שמירת הברית

סימן קנא – איסור הוצאת זרע לבטלה ותיקונים למי שנכשל

סעיף א
אסור להוציא שכבת זרע לבטלה ועון זה חמור מכל עבירות שבתורה. ואלו שמנאפים ביד ומוציאין זרע לבטלה, לא די להם שאיסור גדול הוא אלא שהעושה זאת הוא בנדוי, ועליהם נאמר ידיכם דמים מלאו וכאלו הורג את הנפש. וראה מה שכתב רש"י בפרשת וישב בער ואונן שמתו בחטא זה. ולפעמים בעונש זה חס ושלום בנים מתים כשהם קטנים, או שיהיו רשעים והוא בא לידי עניות. 

סעיף ב
אסור לאדם שיקשה את עצמו לדעת או שיביא את עצמו לידי הרהור אשה. ואם בא לו איזה הרהור יסיע את לבו מדברי הבאי לדברי תורה שהיא אילת אהבים ויעלת חן, ואין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ויזהר מאד שלא יבא לידי קישוי. לפיכך אסור לאדם לישן על ערפו ופניו למעלה, או לישן ופניו למטה אלא לישן על הצדדין שלא יבוא לידי קישוי ולא יישנו שני רווקים יחד ולא יסתכל בבהמה ועוף כשמזדקקין זכר לנקבה ואסור לרכוב על בהמה בלא אוכף. 

סעיף ג
כשמשתין אסור לאחוז במילה להשתין, ואם הוא נשוי ואשתו עמו בעיר והיא טהורה, מצד הדין מותר לו, דכיון שיש לו פת בסלו אינו בא לידי הרהור וחימום, אך מידת חסידות להחמיר, ושלא לצורך השתנה גם מצד הדין אסור לו. 

סעיף ד
בסעודת הלילה לא ירבה באכילה ושתיה, ולא יאכל דברים המחממים את הגוף כגון בשר שמן וכל מאכלי חלב וגבינה וביצים ושום. גם לא ישתה משקה המחמם, כי דברים אלו גורמים לחטא זה. 

סעיף ה
מי שראה חס ושלום קרי בלילה, כשניער משנתו יטול ידיו ויאמר בשברון לב: רבונו של עולם עשיתי זאת שלא בכוונה, רק בהרהורים רעים ובמחשבות רעות. לכן יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי מחוק ברחמיך הרבים עון זה, ותצילני מהרהורים רעים וכיוצא בזה לעולם ועד אמן כן יהי רצון. 

סעיף ו
הרוצה לשמור את עצמו מחטא זה ישמור את פיו מניבול פה, משקרים, מרכילות, מלשון הרע ומליצנות, וכן ישמור את אזנו משמוע דברים כאלו, גם יהא זהיר לקיים נדריו ולא ירבה בדאגה. וגם יהא זהיר מהרהורים רעים. וקודם שהולך לישן יעסוק בתורה או יאמר ד' מזמורי תהלים הראשונים ויזהר שלא לישן בחדר יחידי. 

סעיף ז
תיקונים למי שנכשל בחטא זה כתובים בספר יסוד יוסף אשר ליקט ואסף מספרים קדושים וקדמונים, ואכתוב פה קצת מהם בקיצור. להדר להיות סנדק שימולו ילדים על ברכיו ובפרט להיות סנדק אצל עניים, להרבות בצדקה לעניים, לשמור שבת כהלכתו ולענגו ולהדליק נרות הרבה, לכבוד ולאהוב לומדי תורה, להתפלל בכוונה ובבכי, לבחור במדת הענוה, וכאשר ישמע שמחרפין אותו ישתוק וימחול. כאשר יעשה איזה מצוה יעשה בכח ובזריזות עד שיתחמם בה, ובפרט בעשיית המצות לפסח. לגדל בניו לתלמוד תורה ולהדריכם ביראת שמים. לגדל יתום בתוך ביתו ויתנהג עמו כמו עם בנו. לעסוק במצות הכנסת כלה. לעלות לתורה לכל הפחות פעם אחת בכל חדש ויברך את הברכות בקול. גם יסתכל בתורה ויקרא בלחש עם הקורא. להיות מן העשרה הראשונים בבית הכנסת. לעמוד בחצות לילה לעשות תיקון חצות בבכי. ואם אי אפשר לו לקום בחצות לילה יעשה אחר כך תיקון חצות, לאהוב שלום ולרדוף שלום
.
 
אנחנו חייבים לקרב יהודים לה' תפיצו את הלינקים הבאים !
מרכ הישועות - http://rabanim.net/index-tfilot.asp
לכל שאלה תשובה ! - http://www.shofar.net/site/faq.htm
שמירת ברית קודש ! - http://emet.org.il/brit/index6.htm
הצופן התנכ"י - http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=890

הנה מה שכותב המרן אהרן ראטה על פגם הברית בשומר אמונים:

"ועיקר אחיי אהוביי נחפשה דרכינו ונחוקרה ונשובה עד ה' בעוד כוח בנפשותינו, עד שלא יגיע העת שלא יהא אפשר עוד לתקן כלום, אפילו אם יביאו כל אילי נביות שבעולם, ובפרט מן הפרט על פגם הברית קיימא קדישא, אשר מובא בגמרא ובזוהר הקדוש וביתר ספרי חוכמה, עד כמה גדולה העונש המר המרור אשר לא יזכה רח"ל לעמוד בתחיה ויהא נידון בעונשין גדולים ועצומים. ועל זה ידוו כל הדווים כי על זה בא כל הגלות וכל הצרות רח"ל, כמובא בזוהר הקדוש (פרשת נח דף ב"ו ע"א) באם ישראל מקיימים ברית קיימא אין כל אומה ולשון יכול לשלוט בהו, והנה בעוונותינו הרבים רבו וגם רבו בפרט בחורי חמד, שפרצו לשפוך זרעם לבטלה, ה' יהפוך לבבם לטובהולתשובה, אוי ואבוי בניי אהוביי אל מי תנוסו לעזרה, והאיך תוכלו לתקן פגמים גדולים ונוראים כאלו, בשביל תאוה סרוחה ומשוקצה ומזוהמה של רגע, אתם מוסרים נפשכם ואת תורתכם ואת תפילתכם לסטרא אחרא, ולהיות נידון לדורי דורות, כאשר גלוי וידוע ומקובל מכמה נשמות שנתגלו לכמה צדיקי עולם, ובאו לפניהם בזעקה וצעקה במר ובמרירי תמרורין, להושיעם מצרתם, באמרם כי על זה העון הגדול והמר אין מקבלים בשמים שום אמתלא ושום תירוץ, הלא מלאו כל ספרי הקודש מזה.
על כן בניי אחיי אהוביי רחמו רחמו על נפשיכם, חוסו נא עליכם, ואל תמכרו את עצמיכם בשביל תאות רגע להימכר לצמיתות ביד האויב הגדול והנורא, ראו צרות רבות של ישראל שלא שקטו ולא נחו זה כמה שנים, וכל זה בשביל שני פגמים אלו פגם האמונה ופגם היסוד, ומיום שנתרבו החציפות והשריצות המטמאות והמשקצות נשמות זרע עם הקודש, אין לך יום שאין צרתה מרובה מחברתה, אוי לי עי לבי עלי דוי, ולא באתי להזכיר חס ושלום עון בית ישראל, רק היצר הרשע אינו מסתפק עוד בכל אלו הנסיונות, ומבלבל את העולם עד רגע האחרונה בשטותים ובתנחומים של הבל, ולחזק לבם כסלע, הלא כבר אמר הבורא ברוך הוא (יחזקאל כ) חי אני נאום ה' אלוים אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם, ואין הדבר תולי אלא בתשובה, ואל תבטחו בביטחון של שטות ומי יודע עד כמה יכאיח אותנו הבורא לשוב אליו, ומה יהא עוד עד אותו זמן חס ושלום מה יעבור על העולם, ה' ירחם במהרה בימינו על עמו קדוש."

"תאמינו לי אחיי אהוביי שלא ישקוט עוד ינוח העולם עד ביאת משיח צדקינו בכל אופנים שיהיה, עד שיתקנו ישראל פגם האמונה ופגם היסוד, ובזכות אלו השני דברים יהיה הגאולה במהרה בימינו בצירוף הצדקה שהוא תיקון גדול ונורא למדת היוסד"

מובא בספר זרע קוש וזה לשונו: הפוגם בריתו פוגם בכל אבריו וסאיב גרמיה על ידי שמתעורר על כל אבריו הרוח העומאה, מפני שאי אפשר לצאת העיפה הזרע קודש מן המוח אם לא מכח הרתיחה שהרתיח את כל אבריו, ודומה קצת לעון הכעס סמרתיח את כל אבריו גם כן, ומעמא את עצמו מבית ומחוץ.
בזוהר הקדוש פנחס דף רכ"ה ע"ב כתב וזה לשונו כל דא אתתקנת בתקונא דברית, כוון דאתקן כלא [על ידי פגם ברית קיימא קדישא פוגם בכל איבריו, והמתקן הפגם ההוא מתקן בזה כל האברים]

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

בעזרת ה' יתברך

 

להלן שלבי התיקון: 
א. וידוי - להקפיד לומר וידוי כל לילה בק"ש שעל המיטה.
            (אשמנו, בגדנו, גזלנו וכו')
ב. חרטה - על החוטא להתחרט על מעשיו הרעים בפיו ובלבו
              (שלא יהא בחינת: "בפיו ובשפתיו כיבדוני ולבו רחק ממני)
ג. קבלה לעתיד - על החוטא לא לשוב על אותו החטא
                      (וכדי להצליח בזה יגדור כל אדם גדרות לעצמו)
ד. תפילה - להקפיד על תפילות (בנים 3 תפילות בנות רווקות תפילה 1)
ה. צדקה - "וחטאך בצדקה פרוק" (דניאל ד',כד')  "וצדקה תציל ממות"
               כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים 

השלב הבא הוא שלב הלימוד:
כמו כן בטרם יבוא אדם לעשות תשובה ראוי שיעבור הדק
היטב בקריאה קפדנית ולא ברפרוף על שער העשרים ושש
באורחות צדיקים, להלן קישור: "שער התשובה" 

אחי היקר, רבי אליהו די וידאש תלמידו של הרמ"ק
(רבי משה קורדוביירו) חיבר ספר מוסר וקבלה עצום שנקרא:
"ראשית חכמה" שם הוא מביא שהתיקון של כל עבירה הוא
מידה כנגד מידה, באיבר שבו אדם חוטא בו הוא מתקן. 
להלן דוגמאות נפלאות לתיקונים שתוכל ליישם במידה
ופגמת באיברים אלו. התיקונים שהבאתי כאן, חלקם מובאים
בספרים הקדושים וחלקם כתבתי לכל מי שרוצה טיפים לתיקון
טוב כדי שנזכה בקרוב לתקן ולהחיש ביאת משיח צדק. 

בכל אבר שבו אדם חטא וקלקל שם עליו לתקן.
חטא בידיו
 - יתקן בידיו יקפיד להניח כראוי תפילין של יד
חטא במחשבותיו - יקפיד להניח תפילין של ראש 
חטא ברגליו - יכתת רגליו לשיעורי תורה וי"א יכבד את הרגל
חטא בגניבה ו\או בגזל - ישיב את המעל ויתרום שוויו לצרכי רבים לזכות הנגזל\הנגנב.
חטא בכיבוד הורים - יקבל על עצמו לכבדם במסירות נפש ויתפלל להצלחתם
חטא בכבוד אחיו הגדול - יבקש מחילה ויכבד את אחיו הגדול כפי כוחו.
חטא בהכשלת הרבים - יעשה תשובה ויזכה את הרבים, יסייע למזכי הרבים.
חטא בפגם הברית - ישמור על עיניו ממראות אסורים ויקפיד ללמוד הלכות.
חטא בפגם הלשון - ילמד 2 הלכות לשון הרע ביום והוא תיקון גדול ללה"ר
חטא בעיניו - יביט באותיות ס"ת , יזיל דמעות , יקפיד על ציצית וילמד תורה.

חטאים חמורים - (חטאים שחייב על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת) 
חטאים חמורים מעין אלה חייבים תיקון לא פשוט , אבל עד
שיזכה לרב שיכוון אותו. ראוי שיתחזק ויקבל על עצמו תשובה
ולימוד תורה , שאין תיקון גדול יותר מהתורה. וכבר אמר
האר"י הקדוש שיש זמנים שמעולים יותר לתשובה ביניהם
חודש אלול, ומי שחשקה נפשו לתקן כרת , יישאר כל הלילה
וילמד תורה (לילה אחד מתקן כרת אחד) וי"א שאם עשה
חטאים הרבה , מספיק שילמד תורה 3 לילות ויתקן ע"י כך
חטאים הרבה ובתנאי שלא ישוב על החטא ומכאן ולהבא
ילך בדרך ה' הטהורה והקדושה ויתחזק.

בעילה אסורה - יקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה כל יום שעה (וישאל חכם)
בעילת גויה - יקבל על עצמו קביעות עיתים לתורה כל יום שעה (וישאל חכם)
חטא במשכב זכר - תיקונו קשה , יקבע עיתים לתורה ויפדה בצום או בממון הרבה.
פגם ברית קודש - יקפיד כל לילה בק"ש שעל המיטה, ישתדל במקווה וישמור עיניו
חטא בחילול שבת - ילמד טוב הלכות שבת היטב ויזהר ביותר מחילול שבת מאוד
ביזה את המועדות - יכבד את המועדות ויזהר לא לעבוד בחוה"מ ויכניס אורחים

שלושה יורדין לגהינום ואינם עולים (בבא מציעא דף נח:) אלא אם כן עשו תשובה
הלבין פני חבירו ברבים - יבקש מחילה לפני כולם, יעשה תשובה וירחק מגאווה
הוציא שם רע לחבירו - יטהר את שמו הרע, יעשה תשובה ויבקש רחמים מה' ית'
חטא באשת איש - תיקונו קשה , ירבה בלימוד תורה ויבקש מרב גדול תיקון לחטאו

להלן טיפים לכל מי שעשתה הפלה ורוצה תיקון לנשמתה.
א) תשובה בסיסית שמועילה לכל חטא: וידוי , חרטה וקבלה לעתיד בלב שלם
ב) אשה שנטלה חיים צריכה לעסוק בנתינת חיים. (שיעור תורה בבית יועיל מאוד)
ג) תרומה (לפחות בסכום ההפלה) לארגונים שמסייעים בהצלת חיים, כל חודש קצת 
ד) התנדבות בארגון למניעת הפלות תועיל מאוד כמו ארגון: "אפרת" (צרי קשר)
ה) עזרה לנשים בהיריון תועיל מאוד כך המליץ הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א.
לקריאת חומר  נוסף בנושא הפלות, לחצי כאן קריאה נעימה: "שו"ת בנושא הפלות"
והתיקון הטוב ביותר שאשה צריכה לעשות הוא לא לחזור על המעשה הנפשע ולא
לבוא לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, להקפיד לחיות על פי ההלכה ולשמור על צניעות.

עצות נפלאות לתיקון פגם הברית מגדולי ישראל 
א) לימוד תורה בקביעות - אין תיקון גדול יותר מזה לפגם הברית (זוהר, גמרא ברכות)
ב) לימוד הלכות צניעות וייחוד - תשובת המשקל, במה שפגם האדם בו יתקן (חז"ל)
ג) התיקון הכללי - שייסד הקדוש רבי נחמן מברסלב וכתב שיועיל לו מאוד לתיקון זה
ד) זיעה לכבוד שבת - עזרה בהכנות שבת (תבוא טיפת זיעה ותכפר על טיפת קרי)
ה) טבילה במקווה - כל יום שישי לפחות וכתב האר"י בשער רוח הקודש שיועיל לו
ו) תיקון חצות - יבכה על חרבן בית המקדש ואין גדול מזה - טיפה כנגד דמעה
ז) בכי ודמעות - כל בכייה על עם ישראל מכפרת - "הזורעים בדמעה ברינה יקצורו"
ח) פדיון וצדקה - ראוי שאדם שפגם יתרום בקביעות צדקה לישיבות קדושות וכיוצב'.
ט) זיכוי הרבים - יחלק חומר ויפיץ חומר בנושא זיכוי הרבים ויקרב אחרים עמו.
י) לימוד הלכות שבת - שכתבו חכמים שהדבר מועיל מאוד לתיקון פגם הברית
יא) קריאת תהילים - לקרוא תהילים מחולק בקבוצה (לחצו כאן)
יב) ימי השובבים - ללמוד היטב על ימי השובבים וכח תיקונם (האר"י שער רוה"ק) 
יג) שמירת הלשון - מי שלא פוגם את פיו לא פוגם את בריתו (פרנסה = רסן פה)

תנאי לקיום העצות וקיום העצות:
כל העצות והתיקונים הנ"ל יועילו לאדם מאוד כל זמן שהתרחק
מהנשים מאוד מאוד והשתדל מאוד בשמירת העיניים, אך אם
אינו מתרחק מן הנשים יצא שכרו בהפסדו וחבל, לכן ישתדל
כל אדם לשמור על העיניים יותר, יעבור לאינטרנט כשר, יסלק
את הטלוויזיה מהבית, יתרחק מידידות לא צנועות ומחברה
בגיל צעיר ויקבע מושבו בישיבה טובה או שיקבע עיתים לתורה
ולא יפספס שיעור תורה, זכות הקביעות תגן בעדו בע"ה.

ומה מעלתו של אדם שזוכה לשמור את בריתו  ומה עונשו של המפר ברית?
זוכה לפרנסה בשפע                         ואם לא שמר בריתו נפגמת פרנסתו ח"ו
גובר מזלו לטובה                        ואם לא שמר בריתו מתהפך מזלו לרעה ח"ו
זוכה לבנים תלמידי חכמים         ואם לא שמר בריתו בניו מתרחקין מדרך ה' ח"ו
זוכה לשלום בית אמיתי            ואם לא שמר בריתו ביתו מלא מריבות וצרות ח"ו
גובר כח תפילתו                      ואם לא שמר בריתו תפילתו אינה עושה פרי ח"ו
מתבטלת ממנו העצבות              ואם לא שמר בריתו כל ימיו צער ומכאובים ח"ו
ניצל מעונשים חמורים בעוה"ב    ואם לא שמר בריתו ייסורים קשים מזומנין לו ח"ו

להלן עצות לתיקון חילול שבת.
א) ללמוד בקביעות הלכות שבת כל פעם קצת (תקבעו ללמוד בשבת וגם בשבוע)
ב) להקפיד לטרוח לקראת שבת, לסדר, לנקות, ותמיד לומר: "לכבוד שבת..."
ג) לקבל שבת לפני הזמן (כל אחד כמה שהוא יכול)
ד) להוציא שבת אחרי הזמן (רצוי בזמן רבנו תם, אך מעיקר הדין אינך חייבת)
ה) להקפיד לעשות הבדלה כהלכה. (ולא להסתפק ב-"ברוך המבדיל בין קודש לחול)
ו) לנסות לדאוג בבית או בבית הכנסת לשיעור בנושא הלכות שבת (רק אם אפשר)
ז) לעודד אנשים לשמור שבת בשיחה או בעידוד אישי (חברות, מכרות, שכנות וכד'...)
ח) להפיץ שיעורים בנושא שבת קודש כדי להאהיב את השבת על אחרים.
ט) לתרום צדקה  למוסדות שמגדילים את כבוד השבת (ישיבות, מדרשיות וכד')
י)  להפיץ ספרי הלכות שבת וחומר על שבת קודש (לחצו לבחירת שיחה)
כפי הזמן שבו אדם חילל שבת ראוי שינהג בעצות הנ"ל ויזכה לתקן נר"ן שלו

איך לכפר על ריקודים מעורבים וחתונה מעורבת?
א. להקפיד לומר כל לילה בקריאת שמע שעל המיטה את הוידוי - וידוי
ב. את ובעלך צריכים להתחרט בלב שלם על שגרמתם לציבור לרקוד מעורב - חרטה
ג. על שניכם לקבל על עצמכם להימנע מריקודים מעורבים וכיוצב' - קבלה לעתיד
ד. את כל האירועים הבאים שלכם בע"ה , תעשו בהפרדה מלאה
ה. תתרמו צדקה לישיבות או למקומות שבהם מזכים את הרבים - זה יועיל מאוד.
ו. אל תאפשרו לאף אחד לצפות בסרטון של החתונה - זו הכשלת הרבים גדולה
ז. תעודדו חברים או אנשים שרוצים להתחתן במעורב, לא לעשות כן !
ח. תקפידו לשמח חתן וכלה בחתונות נפרדות
ט. להפיץ שיעורים או שו"ת בנושא חתונה בהפרדה. (לחצו כאן לקריאה)

כל חטא שחטא בו האדם, אם יעשה וידוי חרטה וקבלה
לעתיד ולא ישוב לעשות את אותו החטא, מן השמים ירחמו,
למעט חטאים שמצריכים תיקון מיוחד.


עיניים הפגם הנורא ביותר של הדור האחרון - אדם שנכשל בעיניו כיצד יתקן?
א. כשעולה לספר תורה או כאשר מגביהים את הספר יביט באותיות התורה 
(וכתב בספר קרנות צדיק , בשם ספר יסוד יוסף, שתיקון לפגם העיניים, להסתכל 
בעלייתו לספר תורה. עוד כתב בשם ספר מזמור לאסף, וכן כשפותחים את הספר 
תורה להראות לקהל, יהרהר בתשובה ושב ורפא לו".) וכתב הראשית חכמה 
"ונראה לי, שתיקון העיניים הוא בהיות האדם מסתכל בהם לקרות בתורה בפרט 
בתורה שבכתב, ובפרט מן הפרט כשעולה לתורה לקרוא בספר תורה בבית הכנסת".
 ב. הורדת דמעות על עוונותיו (שיבכה בעת בה הוא מתבודד או בתיקון חצות)
כתב בספר ראשית חכמה שהובא ברבינו יונה ע"ה בספרו שערי תשובה , שמי שחטא
בעיניו, תיקונו שיוריד דמעות מעיניו על עוונותיו, וסמך לכך יש מהפסוק: "פלגי מים ירדו 
עיני על לא "שמרו תורתך".
ג. בכיה על אדם כשר (ראוי לכל בר ישראל להזיל דמעות על אדם כשר מישראל)
עוד כתב רבינו יונה ע"ה, שתיקון העיניים להוריד דמעות על אדם כשר, והסמיכו על 
הפסוק: "נודי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך". והוסיף בראשית 
חכמה, שהובא בזוה"ק (פרשת אחרי מות נ"ז ב'), שכל המצטער על אבידת הצדיקים
ומוריד עליהם דמעות, הקב"ה מכריז עליו: (ישעיה פ"ו ,ז') "וסר עונך וחטאתך תכופר".
ולא עוד אלא שלא ימותו בניו בחייו, ועליו א"ה: (ישעיה נ"ג י') "יראה זרע יאריך ימים".
ד. לקום באשמורת ולנדד שנה מעיניו (להשתדל ללמוד תורה בלילה כמה שיותר)
הובא ברבנו תם בספר הישר, שתיקון העיניים שיקום באשמורת, ולא יישן כל הלילה. 
ה. התסכלות בציצית מועילה מאוד לרוחניות  וכן לקום כשרואה ספר תורה. 
(ראשית חכמה) ואחר שדיברנו בפגם העיניים "נדבר בתיקונם", ומזה שמצווה 
להסתכל ביצירות הבורא , וכן במצות הציצית, וכן אם ראה ספר תורה, או חכם, 
או זקן עובר לפניו, שיקום ויהדרהו, משמע שדברים אלו הם גם תקון לפגם העיניים.
ו. תיקון מעולה לפגם העיניים - לקבל בלי נדר לא להביט במקומות האסורים.
וכך כתב מאור הגולה עטרת זהב גדולה, הרי"ח הטוב (בעל הבן איש חי זצ"ל), 
בספרו לשון חכמים, ששם הביא תיקון למי שמסתכל במקומות האסורים, כדי שלא 
יתגלגל בעוף שנקרא ראה וכו'. 

סרטונים מעולים מעוררים ומחזקים במגוון עניינים
1) רביד נגר - שיחות מרתקות על ברית קודש - לצפייה לחצו כאן: "תיקון הברית" 
2) רביד נגר - שיחות מרתקות על שמירת נגיעה - לצפייה לחצו: "שמירת נגיעה" 
3) רביד נגר - שיחות מרתקות לתיקון השובבים - לצפייה לחצו: "תיקון שובבים" 
4) רביד נגר - טיפים ועצות למי שיש חבר\ה - לצפייה לחצו כאן: "חברים או ידידים"
5) רביד נגר - תיקונים נפלאים , תיקונים קטנים לחטאים גדולים: "תיקונים חשובים"
6) רביד נגר - תיקונים נוספים שכדאי שתראו - סרטון חשוב לנוער: "סוד התיקונים"
...                                            
מצורפים סרטונים ממש מחזקים להפצה ויועיל לכם לתקן
הפצת סרטונים לא טובים שהפצתם בעבר , בשורות טובות
...  
   
   
  
  
  
  
...
בדור הקשה הזה, עם כל פיתויי המדיה, השטן מנסה להפיל כמה שיותר חללים כדי
להמיט גזירות קשות על עם ישראל ולגרום סבל נוראי לעמנו , מי שיפקח את עיניו
יראה שכמעט בכל בית יש פריצות , זימה , טמבלוויזיה , כבלים , אינטרנט לא כשר
כמעט כולם נגועים בחטא הנורא הזה שנקרא: "פגם העיניים" שמביא ל-"פגם ברית" 
לכן הארכתי בתיקונו יותר מכולם. אדם שרוצה להינצל מחולאים רעים, ייסורים, צער
ובעיות פרנסה ושלום בית, ירחיק מביתו את הטמבלוויזיה ואת האינטרנט הלא כשר.

מצווה להפיץ עמוד זה לכמה שיותר חברים, כל מי שיפיץ עמוד זה יזכה לזכויות רבות
משום שכל מי שיקרא את העמוד הזה ויתחזק ממנו ייזקף גם לזכותכם ולזכות ישראל
בזכותנו יבוא גואל צדק, אל תתעצלו תפיצו את העמוד הזה כדי שנצליח כולנו לתקן בלי
להפיץ את התיקונים שלמטה כדי שאנשים לא ייבהלו, רק את העמוד העליון !

תיקונים למבוגרים כפי שמובא בספר שדה תפוחים, לא מומלץ לעשות שום דבר
מהתיקונים הנ"ל ללא התייעצות עם רב פוסק מוסמך שבקיא בסוד תיקון האדם,
העתקתי לכם כאן את לשון המחבר רק כדי שנבין עד כמה חמורים חטאים אלה וכמה
כדאי לכל אחד ואחד מאיתנו להישמר מהם ולהתרחק מהם, ותיקונם לא פשוט כלל
והדברים דורשים בירור עמוק ונכתבו כאן בקיצור גדול. 

תיקון למשכב זכר - צָרִיךְ לָצוּם מָאתַיִם וּשְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ תַּעֲנִיוֹת, וּלְהִתְגַּלְגֵּל תֵּשַׁע
פְּעָמִים בַּשֶּׁלֶג כָּל גּוּפוֹ. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר, תִּקְנוּ רַבּוֹתֵינוּ הַמְקֻבָּלִים לָצוּם רַק
לַיְלָה וְיוֹם וְלִפְדוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית וְגִלְגּוּלֵי הַשֶּׁלֶג, בְּכֶסֶף שֶׁיִּנָּתֵן לִצְדָקָה לַעֲנִיּים שׁוֹמְרֵי תּוֹרָה. 

תיקון לבעילת גויה - לְדַעַת הַמְקֻבָּלִים צָרִיךְ לְהִתְעַנּוֹת מָאתַיִם וְשִׁשָּׁה עָשָׂר יוֹם.
וּלְהִתְגַּלְגֵּל תֵּשַׁע פְּעָמִים כָּל גּוּפוֹ בְּשֶׁלֶג. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר, תִּקְּנוּ רַבּוֹתֵינוּ
הַמְקֻבָּלִים לָצוּם רַק לַיְלָה וְיוֹם וְלִפְדּוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית וְגִלְגּוּלֵי הַשֶּׁלֶג, בְּכֶסֶף שֶׁיִנָּתֵן
לִצְדָקָה לַעֲנִיּים שׁוֹמְרֵי תּוֹרָה וּמִצְווֹת. וֶהֱיוֹת וְהַחוֹטֵא בְּחֵטְא זֶה, אִם לֹא תִּקֵּן מַעֲשָׂיו
יָבֹא אַחַר מוֹתוֹ בְּגִלְגּוּל כֶּלֶב, לָכֵן הַשָּׁב בִּתְשׁוּבָה טוֹב שֶׁיִכְבְּלוּ אֶת רַגְלָיו לְפָחוֹת
שָׁלֹש שָׁעוֹת, כְּדֵי שֶׁיִסּוּרֵי הַכֶּבֶל יַצִּילוּהוּ מִיִּסּוּרֵי הַכֶּלֶב.

תיקון לאשת איש - אֵין אִסּוּר אֵשֶׁת אִישׁ, אֶלָּא בְּאָדָם שֶׁחָטָא עִם אִשָּׁה נְשׂוּאָה.
אוֹ אִשָׁה נְשׂוּאָה שֶׁחָטְאָה עִם גֶבֶר בֵּין פָּנוּי וּבֵין נָשׂוּי, שֶׁאָז כָּל אֶחָד מֵהֶם הוֹפֵךְ לִהְיוֹת
מִיּוֹרְדֵי גֵּיהִנָם וְאֵינָם עוֹלִים לְעוֹלָם, אִם לֹא יַעֲשֶׂה תְּשׁוּבָה. אֲבָל פְּנוּיָה שֶׁחָטְאָה עִם
גֶבֶר נָשׂוּי אֵין לָה עִנְיָן בְּתִקּוּן זֶה, אֶלַא בְּתִּקּוּן חֵטא הַנִּדָּה. צָרִיךְ לָצוּם שְׁלֹשׁ מֵאוֹת
וְעֶשְׂרִים וְחָמֵשׁ תַּעֲנִיוֹת. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר, תִּקְנוּ רַבּוֹתֵינוּ הַמְקֻבָּלִים לָצוּם רַק
לַּיְלָה וְיוֹם, וְלִפְדּוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית בְכֶסֶף שֶׁיִנָּתֵן לָעֲנִיִּים שׁוֹמְרֵי תּוֹרָה וּמִצְווֹת.

תיקון לעוון הנידה - צָרִיךְ לָצוּם שְׁמוֹנִים וּשְׁתַּיִם יוֹם, וּלְהִתְגַּלְגֵּל שֶׁבַע פְּעָמִים כָּל
גּוּפוֹ בְּשֶׁלֶג. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר תִּקְנוּ רַבּוֹתֵינוּ הַמְקוּבָּלִים, לָצוּם רַק לָיְלָה וְיוֹם
וְלִפְדּוֹת יְמֵי הַתַּעֲנִית וְגִלְגּוּלֵי הַשֶּׁלֶג בְּכֶסֶף שֶׁיִנָּתֵן לִצְדָקָה לַעֲנִיּים. 

תיקון ברית קודש -  מִצְווֹת ה' אֲשֶׁר לֹא תֵּעָשֶנָהּ נִתְפָּרֵשׁ אִסּוּרָם וְעָנְשָׁם בַּתּוֹרָה,
בְּתַמְצִית הַקִּצּוּר. שׁוֹנֶה מֵהֶם אִסּוּר "זֶרַע לְבַטָּלָה" שֶׁנִכְתַּב אִסּוּרוֹ וְעָנְשׁוֹ דֶרֶךְ מַעֲשֵׂה
"עֵר וְאוֹנָן". וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב, "וְהָיָה אִם בָּא אֶל אֵשֶׁת אָחִיו וְשִׁחֵת אַרְצָה. וַיֵּרַע בְּעֵינֵי ה'
אֲשֶׁר עָשָׂה, וַיָּמֶת גַּם אוֹתוֹ" (בראשית ל"ח, ט' י') וּמִתֵיבָת "גַּם" לָמַדְנוּ שֶׁגַּם עֵר מֵת
בְּחֵטְא שֶׁל "זֶרַע לְבַטָּלָה", אֶלָּא שֶׁ"עֵר" הָיָה מוֹצִיא זַרְעוֹ בְּיָדָיו, "וְאוֹנָן" נָסוֹג לְאָחוֹר
בְּבוֹאוֹ עַל תָּמָר וְשִׁחֵת זַרְעוֹ מִחוּץ לָרֶחֶם. וְסִפְּרָה לָנוּ הַתּוֹרָה כֵּיצַד נִתְקָיֵּם בִּבְנֵי
יְהוּדָה הַצַּדִּיק, נֶכְדֵי יַעֲקֹב אָבִינוּ הֶעָווֹן וְעָנְשׁוֹ. וְאֵין סָפֵק שֶׁמּוֹתָם גָּרַם צַעַר לִיהוּדָה
וּלְיַעֲקֹב אָבִינוּ. וְלֹא חָסוּ מִשָׁמַיִם עַל צַעֲרָם וְגָבוּ נְפָשׁוֹת עַל חֵטְא חָמוּר זֶה. וְלֹא
הִסְתַּפְּקָה הַתּוֹרָה בְּצִוּוּיוֹ כִּשְׁאָר אִסּוּרִים, וּפֵרְטָה מֵעֲשֶׂה זֶה כֵּיוָן שֶׁחֵטְא זֶה חָמוּר
מְאֹד, וּמָצוּי מְאֹד. וְהַלְוַאי שֶׁלְּאַחַר כָּל אֲרִיכוּת הַתּוֹרָה בְּסִפּוּר מַעֲשֶׂה זֶה, יִתֶּן הָאָדָם
אֶל לִבּוֹ לְהִזָּהֵר בָּזֶה. וְהִנֵּה נִתְבָּאֵר מִמַּעֲשֵׂה עֵר וְאוֹנָן, שֶׁלֹּא רַק הוֹצָאַת זֶרַע בַּיָּדַיִם
אֲסוּרָה, אֶלָּא כָּל צוּרָה הַגּוֹרֶמֶת לַזֶרַע לָצֵאת מֵהַגּוּף שֶׁלֹּא לְתוֹךְ רֶחֶם הָאִשָּׁה, עָנְשׁוֹ
מָוֶת בִּידֵי שָׁמַיִם, וְאָמְרוּ חֲזַ"ל שֶׁהַחוֹטֵא בְּחֵטְא זֶה, דָּנִים דִּינוֹ בַּשָּׁמָיִם "כְּאִילּוּ עָבַד
עֲבוֹדָה זָרָה, וּכְרוֹצֵח בָּנָיו". (מס' נדה י"ג.) וְזֶה לְשׁוֹן הָאֲרִיזָ"ל, (שער הכוונות דרושי הלילה)
דַע, שֶׁמִּי שֶׁעוֹבֵר שְׁאָר עֲבֵרוֹת, מִתְלַבְּשִׁים בּוֹ מַזִּיקִים וְנַעֲשִׂים קָטֵגוֹרִים עָלָיו.
אֲבָל הַמּוֹצִיא שִׁכְבַת זֶרַע לְבַטָּלָה, עָנְשׁוֹ גָּדוֹל לְאֵין קֵץ, כִּי מַמְשִׁיךְ אוֹתָהּ נְשָׁמָה
מֵעוֹלָם הָעֶלְיוֹן וּמוֹצִיאָהּ אֶל קְלִפַּת נֹגַהּ, וְאָז מִתְחַבֵּר בָּהּ כֹּחַ מַזִּיק אֶחָד וְנַעֲשָׂה
בְּחִינַת גּוּף אֶחָד אֶל אוֹתָהּ הַנְּשָׁמָה. נִמְצָא, שֶׁהַמּוֹצִיא זֶרַע לְבַטָּלָה גּוֹרֵם שֶׁאוֹתָם
טִפּוֹת שֶׁל הַנְּשָׁמוֹת שֶׁעֲתִידוֹת לָצֵאת מִמֶּנּוּ בִּבְחִינַת בָּנִים, שֶׁיִּתְעָרְבוּ בַּטֻּמְאָה וְיִתְלַבְּשׁוּ
בְּגוּפוֹת הַנַּעֲשׂוֹת מִצַּד הַנָּחָשׁ וְאֵשֶׁת זְנוּנִים שֶׁבַּקְּלִפָּה, וְהֶחֱזִיר הַקְּדֻשָּׁה אֶל הַטֻּמְאָה
וְהַטּוֹב אֶל הָרָע. וּכְדֵי לְתַקֵּן עָוֹן זֶה צָרִיךְ שֶׁיָּמִית אוֹתָם הַגּוּפוֹת הַטְּמֵאוֹת הַמַּלְבִּישִׁים
לְאוֹתָם הַנְּשָׁמוֹת, וְעַל יְדֵי כֵן אוֹתָם הַנְּשָׁמוֹת יִבְרְחוּ מִשָּׁם וְיַחְזְרוּ אֶל שָׁרְשָׁם שֶׁבַּקְּדֻשָּׁה,
וְנִמְצָא שֶׁצָּרִיךְ שְׁתֵּי כַּוָּנוֹת, אַחַת לְהָמִית הַגּוּפוֹת הָהֵם, שֵׁנִית לְהַחֲזִיר הַנְּשָׁמוֹת הָהֵם
אֶל הַשְּׁכִינָה הָעֶלְיוֹנָה שֶׁיֻּתְקְנוּ שָׁם וִיצֻיְּרוּ כִּשְׁאָר כָּל הַנְּשָׁמוֹת, וְאַחַר כָּךְ יָבוֹאוּ בָּעוֹלָם
הַזֶּה כִּשְׁאָר כָּל הַנְּשָׁמוֹת. גַּם יֵשׁ עָוֹן אַחֵר דּוֹמֶה לָזֶה, וְהוּא מִי שֶׁמְּשַׁמֵּשׁ מִטָּתוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹהֶה
עַד שֶׁיֵּצְאוּ כָּל הַטִּפּוֹת לְגַמְרֵי, וּמֵאוֹתָם שִׁיּוּרֵי הַטִּפּוֹת הַיּוֹצְאוֹת לְבַטָּלָה, אַף עַל פִּי שֶׁאֵינָם
רְאוּיִם לְהוֹלִיד, עִם כָּל זֶה נִבְרָאִים מֵהֶם גַּם כֵּן מַזִּיקִים וּמַשְׁחִיתִים רָעִים. וְדַע, כִּי כְּמוֹ
שֶׁיּוֹצְאִין מַזִּיקִין אֵלּוּ מִן הָאִישׁ הַמּוֹצִיא שִׁכְבַת זֶרַע לְבַטָּלָה בְּלֹא אִשָּׁה, כָּךְ הָאִשָּׁה בּוֹרְאָה
מַזִּיקִין בְּלֹא אִישׁ. (עַד כָּאן לְשׁוֹנוֹ). וֶהֱיוֹת וְעָווֹן זֶה שׁוֹנֶה מִשְׁאַר עֲווֹנוֹת, כִּי גּוֹרֵם שֶׁיִּתְלָבֵּשׁ
גּוּף שֶׁל מַזִּיק עַל הַטִּפָּה וּלְאַחַר מוֹתוֹ קְשׁוּרִים בּוֹ אוֹתָם הַטִּפּוֹת שֶׁהָפְכוּ לְמַזִּיקִין, וְטוֹרְדִים
אוֹתוֹ בְּיִסּוּרִים קָשִׁים וּמָרִים בְּאָמְרָם אָבִינוּ אַתָּה, וְאֵין קֵץ לְסִבְלוֹ עַד שֶׁיָּמוּתוּ אוֹתָם גּוּפִים,
צָרִיךְ שְׁנֵי סוּגֵי תִּקּוּן.

א. לוֹמַר "קְרִיאַת שְׁמַע שֶׁעַל הַמִּטָּה" בְּכָל לַיְלָה, וּלְבַקֵּשׁ שֶׁיָּמוּתוּ אוֹתָם מַזִּיקִים. 
ב. לָצוּם שְׁמוֹנִים וְאַרְבָּעָה יוֹם רְצוּפִים, כְּדֵי לְנַקּוֹת נַפְשׁוֹ מִכֶּתֶם הַחֵטְא וּלְזַכְכָהּ, שֶׁלֹּא
תִּצְטָרֵךְ לָעֳנָשִׁים קָשִׁים כְּדֵי לְהִתְנַקּוֹת. ומי שֶׁקָשֶׁה לו הַדָּבָר תִּקְּן רבינו הרי"ח זצ"ל,
לָצוּם אַרְבַּע פעָמִים ולכתחילה יעשה אותם בימים שני, חמישי, שני, חמישי, רצופים.
וְלִפְדּוֹת שאר הַתַּעֲנִיּוֹת בְּכֶסֶף, שֶׁיִנָּתֵן לִצְדָקָה לַעֲנִיִּים. (ולדעת הר' יהודה פתייא זצ"ל
מי שאינו יכול לצום  ד' פעמים, יצום יום אחד בלבד עם פדיון.) 

צפייה בקטע הבא תועיל מאוד לכל מי שרוצה ללמוד איך עושים תשובה באמת.
כמו כן נשמח אם תשאירו לנו את השמות שלכם במדור ביקשת קיבלת שנתפלל
עליכם בקברות צדיקים , תקבלו על עצמכם קבלה למשך חודש , או שלושה חודשים
(כל אחד כפי כוחו ויכולותיו) ואנחנו נתפלל עליכם מעומק הלב , ללא מטרות רווח ,
לשם שמים.

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

צריך להמציא סרגל כלים נפרד לבבל״ט עם יותר צבעים וגופנים יותר גדולים.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

בעזרת ה' יתברך

שלושה עשר עיקרים של אמונה.

 

הֲרֵינִי מַאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה בִּשְׁלֹשָׁה עָשָׂר עִקָּרִים שֶׁל הַתּוֹרָה הַקְּדוֹשָׁה.  

א) שֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִמְצָא וּמַשְׁגִּיחַ.
ב) וְהוּא אֶחָד.  

ג) וְאֵינוֹ גוּף וְאֵין לוֹ דְמוּת הַגּוּף.  

ד) וְהוּא קַדְמוֹן לְכָל-קְדוּמִים.  

ה) וְאֵין עֲבוֹדָה לְזוּלָתוֹ.  

ו) וְיוֹדֵעָ מַחְשְׁבוֹת בְּנֵי אָדָם.  

ז) וּנְבוּאַת מֹשֶׁה רַבֵּנוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם אֶמֶת.  

ח) וְשֶׁמֹשׁה רָבֵּנוּ הוּא אָדוֹן לְכָל-הָנְּבִיאִים.  

ט) וְשֶׁהַתּוֹרָה כֻלָּה נְתוּנָה מִן הַשָּׁמָיִם.  

י) וְשֶׁלֹּא תִּשְׁתַּנֶּה בְשּׁוּם זְמַן חַס וְשָׁלוֹם.  

יא) וְשֶׁהַקָּדוֹשׁ בַָּרוּךְ הוּא מַעֲנִישׁ לֳרְשָׁעִים וּמְשַׁלֵּם שָׂכָר טוֹב לַצַּדִּיקִים.  

יב) וְשֶׁיָּבֹא מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחָ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ. 

יג) וְשֶׁהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עָתִיד לְהַחֲיוֹת אֶת הַמֵּתִים.

יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ ה' אֱלֹהֵינוּ וֵאֹלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתָּכֹף יִצְרֵנוּ לַעֲבוֹדָתֶךָ כָּל-יְמֵי חַיֵּינוּ תָּמִיד, אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן. 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

בעזרת ה' יתברך

*להיות טהורה*צפייה חובה! טהרת המשפחה

https://youtu.be/ENnEDN 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

אז אסור לאונן? למה? זה כיף!

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

* ה' רואה הכל *

שלום רפפורט - חילוני שמאלני ואתאיסט לשעבר מתאר את חוויי

 אתאיסט לשעבר שחווה מוות קליני ונשפט בבית דין של מעלה..."

חיים לאחר המוות

שלום רפפורט היה אדם מן השורה ואתאיסט גמור, לפני שחווה את חווית המוות הקליני. כיום, אמונתו התחזקה פלאים בזכות מה שראה ושמע בבית דין של מעלה. צפו בתיעוד

https://www.youtube.com/watch?v=Kkqy-HqVHaY&feature=youtu.be

 

 

**************************************************************

https://www.youtube.com/watch?v=4gH6ogWyDA4

בעזרת ה' יתברך

 

שמירת הברית

תיקון הברית

 ה' אוהב אתכם

 

https://www.youtube.com/watch?v=m-uZwgCceyM

 

 

הרב יצחק כהן - שמירת הברית - זרע לבטלה - מדהים! מצווה לשתף!

 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

בעזרת ה' יתברך

הרב יעקב בן חנן - לקט שמירת הברית 2017!!!

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

בעזרת ה' יתברך

הרב יעקב בן חנן - איסור אשת איש

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

https://youtu.be/97zM0ciq3Jc

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

בעזרת ה' יתברך

 

https://youtu.be/97zM0ciq3Jc

 

***

הרב בן ציון מוצפי - מעלת קיום המצוות - חדש.

 

https://youtu.be/DtY_m8PWJwU

 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

בעזרת ה' יתברך

הרב יעקב בן חנן - חומרת איסור גויה!!!

https://youtu.be/0cRtZPNxtaU

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

https://youtu.be/Ps8maSS-O6E?t=2

 

הרב יעקב בן חנן - איסור משכב זכר ואיסור גויה!

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

1. לפי השיטה הקיימת זה כ 500 שנה במדע, השערה חייבת להיות ברת הפרכה כדי להיות רלוונטית. עובדה זו היא אפיסטמולוגית משום שאם אינה כזו אני אוכל לטעון שיש חדי קרן ומשום שאף אחד לא יוכל להפריך טענה זו אזי חדי הקרן קיימים. אז כל ילד מבין שלפי השיטה הזו אי אפשר להמציא דברים סתם!

וחשוב להבין שלא ניתן להפריך את מציאותו של הבורא באף מצב.

זה הגיוני? אם יש משהו שלא ניתן להפריכו והוא אמת אזי כל דבר הופך לאמת. גם קופידון אמיתי. וזאוס, ואודין, וישו, ומוחמד ועוד 995 אלים שונים.

2. אנו יודעים שהיתה לעולם התחלה ולכל התחלה חייב להיות מתחיל

קביעה נכונה על פניה. אבל אליה וקוץ בה. אם לכל דבר מורכב בטבע חייב להיות מתכנן מורכב כמוהו או יותר אזי מיהו המתכנן של אלוהים (המתכנן)? ומיהו המתכנן של המתכנן של אלוהים? זוהי רגרסיה אינסופית. ולכן חסרת משמעות.

3. אנו יודעים שהיקום מנוהל על פי חוקי טבע המוכיחים את שליטתו של בורא עולם

שימו לב לאמירות הנבובות מתוכן. זוהי סיסמה. הכותב מצהיר שחוקי הטבע מוכיחים את שליטתו של הבורא. אוקי... כיצד? האם לפני שפיענחנו את חוקי הטבע ע״י המדעים הבורא לא שלט כי לא היו הוכחות לשליטתו?

השימוש במילה יודעים הוא נלוז. האם אנו יודעים שהיה המפץ הגדול? התשובה היא לא! אנו משערים שהיה... אנו חושבים שיש סבירות להשערה הזו כי יש סימנים ש... 

אנו יודעים שיש כוח כבידה, שהארץ סבה סביב השמש, שקיימות מיליארדי גלקסיות בחלל.

אבל הכותב אומר ״אנו יודעים שהיקום מנוהל...״ ללא ביסוס כלל. מזה צריך להיזהר. זוהי בורות!

4. אנו רואים שהיקום מתוכנן, בנוי על פי משוואות מתמטיות מורכבות, המוכיחות לנו שהעולם נברא על ידי מתכנן.

מה פירוש אנו רואים? הכותב מסיק מה שהוא רוצה מהסדר שקיים בטבע ומהחוקיות שבו. הטבע יוצר מצג של תכנון. זה נכון. אבל כשמדענים חוקרים ושואלים ובודקים (מה שהכותב שלנו לא עשה מימיו כי בבורותו הוא לא עוזב את הספר האחד והיחיד שקרא בחייו) הם מגלים שבטבע יש כל כך הרבה כשלים שלא ייתכן שישות מתכננת, כל-יכולה, על-תבונית וכו׳ וכו׳ הייתה עושה כאלה טעויות בתכנון.

אגב.. הטבע לא בנוי על פי משוואות מתמטיות. משוואות מתמטיות זו דרכם של אנשים להסביר כיצד הטבע בנוי. בדיוק כשם שישות על טבעית לא תמציא דווקא ספר כדי להסביר את עצמה לנו אלא ספר (=כתיבה) זו הדרך שבה אנשים מסבירים דברים שהם ממציאים. אם הייתי אלוהים לבטח הייתי מחדיר את הידיעה שאני קיים ב DNA של כל האנשים וזה הכל - תם הסיפור. הרי DNA זה בסה״כ צירוף של מידע. אז יש לעשות את ההבחנה.

 

השכל מחייב להגיע לסיבת הסיבות, מי שאינו תלוי בחומר ובזמן, אשר יצר את הכל, ועונה אך ורק להגדרה של אלוקים.

מדוע הוא עונה להגדרה אלוקים? האם יש הגדרה לאלוקים? ובעצם למה? התשובה דווקא פשוטה למדי.

אם הגדרה כזו קיימת אז אלוקים מייצג את הבורות האנושית למעשה (ידוע גם כמונח ״אלוהי הפערים״) משחר ההיסטוריה. כשהאדם הקדמון חי במערות ולא הבין כלל את הטבע אז אלוקים היה בכל דבר. אל הברק ואל הרעם. אל המחלות ואל המלחמות. לימים האלים הקטנים נעלמו או התמזגו לתפיסת אל אחד גדול שעוטף את הכל. אבל האל הזה גם הוא הולך ומצטמצם ככול שהמדע מעניק לנו יותר תשובות לכל הדברים שאנו לא מבינים. אז כעת משהאבולוציה כבר טומנת בחובה כל כך הרבה הוכחות נותר לאלוקים מקום אחד קטן ומכובד. להתחבא מאחורי השאלה של ההתחלה.

למדע עדיין אין תשובה ברורה להתחלה. אבל עובדים על זה. אדם יכול להסתכל אחורה על אבות אבותיו ולראות כיצד אלוקים תמיד היה בנסיגה. אז למה לקרוא לבורות שלנו אלוקים? למה לא להודות שיש דברים שעדיין איננו יודעים. זה הרבה יותר פשוט וזה הרבה יותר ישר ואמיץ.

ואנו למדים על מהות רוחנית שיש בתוכנו, הבחירה החופשית המעידה על קיומה של נשמה אלוקית. ההוכחות רבות מספור.

אכן. יש בנו יכולת רוחנית. המוח שלנו מאוד מפותח. אבל הקביעה שהבחירה החופשית מעידה על קיומה של נשמה אלוהית טעונה בדיקה שאי אפשר לעשות. כי משהי נשמה אלוקית? מישהו יודע? יש הגדרה לזה? ואם הייתה, כיצד הבחירה החופשית מעידה על קיומה? מה הקשר בין השתיים?

ההוכחות רבות מספור? מנה אחת! נשמח לדעת. הרי אם היו הוכחות לבטח כולנו היינו מאמינים.

 

כעת אציין לך סיבות מדעיות ולוגיות להסיק על קיומו של בורא לעולם:

(1) הפרכתי את הטיעון! מי התחיל את המתחיל. אגרסיה אינסופית!

(2) הוכחה מדעית מתוך חוקי הטבע: המדע הוכיח שאפילו ברגע זה קיימת חוקיות בטבע, שבלעדיה היה היקום חוזר לתוהו ובוהו. אך אין כל סיבה רציונלית שתחייב את פעילותם התמידית של חוקי הטבע, מכאן מוכח שישנה שליטה אלוקית על היקום

יש סיבות רבות ובברותך אינך יודע אותן. השכל ולמד מדעים. אם אינך יודע משהו אין זו הוכחה לקיומו של אל.

(3) הוכחה לוגית מהתכנון: אנו רואים שהטבע מתוכנן: אטומים, מולקולות, מחזור המים, האוזון, החמצן ועוד, הם כולם מערכות מורכבות ביותר מכל בחינה מתמטית... כי לא תיתכן חוכמה בלי חכם.

נכון. לא תיתכן חוכמה בלי חכם. שוב רגרסיה אינסופית! אז מי יצר את החוכמה שיצרה את החוכמה שיצרה את החוכמה....?

(4) הוכחה פילוסופית חד-משמעית: כל דבר שאפשר לשאול עליו "למה הוא כך ולא אחרת?" מעיד על היותו מוגבל בידי כח אחר שקבע את גבולותיו.

קל להבחין כיצד יש לנו המון שאלות וכיצד אנו מתשמשים בפילוסופיה כדי לנסות ולענות עליהן. אבל יש תשובות פילוסופיות טובות יותר מאלו המוגשות לכם ע״י הכותב. תשובות של פילוסופים חכמים. גם כאן משתמעת רגרסיה אינסופית!

"אינני מנסה לדמיין אלוהים אישי. די לי לעמוד אחוז יראה נוכח מבנהו של העולם ככל שהוא מתיר לחושים הלא-מספיקים שלנו להעריך אותו." (אלברט איינשטיין)

ולזה רבותיי קוראים צניעות!

 

(5) הוכחה רוחנית: בגלל שאנו מבינים שיש בנו מהות רוחנית המייחדת אותנו מכל בעלי החיים, ומכאן אנו מסיקים שיש בורא שברא בנו נשמות, ושילב בין הרוח לחומר.

אין שום הוכחה לקיומה של נשמה. זהו מושג שאנשים המציאו כדי להגדיר תהליכים קוגניטיביים במוח המפותח שלנו. שום מחקר לא ראה נשמה, שקל נשמה, תיעד נשמה, הוכיח נשמה. אם כזו קיימת היא אלגוריתם של התהליכים הכימיים והחשמליים במוח שלנו. והרוחניות היא אלגוריתם של תהליכי חשיבה שלנו כמו מדיטציה למשל.

(6) הוכחה אישית: אנו גם יודעים שיש אלוקים על ידי התנסויות אישיות שיש לבני אדם, אשר התנסו בהשגחה פרטית בחייהם, המוכיח התערבות אלוקית (מה שיש המכנים בטעות בשמות כמו "צירופי מקרים" ו"גורל").

גיבוב של שטויות. ממתי משהו אישי הוא הוכחה למשהו? זו בורות! אם אני אומר שאתמול ישבתי עם אלביס פרסלי לקפה אז כולם יאמינו שאלביס פרסלי חי, או ישלחו אותי להסתכלות פסיכיאטרית?!

כמו כן אנו יודעים שהתורה היא אמת - בגלל שיש לנו היסטוריה נאמנה בת אלפי שנים, המתעדת ומאמתת את שליטתו של בורא עולם בעשרת מכות מצרים, בקריעת ים סוף, במשך 40 שנה במדבר, בנבואות לא הגיוניות שהתרחשו לאורך יותר מאלפיים שנה כמתואר בספר הספרים, ועיקר התגלותו של בורא עולם בפני כל עם ישראל במעמד הר-סיני. הנושא הוסבר במאמר "ההוכחה ההיסטורית".

שוב המילה יודעים. רמאות! תגיד מאמינים. מאמין ויודע זה לא אותו דבר. נכון שיש היסטוריה מרובת שנים. אבל ספר התורה זה אוסף של סיפורים שחלקם הושאלו מהשומרים (כמו סיפור נוח והמבול) וחלקם הושאלו מחוקי חמורבי (שזהים באופן מפתיע לחוקים שבתורה אלא שהיו קיימים מאות שנים קודם לתורה). ואין שום הוכחות ליציאת מצריים. אבל יש דווקא ממצאים מדעיים המעידים על כך שכל הסיפור הזה לא קרה. איזה נבואות התרחשו? ודרושה השאלה כמה נבואות לא התרחשו? זו הגישה המדעית!

 

מה יותר סביר? שים שלם נחצה לשניים או שמישהו המציא שקר נחמד?

 

ואולי המשפט שמדגים מהי בורות בצורה הטובה ביותר הוא דווקא משפט הפתיחה: 

כולנו יודעים שלא צריך להיות "איינשטיין"... בשביל להבין שיש בורא לעולם... אפילו ילד מסוגל להביט... ולהגיע למסקנה המתבקשת...

או במילים אחרות: אל תלמדו. לא צריך להיות איינשטיין. לא צריך לדעת. לא צריך השכלה.

ושימו לב למניפולציה הריגשית: אם אתם לא מסכימים עם ״המסקנה המתבקשת״ אתם כנראה טיפשים יותר מילד אז אין לכם ברירה אלא להגיע לאותה המסקנה. בורות!

 

כל כך נכון שהבורות היא אחד האויבים הגדולים ביותר. דת = בורות = אנאכרוניזם. 

רוצים את זה בגימטריה כדי להשתכנע? אז אין. תפעילו את השכל הישר.

 

אין אלוהים!

יש רק חיים!

יש את הטבע!

אנחנו חיים בטבע וחלק ממנו!

אנחנו לא יותר טובים משום דבר אחר! פשוט יותר מפותחים מיצורים אחרים! אריה אינו רע, הוא פשוט אריה!

היקום הוא עצום במימדיו והולך ומתרחב בקצב הולך וגדל!

התפתחנו בתהליך אבולוציוני של מיליוני שנים על פני כדוה״א!

אנו חולקים גנטיקה משותפת עם קופי אדם! (ההוכחות לכך מצויות במוזאונים ברחבי העולם מי שחפץ לדעת מהן. יש הוכחות!)

הדתות נוצרו ע״י בני אדם. הן תוצר של התודעה והדימיון המפותח שלנו!

הדתות תבעו בעלות על המוסר שלנו! אותו מוסר שהיה לנו עוד לפני המצאתן! אותו מוסר שאנשים ידעו להכניס לכתבים מלכתחילה!

הדת הופכת את מאמיניה לילדים קטנים ותלותיים! ומלמדת אותם שיש אלוהים אישי שקובע מה אנו צריכים לחשוב, לאכול, עם מי לעשות סקס, כיצד ואיך להתנהג בכלל. כי אנחנו ילדים שלא יכולים להחליט לבד מה טוב ומה רע. אבל כן... יש בחירה חופשית... לגמרי!

הדת אוחזת למאמינים בגרון ע״י הפחדה על עונשים שלעולם לא יבואו וע״י הבטחות לחיים שאחרי שלעולם לא יתקיימו!

רעידות אדמה זה לא דבר רע. אין כזה דבר רע וטוב בטבע. יש רק את הטבע. מושגים אלה הם של בני אנוש!

לחיות עם אלוהים זו תחושה של חופש שמרגישה חיה כלואה. לחיות בלי אלוהים זו תחושה של חופש מוחלט ואמיתי!

 

אלה היו 60 שניות על בורות.

"בעניינים של דת, האמת היא פשוט הדעה שהצליחה לשרוד". (אוסקר ויילד)


 

בעזרת ה' יתברך

 

הרב יוסף מזרחי עימות עם כומר! יהדות או נצרות? / The Debate

https://youtu.be/ZojbC9Y42nw?t=1

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר