האם רצון הבורא שנקיים מצוות שבין אדם למקום בכח ולא בפועל?

שלום רב .

הנני פונה אליכם עם שאלה בנושא, אופן קיום המצות בין אדם למקום.

לאחרונה ניגלה לי, שמנוסח משפט הגיוני, שהוא הטעם למצווה, שהוא המקור, ושהוא בעל המשמעות, ושממנו הבורא שומר (=רושם) בעזרת חכמת הצירוף, את נוסח משפט הציווי , שהוא משפט המשמעת, ושכך נוצר (=רצון) משמעתו מתוך משמעותו, לדוגמא מצוות הנחת התפילין,

משפט הטעם ההגיוני בעל המשמעות הוא,

א) אנכי יהוה מלך כל ידע לי בתוכן גילוי רז נעול =כך לידע עולה לכל גילוי רז בינה נכון ואמיתי=

= (מצירוף יוצא משפט הציווי, בעל משמעת, משמות י"ג- ט")=והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך+גימל.

ב) משפט הטעם ההגיוני בעל המשמעות הוא

בך גילוי תוכן טעם טהור קדש אמיתי לעול תפילין=(מצירוף יוצא משפט הציווי בעל המשמעת, מדברים, ו"- ח")

= וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך + גימל.

דוגמא נוספת לשמירת השבת.

(משפט המקור בעל המשמעות הוא)

א)בצו מלכי יהוה גילו מאכל אוצר ממש=בצו ממלך יהוה שמים וארץ אכלו.=

=(מהמשפט הנ"ל יוצא בצירוף משפט הציוי הבא, מבראשית פרק ב פסוק א)=

=א)ויכלו השמים והארץ וכל צבאם+גימל=(26 אותיות הויה).

משפט המקור בעל המשמעות הבא הוא

ב1)שש ימי בראשית אכלו עמל מילים בכך עולה היום גאלה=

=(מהמשפט הנ"ל יוצא בצירוף משפט הצוי הבא מבראשית פרק ב פסוק ב)=

=ב1)ויכל אלהים ביום השיבעי מכל מלאכתו אשר עשה+גימל,

(משפט המקור הבא הוא בעל המשמעות)

ב2)עמל ימי בראשית השביעו יום שבת שלום, כך גאלה=

=(המשך הפסוק הבא הוא מבראשית פרק ב פסוק ב)

=ב2)וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה+גימל.

משפט הטעם הבא הוא המקור בעל המשמעות

ג)ששת ימי בראשית אכלו עמל מילים ואת אור הבורא, בשבת תוך היקום שבע, ולכלל דתי גאלה.=

=(ממשפט זה יוצא בצירוף משפט הציוי הבא מבראשית פרק ב פסוק ג)=

=ג)ויברך אלהים את יום השיבעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות+גימל

בגמרא (מסכת שבת דף קי"ח ע"ב)

אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי אילמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד ניגאלים

הבאתי כאן את נוסח משפטי המשמעת ואת נוסח משפטי המשמעות, ששניהם מקבילים לשתי שבתות.,

אם ישראל ישמרו (ירשמו ) אותם לפניהם וילמדו המשמעות והמשמעת מיד ניגאלים.

כידוע בקרב קדמונים יודעי ח"ן (כמפורט בספר האותיות וסודותיהן של ד"ר ש. ז. כהנא עמוד רז) היו 28 = כח

אותיות כולל הסופיות שאז היתה הבריאה בתחילה טובה מאוד, ואות אחת נעלמה, ובזמן הגאולה תתגלה,

אני מצאתי את אב_דה החסרה בסדר שהיא ג סופית לכן החזרתי והוספתי אותה לשימוש בפסוקים שהזכרתי.

השאלה האם בזמן גאולתנו הנוכחית הזו, יתרצה ויסתפק הבורא, שנשמור (=שנרשום לפננו) את כל המצוות

בין אדם למקום , מבלי לעשותם בפועל ממש?

