תורה ומדע-הסרט שישנה לך את החיים! - *באדיבות-הרב יוסף מזרחי

בעזרת ה' יתברך

 "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד" 

          הסרט שישנה לך את החיים! 

הרב יוסף מזרחי - תורה ומדע - הסרט השלם! ®

 

 

הקב"ה אוהב אתכם 

שלום וברכה אחים יקרים

ה' - בורא העולם

ברא את האדם

את הדומם הצומח החי המדבר

את היקום,העולם,הגלקסיות,השמש,הירח,הכוכבים

התורה נבראה לפני העולם מדרש משלי ח כב:

'(שבעה דברים נבראו קודם בריאתו של עולם, ואלו הן: תורה, וכיסא הכבוד, ובית המקדש, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, ושמו של משיח".

* למען ה' באהבה.

למען עם ישראל.

*באדיבות והתודה לרב יוסף מזרחי שליט"א והעוסקים במלאכת הקודש וזיכוי הרבים. 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

אם לא הספיק לנו הסיפור שהעולם נברא ע״י יהוה אז עכשיו באים ״החכמים״ ומלמדים אותנו שלפני שנברא העולם יהוה ברא כיסא?

אפשר לעשות סטנדאפ מזה.

בצדק כבר צבוע בכחול. נותר רק לזרוק לים.

נ.ב: מה זה הזיכוי הזה? זה כמו חבר מועדון? צבור נקודות - קבל מתנות? אשמח לקבל פרטים. או שלא.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

בעזרת ה' יתברך

 

על פי ספרות חז"ל כיסא הכבוד הוא כעין משל רוחני למקום מושבו של אלוהים.

 

על הנאמר בספר בראשית (פרק א פסוק ב) "ורוח אלוהים מרחפת על פני המים", דרשו חז"ל שהכוונה היא לכיסא הכבוד, ומכאן שכיסא הכבוד הוא בין הדברים שקיומם קדם לבריאת העולם (בבלי מסכת פסחים נד, א). כמו כן נאמר שנשמותיהם של הצדיקים חצובים מאוצר הנשמות הנמצא תחת כיסא הכבוד (בבלי שבת קנב, ב). מיקומו של כיסא הכבוד הוא ברקיע הנקרא "ערבות" (בבלי חגיגה יב, ב), וצבעו דומה לרקיע (בבלימנחות מג, ב).

כסא הכבוד

(ראה גם: אלקים-מלכות, בית המקדש, כסא, מלאך)

 

כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. (ירמיה יז יב)

וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא, ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. (יחזקאל א כו)

ואראה והנה אל הרקיע אשר על ראש הכרבים כאבן ספיר כמראה דמות כסא נראה עליהם. (שם י א)

זהר:

...אלא אמר רבי יהודה שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן... כסא הכבוד שנאמר נכון כסאך מאז מעולם אתה, וכתיב כסא כבוד מרום מראשון, שהוא היה ראש הנקדם לכל, ונטל הקב"ה את הנשמה הטהורה מכסא הכבוד להיות מאירה לגוף, הדא הוא דכתיב ראשך עליך ככרמל, זהו כסא הכבוד שהוא ראש על הכל, ודלת ראשך כארגמן, זו היא הנשמה הנטלת ממנו... (וירא שפט)

אחר כך עשה משמשים לאלו הכלים (דאצילות), כסא בארבע עמודים, ושש מדרגות לכסא, הרי הם עשרה, והכל (ביחד נקרא) כסא, (שהוא עולם הבריאה), כמו כוס של ברכה שתקנו בו עשרה דברים... ותקן כתות לשמש את הכסא, שהם מלאכים שרפים חיות אופנים חשמלים אלים אלהים בני אלהים אישים, ולאלו עשה משמשים את סמאל וכל הכתות שלו, שהם כעננים לרכוב עליהם לרדת לארץ, והם כסוסים להם... (בא רכח, ועיין שם עוד)

כעין זה כתוב, הלוך ילך ובכה, היינו בשביל עונותיהם של ישראל, מהו נושא משך הזרע, זהו סוד הכסא הכבוד, (שהוא המלכות), שהוא נושא משך זרע הקדש העליון, (זרע נשמות ישראל), כדי לעשות זרע ואבים (להוליד הנשמות) בעולם הזה. וכשהיא (המלכות) עולה בקול ישראל, אף על פי שישראל אינם כשרים, עם כל זה הקב"ה מעלה אותה ומשקה אותה משקויו של הנחל העמוק, והיא נשלמת מכל הצדדים... בשעה שבנה שלמה את בית המקדש, ונשלם עולם התחתון (שהוא מלכות), כעין עולם העליון, (שהוא בינה), היו ישראל כולם כשרים, ונתעלו בכמה מדרגות עליונות, ואז נתעלה כסא הכבוד (הוא המלכות) בשמחה, בכמה שמחות ובכמה ערכים... (זהר חדש שיר קג, ועיין שם עוד)

מכילתא:

ויאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' וגו', רבי יהושע אומר, לכשישב הקב"ה על כסא מלכותו, ותהי ממלכתו, באותה שעה מלחמה לה' בעמלק, רבי אלעזר המודעי אומר, נשבע הקב"ה בכסא הכבוד שלו, אם אניח נין ונכד של עמלק תחת כל השמים, שלא יאמרו גמל זה של עמלק... רבי אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו, שאם יבא מכל האומות שיקבלוהו, ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו... (בשלח-ויבא עמלק פרשה ב)

תלמוד בבלי:

תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל י-ה ה' צב-אות שהוא יושב על כסא רם ונשא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני... (ברכות ז א)

...אמרה לפניו, רבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך, שמא לא תשכח לי מעשה העגל... (שם לב ב)

רב אחא בר יעקב אמר דוחק את רגליו תחת כסא הכבוד, שנאמר כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי. (שם נט א)

...אמר לפניו, רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה... (שבת פח ב)

אמר ליה ההוא צדוקי לרבי אבהו, אמריתו נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד... (שם קנב ב)

והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן, תורה, ותשובה וגן עדן וגיהנם, וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח... כסא הכבוד ובית המקדש, דכתיב כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו... (פסחים נד א)

אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך. (יומא פו א)

דאמר רבי מאיר כמין מטבע של אש הוציא הקב"ה מתחת כסא כבודו והראהו למשה, ואמר לו זה יתנו, כזה יתנו. (שקלים ד ב)

...למעלה מהן כסא כבוד, רגלי כסא הכבוד כנגד כולן, כסא הכבוד כנגד כולן... (חגיגה יג א)

כתוב אחד אומר כרסיה שביבין דינור, וכתוב אחד אומר עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב, לא קשיא, אחד לו ואחד לדוד, דברי רבי עקיבא, אמר לו רבי יוסי הגלילי, עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינה חול, אלא אחד לדין ואחד לצדקה... (שם יד א)

דתניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין, מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד, שנאמר ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטוהר, וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כסא. (סוטה יז א)

עד די כרסוון רמיו ועתיק יומין יתיב, הנך למה לי, כדרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן אין הקב"ה עושה דבר אלא אם כן נמלך בפמליא של מעלה, שנאמר בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין שאילתא, התינח כולהי, עד די כרסוון רמיו מאי איכא למימר, אחד לו ואחד לדוד... אמר לו רבי אלעזר בר עזריה, עקיבא, מה לך אצל הגדה כלך אצל נגעים ואהלות, אלא אחד לכסא ואחד לשרפרף, כסא לישב עליו, שרפרף להדום רגליו. (סנהדרין לח ב)

והא אמר רב יהודה אמר רב שתים עשרה שעות הוי היום, שלש הראשונות הקב"ה יושב ועוסק בתורה, שניות יושב ודן את כל העולם כולו, כיון שרואה שנתחייב עולם כליה, עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים... (עבודה זרה ג ב)

...דאמר רבי יהושע בן לוי מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כסא הכבוד. (חולין צא א)

פרקי דרבי אליעזר:

הארץ מאיזה מקום נבראה, משלג שתחת כסא הכבוד, לקח וזרק על המים ונקפאו המים ונעשה עפר ארץ... (פרק ג)

...ושכינתו של הקב"ה באמצע והוא יושב על כסא רם ונשא וכסאו גבוה ותלוי למעלה באויר... והדום רגליו כאש וברד, ותחת כסא כבודו כאבן ספיר, ואש מתלקחת סביבות לכסאו צדק ומשפט מכון כסאו, ושבע ענני כבוד סובבים אותו, ואופן הגלגל וכרוב וחיה נותנין לפניו שבח, ודמות כסאו כעין ספיר של ארבע רגלים, וארבע חיות הקודש קבועות על כל רגל ורגל... (פרק ד)

...ומלאכי השרת עולים ויורדים בו, ורואין פניו של יעקב, ואומרים זה הפנים כפני החיה שבכסא הכבוד... מכאן אתה למד, שכל המתפלל במקום הזה בירושלים כאילו התפלל לפני כסא הכבוד, ששער השמים שם הוא... (פרק לה)

מדרש רבה:

ששה דברים קדמו לבריית העולם, יש מהן שנבראו ויש מהן שעלו במחשבה להבראות, התורה והכסא כבוד נבראו... כסא הכבוד מנין, שנאמר (תהלים צ"ג) נכון כסאך מאז וגו'... אבל איני יודע איזה מהם קודם, אם התורה קדמה לכסא הכבוד, ואם כסא הכבוד קודם לתורה, אמר רבי אבא בר כהנא התורה קדמה לכסא הכבוד, שנאמר (משלי ח') ה' קנני ראשית דרכו וגו', קודם לאותו שכתוב בו נכון כסאך מאז... (בראשית א ה)

רבי יצחק פתח, (שמות כ') מזבח אדמה תעשה לי, והרי דברים קל וחומר, ומה אם זה שבנה מזבח לשמי הרי אני נגלה עליו ומברכו, יעקב שאיקונין שלו קבועה בכסאי על אחת כמה וכמה... (שם פב ב)

...כך כשיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם, ועמוד מכסא הדין לכסא רחמים... (ויקרא כט ח)

...הדא הוא דכתיב (ישעיה מ"ג) מאשר יקרת בעיני נכבדת וגו', אמר הקב"ה ליעקב, יעקב, הרבה את יקר בעיני, שכביכול קבעתי איקונים שלך בכסאי... (במדבר ד א)

רבנן אמרי קשה הוא כחו של דין, שהוא אחד מרגלי כסא הכבוד, מנין, (תהלים פ"ט) צדק ומשפט מכון כסאך... (דברים ה א)

דבר אחר אפריון זה כסא הכבוד, עשה לו המלך שלמה, המלך שהשלום שלו, מעצי הלבנון, זה בית קדשי הקדשים של מעלה, שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים של מטה... (שיר ג יט, וראה שם עוד)

מדרש תנחומא:

ראה כסא בראשית ה.

...ראה כמה חביב הארון, כשם שכסא הכבוד חביב כך הוא חביב, שהתורה נתונה בתוכו, ובשביל שהתורה נתונה מימינו של הקב"ה... (ויקהל ז)

...מלך בשר ודם אין יושבין על כסאו, ושלמה כתיב בו (דברי הימים א' כ"ט) וישב שלמה על כסא ה'. (נשא ל)

רבי יהושע בן לוי בשם רבי אלכסנדרי אמר, כתוב אחד אומר תמחה את זכר עמלק, וכתוב אחד אומר כי מחה אמחה, כיצד יתקיימו שני כתובים אלו, עד שלא פשט ידו בכסא תמחה, כשפשט ידו בכסא מחה אמחה. אפשר בשר ודם יכול לפשוט ידו בכסא של הקב"ה, אלא על ידי שהחריב ירושלים שכתוב בה בעת ההיא יקראו לירושלים כסא ה' (ירמיה ג'), לפיכך מחה אמחה, ונאמר כי יד על כס י-ה מלחמה לה' (שמות י"ז), תני בשם רבי אלעאי שבועה נשבע הקב"ה ואמר, ימיני ימיני, כסאי כסאי, אם יבאו גרים מכל אומות העולם אני מקבלן, וזרעו של עמלק איני מקבלן לעולם... רבי לוי בשם רבי אחא בר חיננא אומר, כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם, אבד זרעו של עמלק השם שלם והכסא שלם... (תצא יא)

שוחר טוב:

רבי ברכיה בשם רבי אבין אמר את מוצא ארבע גיותנין בעולם... מה עשה הקב"ה נתן כל הגיותנים הללו תחת כסא כבודו, שנאמר (יחזקאל א') ודמות פניהם פני אדם... (תהלים קג)

...גדולה מכולן עיון כסא הכבוד האיך הוא עומד, עגולה הוא כמין מלבן, מתוקן הוא כמין גשרים, כמה יש בו, כמה הפסק יש בין גשר לגשר... באיזה גשר גלגלי המרכבה עוברין... (משלי פרשה י)

בא וראה, שכל מה שברא הקב"ה בעולמו קבעו בכסא הכבוד, ברא אדם ואריה ושור ונשר וקבען בכסא הכבוד, וכיון שהקב"ה נוהם כסא כבודו מזדעזע, מפני מה, שדמות אריה קבועה בו... (שם פרשה כ)

תנא דבי אליהו רבא:

...מכל שכן המלאכים וצבא השמים שהקב"ה הכניסן לפנים תחת כסא הכבוד, שהיו בשמחה גדולה, כאילו אוכלים ושותים ושבעים ושמחים, וכיון שברא הקב"ה את כל העולם כולו ועמד ודחפם והוציאם לחוץ, היו כולם צועקים ומיללים ובוכים בכיה גדולה, ואמרו לפניו, רבונו של עולם, מפני מה הוצאתנו ממדה של קורת רוח, מה עשה הקב"ה כדי לפייס אותם, מכל ארבע מדות שברא הקב"ה בעולמו הביאם וקבע את צורתם בכסא הכבוד שלו, פני אדם מן בני אדם, פני אריה מן החיה, פני שור מן הבהמה, פני נשר מן העופות, באותה שעה אמר הקב"ה נטלתי שכרי מכל מה שבראתי בעולמי, נטלתי שכרי את פני אדם שבמרכבה בשביל שבראתי לכל בני אדם אשר בארץ... מיד כתב הקב"ה את הדבר וחתם את הדבר שיהא כן עד עולם, אבל כיון שחטאו ישראל בעגל, הביא הקב"ה את פני הכרוב והכניסו תחת פני שור... (פרק לא)

ילקוט שמעוני:

בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך, זה אחד מן הדברים שכסא של מטן מכוון כנגד כסא של מעלן, וכן הוא אומר תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך... (מלכים א פרק ח, קפט)

מדרש הגדול:

...וכן כסא הכבוד זה אור השכינה שנגלה במראה הנבואה, בראו הקב"ה לכבודו ולהעיד על גדלו ועצמו וייחודו ברוך שמו... (בראשית א א)

אמונות ודעות:

ואם יהרוס הורס ויאמר והיאך אפשר לבאר באורים הללו לבטוים גשמיים ולמה שמתייחס אליהם, והרי כבר אמר הכתוב בפירוש כי דמות כדמות אדם כבר ראוה הנביאים מדברת עמהם, ויוסיף לומר ועל אחת כמה שהיא על כסא ומלאכים נושאים אותו מעל מושב נשא, כמו שאמר וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא, ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה (יחזקאל א' כ"ו), ויש גם שתראה דמות זו על כסא ומלאכים מימינה ומשמאלה, אנו עונים, כי הדמות הזו ברואה, וכן הכסא והמושב הנשא ונושאיו כולם נבראים בראם הבורא מזוהר, כדי שיתאמת לנביאו שהוא אשר נבא אותו בדבריו, והיא דמות נכבדה מן המלאכים, עצומה בבריאתה בהירת זוהר, והיא נקראת כבוד ה', ועליה הוא שתיאר אחד הנביאים חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתיב, ועליה מה שמתארים החכמים שכינה... (מאמר ב פרק י)

רש"י:

ורוח אלקים מרחפת - כסא הכבוד עומד באויר ומרחף על פני המים ברוח פיו של הקב"ה ובמאמרו, כיונה המרחפת על הקן. (בראשית א ב)

כסא כבודך - בית המקדש, ומדרש אגדה, ישראל החקוקים בכסא כבודך. (ירמיה יד כא)

באה מן הצפון - מרכבת כסא הכבוד השכינה, והלכה שם לכבוש העולם תחת נבוכדנצר, שלא יאמרו ביד אומה שפלה מסר בניו... (יחזקאל א ד)

מאחז - במחיצות כסא הכבוד, ופרשז - על הכסא עננו. (איוב כו ט)

אבן עזרא:

ויראו - במראה נבואה, כמו ראיתי את ה' יושב על כסא... וכעצם השמים לטוהר - תחת לבנת הספיר, והוא הרקיע... כי היא תחת רקיע, גם הוא תחת הכסא, והכל תחת השם הנכבד. (שמות כד י)

תכון תבל - בתוך הגלגל הגדול ולא תמוט, נכון כסאך - הנקודה האמצעית נקודת כסא הכבוד, שהיא הקו הסובב.... לביתך נאוה קדש - שהוא כנגד כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. (תהלים צג ב וה)

רמב"ן:

...כמו שתראי בגלדי הבצלים, שהם סובבים זה את זה, והגלד העליון יקרא בית או היכל, או דביר או מעון לגלד אשר תחתיו, וכל אשר בתוכו למטה... נמצא כולם נקרא בית והיכל ודביר ומעון לאמצעי, והאמצעי יקרא כסא והדום לכולם, והסמוך לו מלמעלה יקרא כסא והדום לאשר מלמעלה ממנו, וכן כולם, עד הגלד העליון, ומן האמצעי ולמטה מתהפך הענין, מה שיקרא למעלה מן האמצעי בית וכיוצא בו, אשר למעלה ממנו יקרא כסא וכיוצא בו לאותו דבר עצמו, כי העליון למעלה תחתיו למטה...

כבר כתב החכם רבי עזרא ז"ל, כבר ידעת מהו מדת הדין ומדת הרחמים, והכל נקרא כסא לתשובה, וזהו כונן למשפט כסאו וגו'... הצדיקים הדבקים נקראים מרכבה, אך האחד יקרא לבדו כסא, כמו המושג אליו, שאין דרך האחד להקרא מרכבה, שאין מרכבה פחותה מד', והמרכבה כוללת הכסא והחיות, והכסא אף על פי שהוא כולל הכל, הוא תאר מיוחד למדה אחת אי זה מהן שתהיה... וזהו שאמרו היה הכסא מתמוטט עד שסמכו בחסד, וחסד הוא לפנים משורת הדין, ולולא החסד לא היה עולם מתקיים ולא נברא, שנאמר עולם חסד יבנה, ואומר והוכן בחסד כסא, נמצא שיש לו מן הדין להתנהג עם כל בריותיו בחסד וברחמים, עד שתתמלא סאתם או עד שתכלה זכותם הראוי להם בעולם הזה... (האמונה והבטחון פרק טו וטז)

רד"ק:

כסא כבודך - ירושלים, אל תפילהו ותנבלהו. (ירמיה יד כא)

כסא כבוד - ...ויש מפרשים שה' יושב במקדש כמו שיושב בשמים שהם כסא כבודו, מעידים על מציאותו וכבודו, וכן בית המקדש, והוא עדות שרואה בשפלים וחוקר לבותם. (שם יז יב)

כוזרי:

...ומהן (דברים בחז"ל) מה שנראות כשקר, ויתבאר ענינן עם מעט עיון, כמו שאמרו (פסחים נ"ד) שבעה דברים נבראו קודם העולם, גן עדן ותורה וצדיקים וישראל וכסא הכבוד... דומה למה שאמרו החכמים תחלת המחשבה סוף המעשה, וכאשר היתה כוונת החכמה בבריאת העולם התורה שהיא גוף החכמה, ונושאיה הם הצדיקים, וביניהם כסא הכבוד... ואפשר שהיה לרבותיהם במאמר ההוא ענינים נעלמו מהתלמידים והגיע הדבר אלינו והקלנו בו מפני שלא ידענו ענינו... (מאמר ג עג)

מורה נבוכים:

ראה גם כסא-כללי, חלק א פרק ט.

...ובפרקי דרבי אליעזר אמרו שבעה רקיעים ברא הקב"ה, ומכולם לא בחר כסא כבוד למלכותו אלא ערבות, שנאמר סולו לרוכב בערבות, אלו דבריו והבינם גם כן, ודע כי כלל הבהמות נקראות מרכבה... אמרו ותעל מרכבה ממצרים בשש מאות כסף וסוס בחמשים ומאה, וזאת ראיה על היות שם מרכבה נופל על ארבעה מן הסוסים, ולזה אומר, כי כאשר נאמר לפי מה שנאמר שכסא הכבוד נושאים אותו ארבע חיות, קראוהו החכמים מרכבה, לדמות במרכבה אשר היא ארבעה אישים... וכן אמרו בסוף הפסוק ובגאותו שחקים, אשר בגאותו סבב השחקים, הוציא זה הראשון אשר הוא ערבות כמו שבארנו במלת רכיבה, ושאריתו במלת גאוה, כי בתנועת הגלגל העליון זאת התנועה היומית יתנועעו הגלגלים כולם כתנועת החלק בכל, וזאת היא היכולת העצומה אשר הניעה הכל, ולזה קראה גאוה, ויהיה זה הענין נמצא תמיד בשכלך, למה שאני עתיד לאמרו שהיא הגדולה שבראיות שנודעת מציאות השם בה, רצוני לומר הקף הגלגל, כמו שאביא עליו המופת והבינהו. (שם פרק ע)

...אמנם היות כסא הכבוד מן הנבראים, החכמים כתבו בזה, אבל על פנים זרים אמרו שהוא נברא קודם בריאת העולם, אמנם כתובי הספרים לא זכרו בו בריאה כלל, בלתי מאמר דוד ע"ה ה' בשמים הכין כסאו, והוא מאמר יסבול הפירוש מאד, אמנם הנצחות בו הנה כתוב אתה ה' לעולם תשב כסאך לדור ודור, ואם היה רבי אליעזר מאמין קדמות הכסא, אם כן יהיה תאר לשם לא גוף נברא, ואיך אפשר שיתהוה דבר מתואר, ויותר נפלא מאמרו אור לבושו, סוף דבר הוא דבר יבלבל כל בעל הדת היודע אמונתו מאד מאד, ולא התבאר לי בו פירוש מספיק... (חלק ב פרק כו, וראה שם עוד)

כבר ידעת שכסא הכבוד אשר כתבו החכמים בהיותו נברא, שלא אמרו כלל שיעדר, ולא נשמע כלל בדברי נביא ולא חכם שכסא הכבוד יפסד או יעדר, אבל הכתובים אומרים בנצחותו, וכן נפשות החשובים... (שם פרק כז)

רבינו בחיי:

ועל דרך הקבלה כי יד על כס י-ה, היד הזאת היא מלחמה לה', שהיא מדת הדין של מעלה, וגלה לך הכתוב כי היא על כס י-ה, כי שם י-ה מדת הדין של מטה, כענין שכתוב (שמות ט"ו) עזי וזמרת י-ה, וכמו שבארתי במקומו, על כן יאמר כי היד אשר על כס י-ה, שהיא מלחמה לה', תהיה מלחמה בעמלק מדור דור, כי תעניש אותו מדה של מעלה, שהיא מדת הדין הקשה... ובאור המדרש השם והכסא הם שבע מדות הרמוזות בוי"ו ה"א, שהם כסא למה שלמעלה, או יאמר כי יד על כס י-ה, כי עמלק שלח ידו על כס י-ה, כלומר על וא"ו ה"א שהם כסא ליו"ד ה"א, שהם ג' ראשונות, ובעבור כן מלחמה לה' בעמלק מדור דור... ועוד נכלל במלת כס, שלא אמר כסא, לרמוז על העננים המקיפים את הכסא, שהם ז', ממה שכתוב (איוב כ"ו) פרשז בתוספת זי"ן, וכשישראל עושים רצונו של מקום העננים נפתחים כצורת כ"ף, וכשאינם עושים רצונו של מקום נסגרין כצורת סמ"ך, וכענין שכתוב (איכה ג' ) סכותה בענן...

וראיתי לאחד מן המקובלים שכתב בזה, דע והתבונן כי כסא הכבוד הוא משפיע ברכה וכח לשבעים מלאכים הסובבים את הכסא, שהם ממונים על שבעים אומות, והם שרים עליהם מנהיגים אותם, והיה עמלק מזרע עשו, ולפיכך היה כחו גדול ועצום...וכאשר חטא עמלק זה פסק השי"ת כחו מן הכסא שלא יתפרנס ממנו, ושלא ימשך כח ברכה מלפני ולפנים רק מכח הכוכבים והמזלות, והפסיק כחו מן הכסא, הוא השבועה שבכאן, שאמר כי יד על כס י-ה, והענין כאלו היה הכסא חסר והשם חסר, כי כאשר הוא מסלק כחו מן הכסא נראה הכסא חסר...(שמות יז טז, ועיין שם עוד)

ותחת רגליו - עד דרך הפשט יבאר הכתוב כי משה ואהרן ובניו וע' הזקנים ראו עתה במעמד הר סיני אלקי ישראל על הכסא, והכסא על הרקיע, והוא הרקיע הנטוי על ראשי החיות, אמר תחלה ותחת רגליו, שהוא הכסא, וכן תרגומו, כורסי יקריה, והזכיר כמעשה לבנת הספיר, כי כן כתיב (יחזקאל א') כמראה אבן ספיר דמות כסא...

ועל דרך הקבלה כמעשה לבנת הספיר ידוע אצל חכמי המרכבה, כי כסא הכבוד מיוסד מג' יסודות אש רוח מים, שהם נאצלים מג' מדות חסד דין רחמים, והם ג' מראות לבן אדום תכלת, ותן אל לבך כי הזכיר לבנת על מראה הלובן, וספיר על מראה האודם, וכעצם השמים על מראה התכלת, ולכך תרגם אונקלוס ותחות כורסי יקריה. וראוי שתתבונן איך הזכיר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, שהוא באור גמור כי יש תחת הכסא כמעשה לבנת הספיר, שהוא כסא אחר, וזהו יורה על שני כסאות, והנה הדבר אמת ויציב, כי יש כסא לכסא, ועל כן גלה לך הכתוב בפירוש כי תחת הכסא העליון יש כסא אחר, שהוא כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים, ושלשה יסודות לכל כסא וכסא, הרי ו', וזהו סוד הכתוב הנזכר בכסא שלמה (מלכים א' י') שש מעלות לכסא וגו', וכתוב (דברי הימים א' כ"ט) וישב שלמה על כסא ה', כי רצה שלמה בחכמתו הגדולה לכלול בכסאו מעלות שני הכסאות שעליהם נאמר בעת רצון (תהלים קכ"ב) כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד... (שם כד י, ועיין שם עוד)

...הכפורת רמז לכסא הכבוד, כי שם שורש החכמה, וכפורת מלשון כפרה ותשובתה לשרשה א"א מבלתי הכפרה ומבלתי ידיעת התורה, שהיא משיבת נפש לשרשה, והעולה לך מזה, כי עם ידיעת התורה ושבארון הנפש והשכל לקוחים ונאצלים מכסא הכבוד מתעלין למעלה וחוזרים לשרשם, ומזה אמר הכתוב סוככים בכנפיהם על הכפורת לרמוז כי שם שורשה...

ועל דרך הקבלה ועשו ארון, הארון דוגמא לכסא הכבוד, וזהו שאמר ואת תבנית כל כליו, שהראה הקב"ה תבנית כל כלי המשכן, שלכך היו פורשין על הארון בגד תכלת, שהתכלת דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד, והוא שכתוב בפרשה במדבר סיני ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה... ומפני שכסא הכבוד מיוחד מג' יסודות בג' מראות, כמו שהזכרתי בפסוק כמעשה לבנת הספיר, לכך הוצרך בצלאל לעשות ג' ארונות... ולכך תמצא בפרשה זו של ארון כל אותיות אלפ"א בית"א חוץ מאות ג', שרצתה התורה להעלימה בכאן להעלמת יסודות הכסא שהם ג'... (שם כה י, ועיין שם עוד)

...ועל דרך הקבלה אומר אני כי יתכן לומר בטעם תוספת הכ"ף במקום הזה, מפני שכסא הכבוד כצורת כ"ף זקוף כלפי מעלה מעותד לישב עליו... ומן הידוע כי שורש הנפש השכלית בכסא הכבוד, וכשאמר בערכך נפשות לה' ביחוד מלת בערכך בערך כ"ף, ונתבאר מזה כי הנפשות אשר לה' הם בערך כסא הכבוד, כי גם הנה מרכבה לו יתעלה... (ויקרא כז ב, ועיין שם עוד)

בעל הטורים:

אלקים - בגימטריא הכסא, שהכסא ברא תחלה. (בראשית א א)

סלם - בגימטריא זה כסא הכבוד. (שם כח יב)

ישראל ותחת רגליו - מלמד שראו דמות יעקב תחת כסא הכבוד, דמות פניהם פני אדם (יחזקאל א' י') סופי תיבות המים, וזהו שאמר יעקב התחת אלקים אנכי, אנכי בגימטריא כסא. (שמות כד י)

אברבנאל:

מעשה לבנת - ...ואל תטעה שהשמים הם הכסא, כי כסא הכבוד נאמר רק על מעלת הסבה הא' והשכינה העליונה הרוחנית... (שם)

ואראה את ה' יושב - ...לרד"ק ולתרגום יונתן ראה כבוד ה' הכבוד הנברא הנראה לנפש, שראוהו בני ישראל במתן תורה. ואינו, כי איך יאמר עליו שהיה על הכסא, אלא מתכוון לשכלים הנבדלים מניעי השמים, שהכסא הגלגל העליון. ונראה שהכסא רומז לגלגל העליון המקיף בכל, ונקרא ערבות, ותנועתו אחת פשוטה, ונקרא כסא ה' להורות על גדולת מניעו הבלתי מתנועע, לכך אמר יושב, והוא המניע הראשון שכן נקרא רוכב שמים... רם ונשא - על ה' שהוא רם ונשא מהכסא. יושב - להורות על חוזק מצבו ועל האדנות... (ישעיה ו א)

כסא כבוד - ועוד דע שאין שכר המצוות בעולם הזה, אלא בעולם העליון לנשמות תחת כסא הכבוד, שהוא מרום מראשון - מהגלגל הראשון, מקום מקדשנו - שם קדושתנו ולא בארץ. (ירמיה יז יב)

דמות כסא - מפרשי הרב עשו מזה גבנונית או שקערורית הגלגל הגורמים מרוצתו, ולדעתי הכסא מורה על מעלת הממשלה ודימה באדם שהיא הצורה הנכבדת ביותר... (יחזקאל א כו)

אלשיך:

אתם נצבים - וכסא הכבוד הוא עיקר האילן שממנו יתפשטו הנשמות, והוא מאמר חז"ל הצדיק דומה בעולם הזה לאילן שהוא נטוע במקום טהרה, ונופו נוטה למקום טומאה, אך כאשר יחטא איש, אז משם תפרד נפשו, כי טומאת העוון תפריד... (דברים כט ט)

עוטה אור - על בריאת כסא הכבוד פרוס כשלמה לפני האצילות, וכאילו האצילות מעוטף בו... (תהלים קד ב)

מהר"ל:

על זה השיב הקב"ה אחוז בכסא כבודי, שהוא המקום שאינו שייך אליהם, כי אם אל נשמת האדם החצובה מתחת כסא הכבוד, כדאיתא בחגיגה י"ב... גם כתיב על נפש הצדיק (שמואל א' כ"ה), והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלקיך, כדאיתא בשבת קנ"ב, נשמותיהם של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד, ובודאי מפני שבאו ונבראו הנשמות מתחת כסא הכבוד, שמה הם שבים ללכת, וזהו שאמר אחוז בכסא כבודי, כי זהו המקום המיוחד וראוי לו לצדיק בין העליונים לבלי יהא נחשב עוד כאילו הוא בא בגבולם, כי זהו מקומו של משה.

ועל פי ג' עדים יקום, כי ראוי ונכון הדבר מאלקים לעשותו מקום הצדיקים דוקא, אם כשאמרנו שזהו מקום הנשמה, ואם השני כי ראוי לאדם שיהיה מקומו תחת כסא הכבוד, ממה שנאמר (יחזקאל א') ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם, לכן האדם מקומו הראוי הוא תחת כסא קרוב אליו יתברך, ואם השלישי, כי מקום הצדיק ראוי היות תחת כסא הכבוד, מפני שהצדיק מקבל עליו עול מלכותו יתברך ביותר, בשגם הוא כובש את יצרו ומקבל עליו עול מלכות שמים, ולכך מלכותו יתברך בפרטות על הצדיקים המקיימים גזירותיו וכובשים את יצרם ומבטלים רצונם מפני רצונו יתברך, עד שיתכן להתייחד מקומם תחת כסא הכבוד, כי הכסא הוא המלכות בעצם, כנאמר (בראשית מ"א) רק הכסא אגדל ממך, והם תחת כסא מלכותו יתברך, ונקרא הוא יתברך מלך ישראל, הכל בשביל שהם מקיימים גזירת מלכותו יתברך... (דרשה על התורה)

מלבי"ם:

ואראה - ...ודע שההנהגה העליונה תראה א' בהנהגה הטבעית הקבועה, וכלי הנהגתה הם צבא השמים, ב' ההנהגה הנסית ההשגחית שתהרוס הטבע לעת הצורך, וכלי צבאה המלאכים, והשיג יושב על כסא - קבוע, ההנהגה הטבעית, ושוליו - סופי הנהגה זו ממלאים העולם השפל... (ישעיה ו א)

שפת אמת:

שבת תשובה... דאיתא תשובה מגעת עד כסא הכבוד, והנה נשמתן של ישראל חקוקה תחת כסא הכבוד, וכפי שלימות הכסא שבני ישראל מבררין הצורה תחת כסא הכבוד, אז כביכול הקב"ה יושב על הכסא, כמו שכתוב יושב תהלות ישראל, נמצא כסא הכבוד המחבר וממוצע בין ישראל לאביהם שבשמים... (שבת תשובה תרנ"ד)

 

*באדיבות והתודה

http://www.aspaklaria.info/020_KAF/%D7%9B%D7%A1%D7%90%20%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%95%D7%93.htm

****************************************

בזוהר נאמר: "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו". ב"חסד לאברהם" מובא: "אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות". בעל הרוקח: "אין זכות כמזכה הרבים" - אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים, מעלתו עצומה בשמיים ואין מצווה אדירה יותר מזו. חכמינו זכרונם לברכה אמרו: "כל המזכה את הרבים - אין חטא בא על ידו". כלומר, ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל - כפי תהיה". דרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם, זוכה להיות במעלה כמו פיו של ה' יתברך !כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים.

 

 

*באדיבות והתודה

   ארגון הידברות.

 

 

            * למען ה' באהבה *          

 

  גמ"ח אריאל פועל למטרות צדקה בלבד

 

   ללא תשלום וללא כל כוונת רווח 

 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 
 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

תגיד את האמת. איך זה מרגיש שלא מוחקים את הפוסטים שלך?

 

אתה רואה?! האתאיסטים מוכנים לקבל דעות שונות ומגוונות שלא כמו הדתיים שסותמים לכולם את הפה ודוחפים לראש את המנטרות החשוכות של הדת.

 

קח דוגמה. תגיד לחבריך בפורום קבלה שראית הוכחה לכך שלאתאיסטים יש יותר מוסר וסובלנות מלדתיים.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

 

*באדיבות והתודה

*באדיבות-הרב יוסף מזרחי שליט"א

* ויקישיבה *

https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%99%22%D7%92_%D7%A2%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D

- לארגון בחגוי הסלע

http://b-h.org.il/

-

                     אתר הבית http://www.orlanoar.com/index.asp

לכל העוסקים במלאכת הקודש זיכוי הרבים והצלת נשמות ונפשות 

   ***     

         * למען ה' באהבה *        

***   

  גמ"ח אריאל פועל למטרות צדקה בלבד 

   ללא תשלום וללא כל כוונת רווח 

 

* ה' רואה הכל *   

ברכה והצלחה

תזכו למצוות ולשמחות

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 
 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

הי, גמ"ח אריאל - * גמילות חסדים *, אם אתם סבורים כי לאדם עובד יש ארבע שעות פנויות לצפות בסרטוניכם אזי אתם הזויים.

הבה נתמקד - מהי הראיה החזקה ביותר לדעתכם לקיום אלהיכם גם מחוץ לתחום אשר בין שתי אזניכם?

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis...


יש בורא לאלהים - האדם!

בעזרת ה' יתברך

ה' אוהב אתכם

שלום וברכה

(יהודי יקר ארבע שעות זה המינימום כדי לתאר ולפרט על גוף האדם העולם והיקום האין סופי והכל נברא באופן מפורט ומדוייק להפליא שרק האל יכל לברוא ומקיים את כל העולם והיקום כל רגע ורגע! ה' רואה יודע ומרגיש הכל כל רגע ורגע בכל מקום ובכל זמן!)

אתה בעצמך הראיה וההוכחה החזקה ביותר!

 

"מבשרי אחזה אלוה"

 

המשמעות הפשוטה של הפסוק היא כי מהחכמה העמוקה הטמונה בבריאת האדם ובכל פרט מפרטיו, האדם יכול לראות ולהבין את מציאות הקב"ה בבהירות גדולה כל כך הנקראת ראיה, באופן שאין כל ספק וספק ספיקא.

 

בתורת הקבלה של האר"י הקדוש למדו מפסוק זה יסוד מרכזי בפנימיות התורה. כי מכיון שהאדם נקרא בשם זה על שם היותו דומה לעליון לעולמות העליונים ומלשון הפסוק "אדמה לעליון", דהיינו שהיות ובריאת כל העולמות היה בשביל ישראל שיעבדו את הקב"ה כמאמר חז"ל ישראל עלו במחשבה תחילה, על כן ברא הקב"ה את האדם הגשמי באופן שכל פרט ופרט מאיבריו נמשל לענינים רוחנים שעל האדם להפך מרכבה אליהם, כגון האיברים שבראש עינים אזנים חוטם פה, שעל פי המבואר בעץ חיים הם מרמזים לעניינים נעלים בעולם העקודים, ועולם הנקודים, ולאחר מכן בכל פרצוף ופרצוף שבסדר ההשתלשלות. כמו כן כל החושים שבאדם כגון ראיה שמיעה ריח וטעם נמשלים לענינים עמוקים באלקות

 

"מבשרי אחזה א־לוה", הוא חלק מדברי איוב שהפך לאחד היסודות המרכזיים בתורת הקבלה והחסידות. ומשמעותו היא: שהאדם יכול להכיר את הבורא באמצעות דוגמאות ומשלים מגופו הגשמי.

***

באדיבות והתודה

חב"דפדיה

http://chabadpedia.co.il/index.php/%D7%9E%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%97%D7%96%D7%94_%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94

***

האמת נחשפת על ידי המדע - התורה היא דבר האלהי'ם - תרגום לעברית מובנה

https://youtu.be/mQ9aFI2qolM

***

הצופן התנ"כי - נעילה מדעית ומתמטית! The Bible Code 100% proven scientifically

https://youtu.be/5jVPHxa6BaU

***

הוכחות לתורה מן השמים הרב זמיר כהן חובה לצפות!!! חובה לצפות!!!

https://youtu.be/TgynoeVjlxA

***

הרב יוסף מזרחי הוכחות מדעיות לתורה חזק ביותר!!

מומלץ עבורך!

https://youtu.be/CEiSndMRLvk

***

בורא העולם * הוכחות חותכות לתורה!!! חובה לצפות!!

https://youtu.be/8h94877oaWw

***

הסרט שישנה לך את החיים! - הרב יוסף מזרחי - תורה ומדע - הסרט השלם! ®

https://youtu.be/_s0XacfkarQ

***

הצופן התנ"כי - פרופסור אליהו ריפס - חזק ביותר!!! חלק א'

https://youtu.be/r3CxvjHcUH4

***

https://youtu.be/ieR_2wUZw0Y?t=222

 

הרב ניסים יגן זצוק"ל - באחרית הימים

https://youtu.be/AXfVi0PiHPc

***

ה'

 

מעלת התשובה הגאון המקובל הרב בן ציון מוצפי חובה לצפות!!!

https://youtu.be/g_inm9IdNIk

***

מעלת בעלי התשובה של הדור האחרון !

https://youtu.be/om3MdAFsNZk?t=15

 

 

 

בהצלחה רבה

* ה' רואה יודע ומרגיש הכל *

 

 

 

 

 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר