נבואות מהזהר הקדוש.

בס"ד בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א) אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו הדברים הבאים, כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא: ''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו'.'' להלן הרב יעקב סגל. הנה חז"ל ידעו הרבה פעמים דברים מעל ומעבר לידיעת דורם. וכרשב"י שכתבנו. (ורמוז כבר בפסוק באיוב : תולה ארץ על בלימה). גם ידעו שהעולם עגול ולא שטוח עי' ירוש' ע"ז פרק ג' "שהעולם עשוי ככדור", ומזה יוצא הלכה גבי צורת ע"ז אסורה. וכ"ה בזוהר המפורסם בויקרא ח"ג דף י' ע"א לפי תרגום הסולם: כי כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה וכו' וע"כ יש מקום בישוב שבעת שמאיר לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור, ונמצא שלאלו יום ולאלו לילה". ושהעולם עגול מצוי ברמב"ם והרבה ראשונים, אך הזוהר גם חידש שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, וזה שגורם ליום ולילה, עד שבאינצ' עברית כרך ד' עמ' 819 מתפעל מ"פיסקה מפליאה" זו שהקדימה את קופרניקוס במאות שנים! ואף שהיתה השערה של אריסטארכוס היווני באמצע זמן בית שני שהשמש במרכז העולם, הרי אף אחד לא קיבל שיטה זו, ופתולימיאוס שהיה 500 שנה אחריו ונחשב לאחרון האסטרונומים היוונים הגדולים, סבר בפשטות שהארץ במרכז. גם לא מוזכר בשמו מה שכותב הזוהר שהארץ סובב על צירו!. עוד ידיעה על טבעית מספר הזוהר: פרשת וארא, שמות ל''ב) : ''ווי על הזמן ההוא שנולד ישמעאל ונימול. מה עשה הקב''ה (כלפי טענת שרו השמימי של ישמעאל- טענה שנלמד עליה בהמשך), הרחיק את בני ישמעאל מדביקות בעליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בשביל המילה שבהם.'' לפני כ- 1,800 שנה חזה רבי שמעון בר יוחאי את שהתרחש במאות השנים האחרונות: ''ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה וכו', והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל'' (זוהר, שמות לב). http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=8454&Catogory=14&SubID=7146 עוד נבואה שכתובה בזוהר. הזוהר הקדוש (ח"א קיז, א), שאומר שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי (שנת ת"ר), יפתחו שערי החכמה. בחכמות העולם אכן כך קרה. חכמת המדע התפתחה מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתחה באלפי השנים שקודם לכן. http://muse.tau.ac.il/museum/galileo/newton-heb.html http://www.matar.ac.il/inventors/01.04.asp בשבח אמירת ולמוד הזוהר "עתידין ישראל לטעום מעץ החיים שהוא ספר- הזוהר, ולצאת בזכותו מן הגלות ברחמים" (זוהר ח"ג קכ"ד). ו"כמה בני אדם יתפרנסו (ויקבלו חיות) מספר הזוהר כשיתגלה בסוף הימים בדור האחרון" (תקוני זו עוד נבואה שכתובה בזוהר: ''ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה וכו', והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל'' (זוהר, שמות לב). http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=8454&Catogory=14&SubID=7146 http://www.haemet.net/Amitut/Nevooha/B17.HTM זו לא כותרת בעתון! אלה דברי הזוהר הקדוש: "ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כשהיא ריקה מהכל זמן רב, כמו שהמילה שלהם ריקנית בלי שלמות, והם יעכבו לבני ישראל מלשוב למקומם עד שתכלה זכות ההיא של בני ישמעאל, ועתידים בני ישמעאל (הערבים) לעורר מלחמות חזקות בעולם ויתאספו בני אדום (הנוצרים) עליהם ויתגרו מלחמה בהם, אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים וישלטו אלה באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום". ''ויזדמנו כל העמים שיעשו עצת שלום ביניהם, ויתהפכו לישראל להשמיד (אותם) מפני שהקימו להם מלכות, ותהא עת צרה ליעקב, אומנם לא יבואו לשבר אלא ממנה יוושע". (רמ''ק על הזוהר קי''ט). "למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקב''ה לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ''ישמעאל'' שנאמר ''ישמע א-ל ויענם''. (פרקי דרבי אליעזר פרק ל''ב). "ובני ישמעאל בזמן ההוא יעוררו את עמי העולם לבוא על ירושלים, דכתיב 'ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה' וכו' (זכריה יד, ב)". זוהר, וירא, בראשית, קיט בזכות שבני ישמעאל נימולים, הם זכו בארץ כל זמן שעם ישראל בגלות. אך הארץ תהיה ריקה ושוממה תחת שלטונם (כפי שאכן היה ארץ ישראל תחת שלטונם), מפני שהמילה שלהם ריקנית (ללא פריעה, שהיא חלק מן המילה היהודית). מעניין. ספר 'הזוהר' נכתב לפני כ1850- שנה לפחות, בזמן שעדיין לא היה שלטון ערבי בארץ ישראל. רק לאחר 600 שנים שבהן שלטו הרומאים והביזנטים כבשו הערבים את ארץ ישראל. למעשה בזמן כתיבת 'הזוהר', לא היו בני ישמעאל אפילו קבוצה אתנית מאוחדת. 500 שנה לפחות אחרי שנכתב 'הזוהר' נוסד האיסלאם, שאיחד את השבטים הערביים הרבים לכדי קבוצה אחת, לכדי עם. http://www.manof.org.il/Index.asp?ArticleID=64&CategoryID=81&Page=2 http://www.olam-jew.com/word/galia.doc ובזכות ספרא הדין דאיהו האי ספר הזהר יפקון בנ"י מן גלותא ברחמי", כלומר: בזכות הספר הזה שהוא ספר הזוהר - יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, אכי"ר. http://www.shemayisrael.com/orhaganuz/chova.shtml http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7808&Catogory=11&SubID=7134 http://www.tora.us.fm/tnk1/nvia/tryasr/zk-1214.html http://26.hashem1.net/mm/bnayahu190206.wmv נגד החולקים על הזוהר הקדוש http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/hazohar-2.htm http://www.shevanet.org.il/09/09-05.htm http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7208&Catogory=5&SubID=6774 http://www.pnimi.org.il/yesodot/matchilim/mahiKabala.asp http://kabbalah.info/hebkab/sheelot_rishonot/sheelot_rishonot.htm#6 http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=6464&codeStat=24 http://www.arachim.org/Articles/Article.asp?ArticleID=886&CategoryID=79 להלן קישור לספר הזהר עם פרוש הסולם. http://www.kabbalahmedia.info/PDF/pdf/zohar/b13.pdf יש 350 דפים גש לדף 52. לפי השיטה הפתולומאית הארץ נחה. לא סובבת סביב השמש ואף לא סובבת סביב צירה. הכל סובב סביבה. הזהר טוען שכדור הארץ מתגלגל=סובב ובזה הוא מגלה ידע על טבעי לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. שיבחר. היתה ידועה בעולם הדעה היוונית על סיבוב כדור הארץ. אולם שיטה זו לא היתה מקובלת בעולם המדעי כהסבר המקובל הטוב בתקופת ימי הבינים. אז היתה מקובלת הדעה האסטרונומית הבתולומאית. בהיות הזהר מקבל את הדעה העתיקה היינו הליוצנטריות. הרי אז מסתבר אחת מן השנים. או שהזהר מגלה ידע על אנושי לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. http://milon.morfix.co.il/default.aspx?q=גולגל חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני. הערה שלי: אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה. קישור שמראה שהרעיון שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו לא שלט בתקופה של הרב משה. http://www.britannica.com/eb/article?eu=40943 נגד החולקים על הזוהר הקדוש http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=6464 גם אם נאמר שהרב משה כתב את הזהר הוא חי בערך לפני 480 שנה איך הוא יכל לדעת את הפרטים הבאים: "כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) איך הוא ידע שהכדור מסתובב. אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) איך הוא ידע שיש אנשים בצד השני של הכדור.? וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו´, - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. "אולם עומדים הם כשאר בני אדם" איך הוא ידע על כוח המשיכה?. ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה. ד. על אף הדמיון והשוויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו´ שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו´). ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום. ז.ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו´." לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון. ויש מקום כולו "יממא" ולא יימצא בו "ליליא" אלא בשעה אחת קטנה/זמן מועט. משמעויות עיקריות למילה "יום" בעברית: 1. יממה, 24 שעות, יום ולילה. 2. יום בניגוד ללילה, זמן האור ביממה ,זמן מזריחה עד שקיעה. המילה "יומם" בעברית- מילה נרדפת ל"יום" במשמעות 2 בלבד. יומם בארמית "יממא"(כך מתרגמים מתרגמי התנ"ך לארמית). לילה- ההיפך מיומם. זמן החושך ביממה. זמן משקיעה עד זריחה. ליליא- ארמית "לילה" לכל הדעות. בגלל שהזוהר מדבר על יחס של יומם ולילה, הוא בהכרח מדבר על זמנים בתוך היממה. יממא- זמן מזריחה עד שקיעה. ליליא- זמן משקיעה עד זריחה. " ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא" http://web.macam.ac.il/~etzion_a/climate/seasons/bbb.htm http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/aklim_orbit.htm גם באתר הידברות וגם באתר ארגון שופר יש התיחסות לידיעת הזהר על סיבוב כדור הארץ במשך המאמר שלהם. אני רוצה להוסיף עוד משהו כל פעם האתאיסטים טוענים "היוונים ידעו לפני" וכל מיני שטויות בסגנון, עכשיו נגיד שהיוונים ידעו שהכדור עגול אבל הם לא ידעו שיש מקום בעולם שלא אבל היוונים לא ידעו את זה: יש פה גילוי של הקוטב הצפוני! http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1869831 "ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'." על קדמות הזוהר http://community.walla.co.il/?w=/503/1391/8232942 הזוהר הקדוש (ח"א קיז, א), שאומר שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי (שנת ת"ר), יפתחו שערי החכמה. בחכמות העולם אכן כך קרה. חכמת המדע התפתחה מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתחה באלפי השנים שקודם לכן. בחכמות העולם אכן כך קרה. המדע התפתח מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתח באלפי השנים שקודם לכן. אבל גם חכמת התורה עלתה יותר ממה שהיתה. http://72.14.221.104/search?q=cache:HlTd6XHVOwMJ:www.hakotel.org.il/docs/Neventzal_Bamidbar_5764.doc+%D7%A9%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%A9%D7%A9+%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%A3+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99&hl=iw&ct=clnk&cd=2 לסיכום. הזהר שנכתב לפני אלפי שנים ידע ידיעות ונבואות שלא היו יכולים לדעת בני אדם. זה מראה שיש בורא שרק הוא היה יכול לדעת ידיעות אלו.

עם כל הכבוד ויש כבוד אתה לא מחדש כלום

בזוהר הקדוש כתובים עוד הרבה מאד דברים. ואגב אלו לא נבואות אלו ידיעות. אז כמו שאמרתי חביבי , אתה לא מחדש כלום אין ספק כי בזוהר הקדוש כתובים לנו רזי העולם. ואין לך מושג מה עוד מוצפן שם. בקיצור - התורה היא האמת היחידה. כל טוב מלי

הזהר אינו קדוש יותר מ"הארי פוטר ואבן הפילוסופים"

הזהר רק טוען שפני הארץ עקמומיים כפני כדור הוא אינו טוען שהוא מתגלגל סביב עצמו או סביב משהו אחר רואים זאת מלשון הכתוב, ומן הפרושים השונים ובכללם פרוש הסולם

עם כל הכבוד ויש כבוד אתה לא מחדש כלום

בזוהר הקדוש כתובים עוד הרבה מאד דברים. ואגב אלו לא נבואות אלו ידיעות. אז כמו שאמרתי חביבי , אתה לא מחדש כלום אין ספק כי בזוהר הקדוש כתובים לנו רזי העולם. ואין לך מושג מה עוד מוצפן שם. בקיצור - התורה היא האמת היחידה. כל טוב מלי

מה הקטע של התגובות?

אפשר לחשוב שהוא מנסה להחזיר אותכם בתשובה

מלי מלי...מה שלומך יקירה? משעמם בלעדייך

הזהר אינו קדוש יותר מ"הארי פוטר ואבן הפילוסופים"

הזהר רק טוען שפני הארץ עקמומיים כפני כדור הוא אינו טוען שהוא מתגלגל סביב עצמו או סביב משהו אחר רואים זאת מלשון הכתוב, ומן הפרושים השונים ובכללם פרוש הסולם

מה אתה בכלל משווה בין הזוהר להארי פוטר???

תה בכלל יודע מה כתוב בזוהר ? או בתלמוד?? אם היית יודע לא היית מדבר כך כל טוב מלי

חברה- מה הסיפור שלכם

הבחור הביא כאן יופי של דבר. ולא משנה אם העתיק את זה ממקומות אחרים. אני אעלה את זה שוב כמסמך עם הלינקים. הלינקים משגעים! זה מזכיר לי את הספר המהפך של זמיר כהן!! על המדע מגלה את האמיתות שבתנ"ך. ואני חושבת שזה יפה. מה זה שייך לויכוח על אמיתות ספר הזוהר או לא. ובכלל הזוהר, זה אוסף של כל מיני דברים, ובין היתר גם על עובדות "מדעיות" שהקדימו אצ זמנם וזה יפה!! אז תודה על כך שהבאת לנו ידע זה.

 


גילה בויום


אסטרולוגית, נומרולוגית, מתקשרת ופותחת בטארוט.


www.oryada.com/kartis.htm

מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.

חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני. הערה שלי: אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה.

נבואות מהזהר הקדוש.

בס"ד בזוהר הקדוש (ויקרא דף י, א) אשר נכתב לפני כאלפיים שנה נכתבו הדברים הבאים, כאשר הזוהר אומר שהדברים מצוטטים מספר אשר נכתב עוד קודם לכן(!) על ידי רב המנונא סבא: ''כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו', - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. אולם עומדים הם כשאר בני אדם). ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'. דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו'.'' להלן הרב יעקב סגל. הנה חז"ל ידעו הרבה פעמים דברים מעל ומעבר לידיעת דורם. וכרשב"י שכתבנו. (ורמוז כבר בפסוק באיוב : תולה ארץ על בלימה). גם ידעו שהעולם עגול ולא שטוח עי' ירוש' ע"ז פרק ג' "שהעולם עשוי ככדור", ומזה יוצא הלכה גבי צורת ע"ז אסורה. וכ"ה בזוהר המפורסם בויקרא ח"ג דף י' ע"א לפי תרגום הסולם: כי כל הישוב מתגלגל בעיגול ככדור, אלו למטה ואלו למעלה וכו' וע"כ יש מקום בישוב שבעת שמאיר לאלו שבצד זה של הכדור, הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור, ונמצא שלאלו יום ולאלו לילה". ושהעולם עגול מצוי ברמב"ם והרבה ראשונים, אך הזוהר גם חידש שכדור הארץ מסתובב סביב צירו, וזה שגורם ליום ולילה, עד שבאינצ' עברית כרך ד' עמ' 819 מתפעל מ"פיסקה מפליאה" זו שהקדימה את קופרניקוס במאות שנים! ואף שהיתה השערה של אריסטארכוס היווני באמצע זמן בית שני שהשמש במרכז העולם, הרי אף אחד לא קיבל שיטה זו, ופתולימיאוס שהיה 500 שנה אחריו ונחשב לאחרון האסטרונומים היוונים הגדולים, סבר בפשטות שהארץ במרכז. גם לא מוזכר בשמו מה שכותב הזוהר שהארץ סובב על צירו!. עוד ידיעה על טבעית מספר הזוהר: פרשת וארא, שמות ל''ב) : ''ווי על הזמן ההוא שנולד ישמעאל ונימול. מה עשה הקב''ה (כלפי טענת שרו השמימי של ישמעאל- טענה שנלמד עליה בהמשך), הרחיק את בני ישמעאל מדביקות בעליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בשביל המילה שבהם.'' לפני כ- 1,800 שנה חזה רבי שמעון בר יוחאי את שהתרחש במאות השנים האחרונות: ''ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה וכו', והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל'' (זוהר, שמות לב). http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=8454&Catogory=14&SubID=7146 עוד נבואה שכתובה בזוהר. הזוהר הקדוש (ח"א קיז, א), שאומר שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי (שנת ת"ר), יפתחו שערי החכמה. בחכמות העולם אכן כך קרה. חכמת המדע התפתחה מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתחה באלפי השנים שקודם לכן. http://muse.tau.ac.il/museum/galileo/newton-heb.html http://www.matar.ac.il/inventors/01.04.asp בשבח אמירת ולמוד הזוהר "עתידין ישראל לטעום מעץ החיים שהוא ספר- הזוהר, ולצאת בזכותו מן הגלות ברחמים" (זוהר ח"ג קכ"ד). ו"כמה בני אדם יתפרנסו (ויקבלו חיות) מספר הזוהר כשיתגלה בסוף הימים בדור האחרון" (תקוני זו עוד נבואה שכתובה בזוהר: ''ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל, זמן הרבה וכו', והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שתכלה הזכות ההיא של בני ישמעאל'' (זוהר, שמות לב). http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=8454&Catogory=14&SubID=7146 http://www.haemet.net/Amitut/Nevooha/B17.HTM זו לא כותרת בעתון! אלה דברי הזוהר הקדוש: "ועתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כשהיא ריקה מהכל זמן רב, כמו שהמילה שלהם ריקנית בלי שלמות, והם יעכבו לבני ישראל מלשוב למקומם עד שתכלה זכות ההיא של בני ישמעאל, ועתידים בני ישמעאל (הערבים) לעורר מלחמות חזקות בעולם ויתאספו בני אדום (הנוצרים) עליהם ויתגרו מלחמה בהם, אחת על הים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים וישלטו אלה באלה והארץ הקדושה לא תמסר לבני אדום". ''ויזדמנו כל העמים שיעשו עצת שלום ביניהם, ויתהפכו לישראל להשמיד (אותם) מפני שהקימו להם מלכות, ותהא עת צרה ליעקב, אומנם לא יבואו לשבר אלא ממנה יוושע". (רמ''ק על הזוהר קי''ט). "למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקב''ה לשמוע בקול נאקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים, לפיכך נקרא שמו ''ישמעאל'' שנאמר ''ישמע א-ל ויענם''. (פרקי דרבי אליעזר פרק ל''ב). "ובני ישמעאל בזמן ההוא יעוררו את עמי העולם לבוא על ירושלים, דכתיב 'ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה' וכו' (זכריה יד, ב)". זוהר, וירא, בראשית, קיט בזכות שבני ישמעאל נימולים, הם זכו בארץ כל זמן שעם ישראל בגלות. אך הארץ תהיה ריקה ושוממה תחת שלטונם (כפי שאכן היה ארץ ישראל תחת שלטונם), מפני שהמילה שלהם ריקנית (ללא פריעה, שהיא חלק מן המילה היהודית). מעניין. ספר 'הזוהר' נכתב לפני כ1850- שנה לפחות, בזמן שעדיין לא היה שלטון ערבי בארץ ישראל. רק לאחר 600 שנים שבהן שלטו הרומאים והביזנטים כבשו הערבים את ארץ ישראל. למעשה בזמן כתיבת 'הזוהר', לא היו בני ישמעאל אפילו קבוצה אתנית מאוחדת. 500 שנה לפחות אחרי שנכתב 'הזוהר' נוסד האיסלאם, שאיחד את השבטים הערביים הרבים לכדי קבוצה אחת, לכדי עם. http://www.manof.org.il/Index.asp?ArticleID=64&CategoryID=81&Page=2 http://www.olam-jew.com/word/galia.doc ובזכות ספרא הדין דאיהו האי ספר הזהר יפקון בנ"י מן גלותא ברחמי", כלומר: בזכות הספר הזה שהוא ספר הזוהר - יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים, אכי"ר. http://www.shemayisrael.com/orhaganuz/chova.shtml http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7808&Catogory=11&SubID=7134 http://www.tora.us.fm/tnk1/nvia/tryasr/zk-1214.html http://26.hashem1.net/mm/bnayahu190206.wmv נגד החולקים על הזוהר הקדוש http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/hazohar-2.htm http://www.shevanet.org.il/09/09-05.htm http://www.hidabroot.org/Site/ARDetile.asp?id=7208&Catogory=5&SubID=6774 http://www.pnimi.org.il/yesodot/matchilim/mahiKabala.asp http://kabbalah.info/hebkab/sheelot_rishonot/sheelot_rishonot.htm#6 http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=6464&codeStat=24 http://www.arachim.org/Articles/Article.asp?ArticleID=886&CategoryID=79 להלן קישור לספר הזהר עם פרוש הסולם. http://www.kabbalahmedia.info/PDF/pdf/zohar/b13.pdf יש 350 דפים גש לדף 52. לפי השיטה הפתולומאית הארץ נחה. לא סובבת סביב השמש ואף לא סובבת סביב צירה. הכל סובב סביבה. הזהר טוען שכדור הארץ מתגלגל=סובב ובזה הוא מגלה ידע על טבעי לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. שיבחר. היתה ידועה בעולם הדעה היוונית על סיבוב כדור הארץ. אולם שיטה זו לא היתה מקובלת בעולם המדעי כהסבר המקובל הטוב בתקופת ימי הבינים. אז היתה מקובלת הדעה האסטרונומית הבתולומאית. בהיות הזהר מקבל את הדעה העתיקה היינו הליוצנטריות. הרי אז מסתבר אחת מן השנים. או שהזהר מגלה ידע על אנושי לדורו של הרב די ליאון או ידע אוטנטי בתקופת חז"ל. http://milon.morfix.co.il/default.aspx?q=גולגל חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני. הערה שלי: אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה. קישור שמראה שהרעיון שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו לא שלט בתקופה של הרב משה. http://www.britannica.com/eb/article?eu=40943 נגד החולקים על הזוהר הקדוש http://www.shofar.net/site/ARDetile.asp?id=6464 גם אם נאמר שהרב משה כתב את הזהר הוא חי בערך לפני 480 שנה איך הוא יכל לדעת את הפרטים הבאים: "כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור (כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו - מתגלגל בעיגול ככדור) איך הוא ידע שהכדור מסתובב. אלין לתתא ואלין לעילא (אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתית הכדור, ואלה למעלה) איך הוא ידע שיש אנשים בצד השני של הכדור.? וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא. (וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים של הכדור - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכדו´, - מחמת שינוי מזג האויר, כפי מזג האויר של כל מקום ומקום. "אולם עומדים הם כשאר בני אדם" איך הוא ידע על כוח המשיכה?. ג. גם בני האדם שבמחצית הכדור התחתון קיימים ועומדים (כלומר רגליהם דורכות על אדמת הכדור) כשאר בני האדם שבמחצית העליונה. כח המשיכה. ד. על אף הדמיון והשוויון בצורת בני האדם ובמצבם שבשני חלקי הכדור, חזות פניהם, צבעם, וכדו´ שונים ממקום למקום (כושים, אדומי העור, צהובי העור וכו´). ו. בחלק מן העולם, כאשר לאלה יום לאלה לילה, וכשלאלה לילה לאלה יום. ז.ועל דא אית אתר בישובא (ועל כן יש מקום בעולם) כד נהיר לאלין, חשיך לאלין. לאלין יממא, ולאלין לליא. (כאשר אור לאֵלֶּה, חושך לאלה. לאלה יום, ולאלה לילה) ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט דהכי כתיב (שכך כתוב) אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! (תהילים קלט) ורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא (וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמת התורה) וכו´." לא רק בחציו העליון מתגוררים בני אדם, אלא גם בחציו התחתון. ויש מקום כולו "יממא" ולא יימצא בו "ליליא" אלא בשעה אחת קטנה/זמן מועט. משמעויות עיקריות למילה "יום" בעברית: 1. יממה, 24 שעות, יום ולילה. 2. יום בניגוד ללילה, זמן האור ביממה ,זמן מזריחה עד שקיעה. המילה "יומם" בעברית- מילה נרדפת ל"יום" במשמעות 2 בלבד. יומם בארמית "יממא"(כך מתרגמים מתרגמי התנ"ך לארמית). לילה- ההיפך מיומם. זמן החושך ביממה. זמן משקיעה עד זריחה. ליליא- ארמית "לילה" לכל הדעות. בגלל שהזוהר מדבר על יחס של יומם ולילה, הוא בהכרח מדבר על זמנים בתוך היממה. יממא- זמן מזריחה עד שקיעה. ליליא- זמן משקיעה עד זריחה. " ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא" http://web.macam.ac.il/~etzion_a/climate/seasons/bbb.htm http://web.macam98.ac.il/~zigi/aklim/aklim_orbit.htm גם באתר הידברות וגם באתר ארגון שופר יש התיחסות לידיעת הזהר על סיבוב כדור הארץ במשך המאמר שלהם. אני רוצה להוסיף עוד משהו כל פעם האתאיסטים טוענים "היוונים ידעו לפני" וכל מיני שטויות בסגנון, עכשיו נגיד שהיוונים ידעו שהכדור עגול אבל הם לא ידעו שיש מקום בעולם שלא אבל היוונים לא ידעו את זה: יש פה גילוי של הקוטב הצפוני! http://hydepark.hevre.co.il/hydepark/topic.asp?topic_id=1869831 "ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא. (ויש מקום בעולם שמואר תמיד ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט) וכו'." על קדמות הזוהר http://community.walla.co.il/?w=/503/1391/8232942 הזוהר הקדוש (ח"א קיז, א), שאומר שבשנת שש מאות שנה לאלף השישי (שנת ת"ר), יפתחו שערי החכמה. בחכמות העולם אכן כך קרה. חכמת המדע התפתחה מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתחה באלפי השנים שקודם לכן. בחכמות העולם אכן כך קרה. המדע התפתח מאז ועד היום פי כמה וכמה ממה שהתפתח באלפי השנים שקודם לכן. אבל גם חכמת התורה עלתה יותר ממה שהיתה. http://72.14.221.104/search?q=cache:HlTd6XHVOwMJ:www.hakotel.org.il/docs/Neventzal_Bamidbar_5764.doc+%D7%A9%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%A9%D7%A9+%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA+%D7%A9%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%90%D7%9C%D7%A3+%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%99&hl=iw&ct=clnk&cd=2 לסיכום. הזהר שנכתב לפני אלפי שנים ידע ידיעות ונבואות שלא היו יכולים לדעת בני אדם. זה מראה שיש בורא שרק הוא היה יכול לדעת ידיעות אלו.

הזוהר

כל זה טוב ויפה אני מאוד מאמינה בזוהר, אתה יכול להגיד מה יהיה במדינה עם כל המצב שמתדרדר? ומה הזוהר מבטיח לנו לעם ישראל? מחכה לתשובתך

הזוהר הקדוש נכתב במאה ה13 ע"י רבי משה דה ליאון ולא לפני 2000 שנה

כל המחקרים מצביעים על זה ולא על כך שהוא נכתב באמת ע"י רשבי לפני אלפיים שנה. הרב משה דה ליאון עשה כאילו רשב"י כתב את הזוהר כדי להעלות לספר את הרייטנג. זה לא אומר שאין חכמה או אמת בזהר . אבל אני בספק אם מישהו בעולם הזה בכלל הטריח את עצמו בקריאת המייל המייגע והמעיק שלך. לפעמים עדיף להגיד מעט...

אין סתירה בין הדברים

שלום לך דפנה אני רואה שאת כולך רוח קרב ורוח הויכוחים. מלבד לקחת 250 ש' מאשנים וכאילו להיות מסכנונת בשך כך, וזה בהודעה אחרת שלך... קראתי המון זוהר, ניסיתי ללמוד קבלה, ובעיקר קראתי את מחקרי הקבלה המודרניים, של גרשון שלום, התשבי, בן-יוף ועוד ועוד. זה מעניין, מרתק ומרחיב את הדעת. בהחלט אין לי שום בעיה שזה נכתב במאה ה-12 הבספרד... הכל מרוה שזה הכיוון הנכון. השוהר הוא בסך הכל עוד פירוש נוסף לתנ"ך וככה הוא ערוך לפי הפרשיות. כלומר, הוא המשך פירוש של המדרשים ושל סיפורי אגדות ומי שלא יקרא את זה לא יבין בכלל על מה הזוהר מדבר... אז ככה זה מאוד יפ וניתן להתייחס לזה בכמה רמות. כמעין מחוזה שנכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי בישובו במערה נדמה לי 11 שנה יחד עם בנו רבי אלעזר ושם הוא מאחר כל מיני דמויות דמיוניות.... והם משוחחים שם דברי תורה... או שאפשר לקבל את העובדה שהזהור נכתב בספרד מתוך השארה ואפילו מתוך תיקשור, למה לא? הריע ברוחני, זמן, ומרחק לא תופסים!!!! וחוץ מזה בהודעה נפרדת הודייתי לבחור שהביא מידע מאוד מעניין כולל לינקים שאם תסתכלי בהם יהיה לך ממה להנות! בברכה גילה

 


גילה בויום


אסטרולוגית, נומרולוגית, מתקשרת ופותחת בטארוט.


www.oryada.com/kartis.htm

שהרעיון שכדור הארץ מסתובב סביב לא שלט בתקופה של הרב משה.

קישור שמראה שהרעיון שכדור הארץ מסתובב סביב עצמו לא שלט בתקופה של הרב משה. http://www.britannica.com/eb/article?eu=40943

הזהר אינו קדוש יותר מ"הארי פוטר ואבן הפילוסופים"

הזהר רק טוען שפני הארץ עקמומיים כפני כדור הוא אינו טוען שהוא מתגלגל סביב עצמו או סביב משהו אחר רואים זאת מלשון הכתוב, ומן הפרושים השונים ובכללם פרוש הסולם

זה לא יעזור לך

בס"ד אני יודע מדוע אתה מנסה (ללא הצלחה) להפסיק את הפצת אמיתות התורה. אני יודע שאתה עושה זאת בכדי למצוא חן בעיני הנוצרים והמיסיונרים. ובכן דע לך, זה לא יעזור לך לשפר לך את היחסים שלך איתם. הגויים תמיד ישנאו את היהודים גם אם הם ינסו להתבולל. כשלון ההתבוללות בעבר ובהווה http://www.haayal.co.il/story_2173 http://www.notes.co.il/uripaz/12574.asp http://www.aish.com/hisrael/faq/Reasons_for_Anti-Semitism.asp http://www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=5740 http://www.daat.ac.il/DAAT/toshba/lihiyot/3a.htm אתה חושב שאם אתה תחניף לנוצרים הם לא יפגעו בך בזמן שיהיה חלילה שואה נוספת. אולי אתה חושב שאתה עושה מצווה, ונשמרת מאוד לנפשותכם. אם זה נכון. מדוע שלא תעשה עוד מצוות? זה לא יעזור לך להנצל מהם בשעת שמד וגזרות (שלא נדע). גם בזמן השואה לא הצליחו היהודים המשומדים להנצל מצפרני הנאצים. כך גזר בורא העולם. אין אפשרות לצאת מהיהדות. זה אני אומר לטובתך. דוד

המיוחד בתולדות עם ישראל

"לכל דת" ת. בס"ד המיוחד בתולדות עם ישראל הוא קיום צולב של 5 הבטחות: א. פיזור בין האומות. "והפיצך ה' בכל העמים מקצה הארץ ועד ,קצה הארץ http://www.mechon-mamre.org/i/t/k/k0528.htm http://www.shevanet.org.il/07/07-07.htm ב. רדיפות. בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו, כל עוד אנחנו לא חוזרים בתשובה יש (חס וחלילה) צרות ופיגועים. ואם אם לא שמים לב ואומרים שזה במקרה בורא העולם (חס וחלילה) מביא צרות יותר גדולות. http://truesearch.org/6.htm http://www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=929 http://www.olam-jew.com/shut/nevout-shehitgashmu.htm http://www.arachim.org/Articles/Article.asp?ArticleID=793 http://www.daat.ac.il/daat/history/antishemiyut.htm ג. שרידת מעטים. ונשארתם, במתי מעט, תחת אשר הייתם, ככוכבי השמיים לרוב ד. לאורך ההיסטוריה לא היה עם שהוזהר מפני שואה כזו העלולה לבוא עליו, והיא אכן באה בצורה מדויקת, כפי שהדברים נחזו מראש. http://www.mechon-mamre.org/i/t/k/k0528.htm ה. ההבדל החד והברור שבין תורתנו תורת-האמת , לבין תורות החיקוי, מעמידתנו התורה עצמה. וכך נאמר: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי?? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך. "אתה הראית לאדם לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן השמים השמיעך את קולו וכו' ואת דבריו שמעת מתוך האש וכו'. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים". (דברים ד, ל"ב-ל"ט) כלומר נותן התורה אומר שלא יהיה עם שיעיד על מעמד כפי שהיה ביציאת מצרים ומעמד הר סיני .. כל זה התקיים רק בעם ישראל וזה לא במקרה כי אם זה היה במקרה היה צריך שהתקימו גם בעמים אחרים. נתבונן בדברי ברמב"ם בתחילת הלכות תעניות (פ"א הל' א' - ג) א. מצות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות" כלומר כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. נתבונן בדברי ברמב"ם בתחילת הלכות תעניות (פ"א הל' א' - ג) א. מצות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר "על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות" כלומר כל דבר שיצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן, זעקו עליהן והריעו. ב. ודבר זה, דרך מדרכי התשובה הוא: שבזמן שתבוא צרה ויזעקו לה ויריעו, ידעו הכול שבגלל מעשיהם הרעים הרע להן ככתוב "עוונותיכם הטו אלה לכם", וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. ג. אבל אם לא יזעקו, ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו, וצרה זו נקרוא נקרית, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה וצרות אחרות. הוא שכתוב בתורה, "והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי", כלומר כשאביא עליכם צרה, כדי שתשובו אם תאמרו שהוא קרי, אוסיף עליכם חמת אותו קרי.

מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני.

חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם. בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד. חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני. הערה שלי: אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה.

אם אתה מנסה להוכיח ביהדות, תשתדל לעשות זאת בצורה שאינה מבזה אותה ואת המאמינים.

"חכמי תורת ישראל היו מודעים לעובדה שהמידע שבידם איננו מקובל על רוב אנשי המדע דאז, ואף אמור להיות תמוה ומוזר בעיניהם." הוא היה לא מקובל, אך לא תמוה ומוזר בעיניהם, כי הוא הוצג כמה מאות שנים לפני הספירה. "בסוף דברי הזוהר הנ"ל חז"ל מגדירים מידע זה בשם סוד." אם לא ברור לך שהתשובה המתבקשת היא שסודות הכניסו למשה די-ליאון הרבה יותר כסף מויכוח מדעי, מצבך עגום. "חכמינו ז"ל גם מצהירים שמקור המידע אינו באמצעות מחקר שבוצע, אלא כך נמסר להם, לבעלי חכמת התורה. ("ורזא" דא "איתמסר" למאריהון דחכמתא). כלומר מקור המידע אינו טבעי, אלא תורני." אם לא ברור לך שהתשובה המתבקשת היא שמידע ממקור תורני הכניס למשה די-ליאון הרבה יותר כסף ממקור מדעי, מצבך עגום. "הערה שלי: אפילו אם תאמר שהזהר ידע את דעותיהם של המדענים שידעו את המידע הזה הוא לא היה אומר שמידע זה נמסר לבעלי חכמת התורה. כי בכך הם מסכנים את אמיתות התורה." ואכן אמינות הזוהר חטפה מכה אנושה, ואם לא ברור לך שהתשובה המתבקשת היא שמשה די-ליאון הסכים לקחת את הסיכון בשביל הכסף, מצבך עגום. כמה וכמה מקובלים בעלי שם החזיקו במודל התלמאי, לדוגמא רבי חיים ויטאל בספר התכונה ומאיר בן יהודה ליב בספר האילן הגדול. קריאה סלקטיבית, או להציג את הציטטות שנוחות לך תוך התעלמות מאילו שאינן נוחות לך, רק פוגע בטיעון שלך, בך, ובמאמינים אחרים.
עבור לעמוד
, , , ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
מיסטיקה ואסטרולוגיה
בחר
בחר