ואת כל משפטי מקור הטעם ההגיוני ובעל המשמעות (כפי שבדוגמא להנחת תפילין, ומצות השבת.) באופן רוחני , בכח, כמו שעשה הבורא, ויתאפשר לנו להסיר מעלינו את החומר של עול המצוות המעשיות בפועל ממש, וגם בכך נהיה רכובים על חמורו של משיח , כי ידוע שהרחום ברא את החומר מהרוח (הרחום=החומר=מהרוח=החמור) וגם מפני שהמצוות בפועל של דת משה הם אינטרפרטציה של דתי זו שבכח, ושהיא המקור . וגם כך נוכל לקיים את כל המצוות שנמנעים מאיתנו היום מחסרונו של בית המקדש.

אשמח מאוד אם תתיחסו ותענו לשאלתי.

בברכה ה" ימלא כל משאלות ליבכם לטובה

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

רצון הבורא?

האם יש בורא?

האם הייתה בריאה?

האם שלשה מיליון פעוטות נרצחו בשואה משום רצון של בורא?

 

רצון הוא מושג תרבותי הקשור במעשיהם וחדליהם של בני אדם.

אין שום עדות לבריאה, ממילא אין צורך בבורא.

קל וחומר שאין אפשרות לדבר על רצון של מי שאין יודעים עליו דבר. 

האם רצון הבורא שנקיים מצוות שבין אדם למקום בכח ולא בפועל?

אני לא הבנתי מאומה מסבך הפסוקים והגימטריאות שהבאת פה, וגם איני חושב שמישהו הבין.

אבל... המצוות הן מעשיות בפועל ולא בתאוריה, בדיוק כפי שלא תוכל לצאת ידי אכילה על ידי חישובים מתמטיים של קלוריות וויטמינים וגימטריות של שמות מאכלים, ולאכול אתה צריך לאכול ממש, כך מצוות אתה צריך לקיים בפועל ממש, והמניע לחשבונות שלך הן עצת היצר ותירוצי עצלנות מלקיים את המצוות בפועל.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

tomato  מי שעדין איננו מבין את מקור נוסח המשפטים בעלי המשמעת, שמהם יוצא בצירוף נוסח משפטי הציוי בעלי המשמעות, ברור שהוא צריך להמשיך לקיים את המצוות בין אדם למקום בפועל ממש. המזון לנשמה בימי גאולתנו זו הוא רוחני בכח המשפטים שהבאתי בדוגמאות בפתיח על מצוות תפילין ושבת.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

אולי לעתיד לבוא זה יהיה אקטואלי?

http://www.aharit.com/A-12.html

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

רצון הבורא?

האם יש בורא?

האם הייתה בריאה?

האם שלשה מיליון פעוטות נרצחו בשואה משום רצון של בורא?

 

רצון הוא מושג תרבותי הקשור במעשיהם וחדליהם של בני אדם.

אין שום עדות לבריאה, ממילא אין צורך בבורא.

קל וחומר שאין אפשרות לדבר על רצון של מי שאין יודעים עליו דבר. 

רצון הבורא?

האם יש בורא?

האם הייתה בריאה?

האם שלשה מיליון פעוטות נרצחו בשואה משום רצון של בורא?

 

רצון הוא מושג תרבותי הקשור במעשיהם וחדליהם של בני אדם.

אין שום עדות לבריאה, ממילא אין צורך בבורא.

קל וחומר שאין אפשרות לדבר על רצון של מי שאין יודעים עליו דבר. 


בצירופים של המשפט הבא יש פלא ממש של השפה העברית שרק דעת אלהים יכולה לברוא, ומדעת שפתו מילת הבורא, ומדתו זו הוא מעיד שהעולם מבראשית.

דת יהוה פלא עברית ממש=דת משם יהוה פלא עברית=ברית אלהים מדעתו שפה=     =דעתי פה שם מילת הבורא=מדעת שפתי הבורא מילה=שפה מדעתי מילת הבורא=  =דתי העולם פה מבראשית=עולם הבראשית פה מדתי=העולם יפה מדת בראשית.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

tomato  מי שעדין איננו מבין את מקור נוסח המשפטים בעלי המשמעת, שמהם יוצא בצירוף נוסח משפטי הציוי בעלי המשמעות, ברור שהוא צריך להמשיך לקיים את המצוות בין אדם למקום בפועל ממש. המזון לנשמה בימי גאולתנו זו הוא רוחני בכח המשפטים שהבאתי בדוגמאות בפתיח על מצוות תפילין ושבת.

 

האם אתה מגדיר את עצמך כאחר שכבר מבין את מקור המשפטים בעלי המשמעות ולכן פטור ממצוות מעשיות?

ככה צמחו משיחי שקר כמו שבתאי צבי, שגרמו חורבנות לעם ישראל, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה המעשית של ימות עולם ועדיין לא הגענו לתקופה הזאת המכונה לעתיד לבוא, בינתיים כל גדולי ישראל ענקי הרוח מהרמב"ם האר"י הקדוש הבעל שם טוב, ועוד שידעו פרק והשגות גם בתורת הנסתר, כולם קיימו מצוות מעשיות, מציע לך לא להכניס את עצמך לשיגעון גדלות, כבר הכרתי טיפוסים דומים שגמרו לא טוב. 

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

tomato  מי שעדין איננו מבין את מקור נוסח המשפטים בעלי המשמעת, שמהם יוצא בצירוף נוסח משפטי הציוי בעלי המשמעות, ברור שהוא צריך להמשיך לקיים את המצוות בין אדם למקום בפועל ממש. המזון לנשמה בימי גאולתנו זו הוא רוחני בכח המשפטים שהבאתי בדוגמאות בפתיח על מצוות תפילין ושבת.

 

האם אתה מגדיר את עצמך כאחר שכבר מבין את מקור המשפטים בעלי המשמעות ולכן פטור ממצוות מעשיות?

ככה צמחו משיחי שקר כמו שבתאי צבי, שגרמו חורבנות לעם ישראל, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה המעשית של ימות עולם ועדיין לא הגענו לתקופה הזאת המכונה לעתיד לבוא, בינתיים כל גדולי ישראל ענקי הרוח מהרמב"ם האר"י הקדוש הבעל שם טוב, ועוד שידעו פרק והשגות גם בתורת הנסתר, כולם קיימו מצוות מעשיות, מציע לך לא להכניס את עצמך לשיגעון גדלות, כבר הכרתי טיפוסים דומים שגמרו לא טוב. 


אין בי שום גדלות כל אחד יכול לצרף ממשפט הציוי בעל המשמעת, את משפט המקור בעל המשמעות. כך שיהיה הגיוני ומובן לעצמו , הגדלות היא של הבורא שטמן במשפטי הציוי את משפטי ההגיון, באופן פלאי של השפה העברית.

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

 

שלום רב

נשמע מעניין והגיוני . אולי אתה יכול לפרט קצת יותר על השיטה שלך


אין בי שום גדלות כל אחד יכול לצרף ממשפט הציוי בעל בהשמעת, את משפט המקור בעל המשמעות. כך שיהיה הגיוני ומובן לעצמו , הגדלות היא של הבורא שטמן במשפטי הציוי את משפטי ההגיון, באופן פלאי של השפה העברית.

 

בדבר אחד אני בהחלט מסכים אתך על גדלות הבורא והקוד המופלא שטמון בתורה ובשפה העברית.

 

אבל אם נחזור לנושא הדיון, העניין של מצוות בטלות לעתיד לבוא, קשורות לתקופה בימי עולם שתגיע בזמנה, העניין קשור לתיקון עולם, ולא לאנשים פרטיים, אפילו אם נניח שאתה כדבריך אכן הגעת להשגת המצוות במקורן מבחינה רוחנית, זה אינו פותר אותך מקיום המצוות באופן מעשי, מכיון שגם אתה קשור לשאר נשמות הדור וכאשר העולם לא הגיע עדיין לתיקונו זה גם מחייב אותך, אם תעיין במקורות שהבאת תראה ברור שמדובר בתקופה שתגיע, ולא בהשגותיהם של אנשים פרטיים.  

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.


אין בי שום גדלות כל אחד יכול לצרף ממשפט הציוי בעל בהשמעת, את משפט המקור בעל המשמעות. כך שיהיה הגיוני ומובן לעצמו , הגדלות היא של הבורא שטמן במשפטי הציוי את משפטי ההגיון, באופן פלאי של השפה העברית.

 

בדבר אחד אני בהחלט מסכים אתך על גדלות הבורא והקוד המופלא שטמון בתורה ובשפה העברית.

 

אבל אם נחזור לנושא הדיון, העניין של מצוות בטלות לעתיד לבוא, קשורות לתקופה בימי עולם שתגיע בזמנה, העניין קשור לתיקון עולם, ולא לאנשים פרטיים, אפילו אם נניח שאתה כדבריך אכן הגעת להשגת המצוות במקורן מבחינה רוחנית, זה אינו פותר אותך מקיום המצוות באופן מעשי, מכיון שגם אתה קשור לשאר נשמות הדור וכאשר העולם לא הגיע עדיין לתיקונו זה גם מחייב אותך, אם תעיין במקורות שהבאת תראה ברור שמדובר בתקופה שתגיע, ולא בהשגותיהם של אנשים פרטיים.  

אני מקיים מצוות בכח ולא בפועל, ומסתמך מצירופי המשפט הבא, שמעיד על אופן קיום הצוות. בתקופה נוכחית זו.
 אני חכם על בשלמות מפה המציאות טובה=

=חכם על בי שלום טוב הנה פה מציאות אמת=

=הנה לאל עץ החיים טוב ממש פו בתוך אמת=

=הנה לאמת עץ החיים טוב ממש פו בתוך אל=

=הנה לאמת אל טוב ממש פו בתוך עץ החיים=

=אהבות התפללו מכאן עץ החיים טוב ממש=

=האבות התפללו מכאן עץ החיים טוב ממש=

=שלמות המציאות טובה פה מעל נביא חכם=

(השלמות שאנו מוצאים כאן חזקה יותר מדברי הנביאים)

=משה הנביא לך מפתח עולם המציאות טוב=

=פתח עולם המציאות ממך בטל צווי משה הנביא=

=חכם אמת פה ביטול עול מצות משה הנביא=

=מכח אמת פה ביטול עול מצות משה הניא=

=משה הנביא לי פה מול אות טעם מצות בכח=

=אות יפה למשה הנביא מול טעם מצות בכח=

(גם משה הנביא יסכים שכאן יש אות וסימן לעשית המצוות בכח ולא בפועל)

=יהוה משיח מכאן מבטל את המצות בפועל=

=מאליהו הנביא הטוב מפתח מצות של עמך=

=הנה בי מעל כח מציאות פה שלום אמת טוב=

=אלי פו הנה שלום אמת בי טעם המצות בכח=

=משיח מכאן יהוה מבטל את המצות בפועל=

=אמנת משה אלי הטוב מפעיל המצות בכח=

=אלהים הטוב שבי כאן מפתח עולם המצות=

=משה אני מלך הטוב בפתח עולם המציאות=

=אני הטוב שלך מצוה בי מפתח עולם האמת=

=שפה אני יהוה חכם באמת מבטל עול מצות.

 

 

 

 

 

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

 

שלום רב

נשמע מעניין והגיוני . אולי אתה יכול לפרט קצת יותר על השיטה שלך

תוכל לראות קצת יותר פירוט בבלוג הבא
http://www.kipa.co.il/blog/244843  

יש שם גם קישורים לספרי הצורף אפשר לקרוא אותם בחינם

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם


אין בי שום גדלות כל אחד יכול לצרף ממשפט הציוי בעל בהשמעת, את משפט המקור בעל המשמעות. כך שיהיה הגיוני ומובן לעצמו , הגדלות היא של הבורא שטמן במשפטי הציוי את משפטי ההגיון, באופן פלאי של השפה העברית.

 

בדבר אחד אני בהחלט מסכים אתך על גדלות הבורא והקוד המופלא שטמון בתורה ובשפה העברית.

 

אבל אם נחזור לנושא הדיון, העניין של מצוות בטלות לעתיד לבוא, קשורות לתקופה בימי עולם שתגיע בזמנה, העניין קשור לתיקון עולם, ולא לאנשים פרטיים, אפילו אם נניח שאתה כדבריך אכן הגעת להשגת המצוות במקורן מבחינה רוחנית, זה אינו פותר אותך מקיום המצוות באופן מעשי, מכיון שגם אתה קשור לשאר נשמות הדור וכאשר העולם לא הגיע עדיין לתיקונו זה גם מחייב אותך, אם תעיין במקורות שהבאת תראה ברור שמדובר בתקופה שתגיע, ולא בהשגותיהם של אנשים פרטיים.  

אני מקיים מצוות בכח ולא בפועל, ומסתמך מצירופי המשפט הבא, שמעיד על אופן קיום הצוות. בתקופה נוכחית זו.
 אני חכם על בשלמות מפה המציאות טובה=

=חכם על בי שלום טוב הנה פה מציאות אמת=

=הנה לאל עץ החיים טוב ממש פו בתוך אמת=

=הנה לאמת עץ החיים טוב ממש פו בתוך אל=

=הנה לאמת אל טוב ממש פו בתוך עץ החיים=

=אהבות התפללו מכאן עץ החיים טוב ממש=

=האבות התפללו מכאן עץ החיים טוב ממש=

=שלמות המציאות טובה פה מעל נביא חכם=

(השלמות שאנו מוצאים כאן חזקה יותר מדברי הנביאים)

=משה הנביא לך מפתח עולם המציאות טוב=

=פתח עולם המציאות ממך בטל צווי משה הנביא=

=חכם אמת פה ביטול עול מצות משה הנביא=

=מכח אמת פה ביטול עול מצות משה הניא=

=משה הנביא לי פה מול אות טעם מצות בכח=

=אות יפה למשה הנביא מול טעם מצות בכח=

(גם משה הנביא יסכים שכאן יש אות וסימן לעשית המצוות בכח ולא בפועל)

=יהוה משיח מכאן מבטל את המצות בפועל=

=מאליהו הנביא הטוב מפתח מצות של עמך=

=הנה בי מעל כח מציאות פה שלום אמת טוב=

=אלי פו הנה שלום אמת בי טעם המצות בכח=

=משיח מכאן יהוה מבטל את המצות בפועל=

=אמנת משה אלי הטוב מפעיל המצות בכח=

=אלהים הטוב שבי כאן מפתח עולם המצות=

=משה אני מלך הטוב בפתח עולם המציאות=

=אני הטוב שלך מצוה בי מפתח עולם האמת=

=שפה אני יהוה חכם באמת מבטל עול מצות.

 

 

 

 

 

נו... חשבתי שיש לי פה עסק עם אדם רציני ומתברר יש פה עסק עם אדם הזוי.

 

אם ככה אז גם אני וכל אחד יכול לגבב פה צירופי משפטים חסרי משמעות "ולהוכיח" שמותר לרצוח ולגנוב וכל דבר אחר שמתחשק לו

מבחינתי הדיון ההזוי הזה מסתיים בשלב זה, ומכיון שאני שומר מצוות בפועל והשבת נכנסת אז אני מסיים שבת שלום.

הגרועים ביותר הם אלה שאינם מודעים לחסרונותיהם, מודעות לחסרון היא 90% מפתרון הבעיה.

האם רצון הבורא שנקיים מצוות שבין אדם למקום בכח ולא בפועל?

אני לא הבנתי מאומה מסבך הפסוקים והגימטריאות שהבאת פה, וגם איני חושב שמישהו הבין.

אבל... המצוות הן מעשיות בפועל ולא בתאוריה, בדיוק כפי שלא תוכל לצאת ידי אכילה על ידי חישובים מתמטיים של קלוריות וויטמינים וגימטריות של שמות מאכלים, ולאכול אתה צריך לאכול ממש, כך מצוות אתה צריך לקיים בפועל ממש, והמניע לחשבונות שלך הן עצת היצר ותירוצי עצלנות מלקיים את המצוות בפועל.


tomato

לא הבנת את דברי מתחילתם וגם בסופם. אני מדבר על מצוות בין אדם למקום. הבורא הרוחני מצפה למצוות רוחניות, התואמות לו, ובמצוות שבין אדם לחברו, שניהם חומריים ומצופה מהם מצוות חומרניות תואמות להם, ויש לשומרם ולעשותם בפועל ממש, אחרת אנשים כמוך ירצו לרצוח ולגנוב ברשות התורה ותשרור אנדרלמוסיה, לכן בתחילת דברי ציינתי שמדובר על קיום מצוות שבין אדם למקום

השלום המיוחל יבוא מכוחנו ולא מחולשתנו


הדמיון הוא אויב המשלה אותכם שאתם חושבים אמת


בכל מקום, יש מקום, שאין בו מקום, בינהם נימצא אלהים, בצורת כיפה(=הפכים) המהווה אותם מעצם היותו היפוכם

עבור לעמוד
, ,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר