכון שהפקח סטה מסמכויותיו ויש מקום לקבול נגדו אצל ממוניו ברשות. לפי תאור פני הדברים, הפקחית שהגיעה בשלב מאוחר יותר כנראה הבינה את המצב ותרמה להפסקתו המיידית.

החברה העירונית של ראשל"צ לביטחון ולסדר ציבורי

היי. העובדים של החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי, שפועלת בראשון לציון, עפ"י החוק הם מוגדרים בתור שוטרים/פקחים ? מה הזכויות שלהם ? הם רשאים לעצור או לעקב אנשים ברחוב ? הסיפור הוא כזה... ישבתי בלובי של הבניין שלי וחיכיתי לבעלי שירד עם הילדה (בדיוק התכוונו ללכת לפארק המקומי). הגיע פקח/שוטר של החברה העירונית לביטחון ולסדר ציבורי (הוא לבש מדים בצבע כחול כהה עם סמל של החברה), הוא דפק בדלת של הלובי וביקש ממני לתפוח לו את הדלת... פתחתי לו את הדלת והשיחה התנהלה כך: פקח: "מה נשמע ?" (בטון מתנשא כאילו הוא הסגן של אלוהים) אני: "בסדר" פקח: "למה את עומדת פה ?" (מדובר בלובי של הבניין שלי) אני: "מה אכפת לך למה אני עומדת פה ? אסור לעמוד פה ?" פקח: "את גרה פה ?" אני: "כן" פקח: "באיזה דירה את גרה ?" אני: "אני גרה בבניין הזה, מה אכפת לך באיזה דירה ?" ואז הוא מיד קרא לשותפה שלו וההיא הגיעה בריצה כאילו תפסו מחבל. פקחית: "מה קרה ? למה את עושה בעיות ?" אני: "אני עושה בעיות ?" פקחית: "שיהיה לך יום טוב..." (בטון מאיים) אני: "שגם לך יהיה יום טוב..." פשוט מעצבן ששני שמוקים בני 23-24 חשים שיש להם זכות להטריד אנשים ללא סיבה, ובמיוחד כשמחייבים אותי לשלם להם שכר חודשי...

גם החוק אינו קובע נחרצות האם לובי הבניין הוא מקום פרטי או ציבורי (מצ"ב)

רשות היחיד - מהי? זהו מושג מפתח בדיני הגנת הפרטיות, אך למושג זה אין הגדרה ברורה. הנטייה הטבעית היא לראות ברשות היחיד מושג קנייני, כלמור - ביתו של אדם ורכושו הם רשות היחיד שלו. ברם, במציאות מורכבת ניתן להצביע על מקומות גבוליים, שעל אף הזיקה הקניינית המובהקת - דינם אינו ברור; כיצד נגדיר מקומות כגון לובי של בית מלון, בית שימוש ציבורי, ומאידך - חצר של בית משותף?

לפקח עירוני "אסור להיכנס למקום, ובלבד שלא יכנס למקום המשמש למגורים אלה על פי צו של בית המשפט"

ערב טוב לך- בספר בחוקים (מאתר הכנסת) בפירסום מ- 15.8.2011 בעמוד 1057 מופיע חוק "יעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות".שם נרשם שחור ע"ג לבן כי אסור לפקח להכנס למקום המשמש למגורים, השאלה האם לובי בניין כן עונה לקטגוריה הזאת אני לא יודע לענות מכוון שאני לא עו"ד.

לובי של בניין זה מקום ציבורי

הכוונה בפלילים לחצרים - חצר בית פרטי, דירה , ובעצם כל מה שיש לך טאבו עליו חדר מדרגות וכניסה של בניין הם ציבוריים, מאחר וכל הציבור יכול לעבור בו

תגובתך בנושא אינה מדוייקת כלל

ולא ע"י כך נקבע האם המקום הינו שטח ציבורי או פרטי. העליתי כאן ציטוט המעיד על כך שמבחינת החוק הנושא אינו חלוט עדיין אין החלטה חד משמעית האם לובי של בניין מגורים היו שטח פרטי או ציבורי. קרא בעיון את השרשור לפני שאתה זורק לאויר דברים לא מדוייקים. חג שמח.

לובי של בניין

כניסה של בניין היא מקום ציבורי , זה לא בית פרטי ולא שטח פרטי אלא שטח ציבורי אתה לא יכול למנוע ממישהו להכנס לבניין לא צו בית משפט אם אני רוצה לעמוד אצלך כל היום בלובי של הבניין אתה לא יכול למנוע את זה

ענבר שלום,קראתי כמה פעמים את מה שכתבת ומצאתי לנכון לומר לך שאת צודקת.ומכיוון שאני מכירה מקרוב את אותם "אנשים"אז כן,הם בהחלט חושבים שהם .... וואו.אבל הם לא,ואין להם שום סמכות של שוטר וזה אני אומרת לך בוודאות.ומה גם,שאם היית "שודדת" או משהו בסיגנון,הרי שלא היית עומדת בלובי ובטח ובטח לא פותחת לו את הדלת,אלא היית בורחת .לכן,זכותך לעמוד איפה שאת רוצה וזכותך גם לא לענות לו על השאלות ,את לא עשית שום דבר לא בסדר וזו זכותך להיות שם ,בבניין שלך ולעמוד ולרקוד ולשיר גם .

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מתנדבי המשמר האזרחי
בחר
בחר