חזרה בתשובה?

מרכז החיים הדתיים האם יש מרכז לחיים דתיים? האם אלה המצוות שהמאמין ממלא מתוך שיגרה, כמו תפילות נישוק מזוזה או הנחת תפילין וקריאת תהילים. מה גורם לאנשים לקיים בדבקות אורח חיים דתי? האם מערכת אמונות באלוהים או כוח עליון, החוויה הדתית, מחויבות חברתית ואולי חינוך מינקות, דוגמה מההורים מהסביבה, מהשפה מהתרבות?

זה מאוד פשוט-כי הם רוצים

אנשים מקיימים מצוות כי הם רוצים-אחרים לא מקיימים מצוות כי הם לא רוצים-האדם מעצב את אורחות חייו ע"פ החלטתו הערכית שהיא לא רציונלית. באיזו מידה מושפעת החלטה שכזו לכאן או לשם מחינוך-ממחוייבות חברתית,מאידיאולוגיה או מאינטרס-זה נושא למחקר סוציולוגי-כשהסטטיסיקה היא אבן הבוחן שלו.

emo_63.png

ראה פה קרוב ל 300 מצוות שלא רלוונטיות לימינו.

ה: מצוות עשה - לשחוט הפסח ביד' בניסן ו: מצוות עשה - לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן ז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסח נא ומבושל ח: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מהפסח למחר יג: מצוות לא תעשה - שלא להאכיל בשר פסח למומר יד: מצוות לא תעשה - שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר טו: מצוות לא תעשה - שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו טז: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מקרבן פסח יז: מצוות לא תעשה - שלא יאכל ערל מבשר הפסח יח: מצוות עשה - לקדש כל בכור כב: מצוות עשה - לפדות פטר חמור בשה כג: מצוות עשה - לערוף פטר חמור אם לא פדאו מ: מצוות לא תעשה - שלא לבנות מזבח מאבני גזית מא: מצוות לא תעשה - שלא לעלות במעלות על המזבח מב: מצוות עשה - לדון דין עבד עברי מג: מצוות עשה - ליעד אמה העבריה מד: מצוות עשה - אם לא יעדה והפדה מה: מצוות לא תעשה - שלא למכור אמה העבריה מח: מצוות עשה - להרוג בחנק להמחויב חנק נ: מצוות עשה - להרוג בסייף להמחויב סייף נב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול שור הנסקל סא: מצוות עשה - לדון דין מפתה בתולה סב: מצוות לא תעשה - שלא לחיות מכשפה פט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט פסח על חמץ צ: מצוות לא תעשה - שלא להלין אימורי פסח עד בוקר צא: מצוות עשה - להפריש ביכורים ולהביאם במקדש צג: מצוות לא תעשה - שלא לכרות ברית לז' אומות ולכל עובדי עבודה זרה צה: מצוות עשה - לבנות בית מקדש צו: מצוות לא תעשה - שלא להסיר בדי הארון צז: מצוות עשה - לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד צח: מצוות עשה - לערוך נרות במקדש צט: מצוות עשה - שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד ק: מצוות לא תעשה - שלא להסיר החושן מעל האפוד קא: מצוות לא תעשה - שלא לקרוע המעיל של הכהנים קב: מצוות עשה - אכילת בשר חטאת ואשם קג: מצוות עשה - להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב קד: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת קה: מצוות עשה - לתת מחצית שקל בכל שנה קו: מצוות עשה - שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה קז: מצוות עשה - למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה קח: מצוות לא תעשה - שלא לסוך זר בשמן המשחה קט: מצוות לא תעשה - שלא לעשות כמו שמן המשחה קי: מצוות לא תעשה - שלא לעשות כמתכונת קטורת קיד: מצוות לא תעשה - שלא לענוש בשבת קטו: מצוות עשה - לעשות מעשה קרבן עולה קטז: מצוות עשה - לעשות מעשה מנחה קיז: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר שאור ודבש קיח: מצוות לא תעשה - שלא להשבית מלח מקרבנות קיט: מצוות עשה - למלוח כל הקרבנות קכ: מצוות עשה - להקריב פר העלם דבר של הציבור קכא: מצוות עשה - קרבן חטאת על שגגת כרת קכב: מצוות עשה - להעיד בבי"ד עדות שיודע קכג: מצוות עשה - להקריב קורבן עולה ויורד קכד: מצוות לא תעשה - שלא להבדיל בחטאת העוף קכה: מצוות לא תעשה - שלא לשים שמן במנחת חוטא קכו: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא קכז: מצוות עשה - המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם קכח: מצוות עשה - להביא אשם תלוי על ספק קל: מצוות עשה - שיקריב חוטא אשם ודאי קלא: מצוות עשה - להרים הדשן מהמזבח בכל יום קלב: מצוות עשה - שתוקד אש על המזבח תמיד קלג: מצוות לא תעשה - שלא לכבוד אש המזבח קלד: מצוות עשה - שיאכלו כהנים שיורי מנחות קלה: מצוות לא תעשה - שלא לאפות שיורי מנחות חמץ קלו: מצוות עשה - שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום קלז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מנחת כהן קלח: מצוות עשה - סדר קרבן חטאת קלט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מחטאת הפנימית קמ: מצוות עשה - סדר קרבן אשם קמא: מצוות עשה - סדר קרבן שלמים קמב: מצוות לא תעשה - שלא להותיר קדשים אחר זמנן קמג: מצוות עשה - לשרוף הנותר מקדשים קמד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פיגול קמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קדשים שנטמאו קמו: מצוות עשה - לשרוף קדשים שנטמאו קמט: מצוות לא תעשה - שלא ליכנס למקדש מגודל שער קנ: מצוות לא תעשה - שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים קנא: מצוות לא תעשה - שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה קנב: מצוות לא תעשה - שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי קס: מצוות עשה - לדון דין טומאת אוכלין ומשקין קסא: מצוות עשה - להיות נבלה טמאה ומטמאה קסו: מצוות עשה - שתהא יולדת טמאה ומטמאה קסז: מצוות לא תעשה - שלא יאכל טמא קדשים קסח: מצוות עשה - שתקריב יולדת קרבן כשתטהר קסט: מצוות עשה - שיהא המצורע טמא ומטמא קע: מצוות לא תעשה - שלא לגלח הנתק קעא: מצוות עשה - מצוות פריעה ופרימה במצורע קעב: מצוות עשה - לדון דין טומאת צרעת בגדים קעג: מצוות עשה - מצוות טהרת מצורע קעד: מצוות עשה - שיגלח המצורע כשיטהר קעה: מצוות עשה - מצוות קרבן מצורע כשיטהר קעו: מצוות עשה - שיטבול טמא במי מקוה קעז: מצוות עשה - טומאת נגעי בתים קעח: מצוות עשה - מצוות טומאת הזב קעט: מצוות עשה - שיקריב הזב קרבן כשיטהר קפ: מצוות עשה - שיהא שכבת זרע טמא ומטמא קפא: מצוות עשה - שתהא נדה טמאה ומטמאה קפב: מצוות עשה - שתא זבה טמאה ומטמאה קפג: מצוות עשה - שתקריב זבה קרבן כשתטהר קפד: מצוות לא תעשה - שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש קפה: מצוות עשה - שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור קפו: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה קפז: מצוות עשה - לכסות דם שחיטת חיה ועוף רסב: מצוות עשה - לדון בשריפה למחויב רסו: מצוות לא תעשה - שלא יעבד טבול יום במקדש רע: מצוות עשה - לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד רעא: מצוות לא תעשה - שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת רעב: מצוות לא תעשה - שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים רעג: מצוות עשה - שישא כהן גדול בתולה בנערותה רעד: מצוות לא תעשה - שלא יקח כהן גדול אלמנה רעה: מצוות לא תעשה - שלא יבעול כהן גדול אלמנה רעו: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע רעז: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן בעל מום עובר רעח: מצוות לא תעשה - שלא יכנס בעל מום למקדש רעט: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד כהן טמא רפ: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן טמא תרומה רפא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל זר תרומה רפב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה רפג: מצוות לא תעשה - שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש רפד: מצוות לא תעשה - שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה מצוה רפה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול טבל אפילו כהן רפו: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן תמים רפז: מצוות לא תעשה - שלא להקדיש בעל מום למזבח רפח: שלא להטיל מום בקודשים רפט: מצוות לא תעשה - שלא לשחוט בעל מום לקורבן רצ: מצוות לא תעשה - שלא להקטיר אימורי בעל מום רצא: מצוות לא תעשה - שלא לזרוק דם בעל מום רצג: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי רצד: מצוות עשה - שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים ש: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח שג: מצוות עשה - להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן שד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר שה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר שו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר שח: מצוות עשה - להביא שתי הלחם בעצרת שיג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש השנה שיח: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף ביום כפור שכא: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות שכד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת שלב: מצוות עשה - לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל שמא: מצוות עשה - להשיב קרקעות לבעלים ביובל שמב: מצוות עשה - לגאול בתי ערי חומה עד שנה שמג: מצוות לא תעשה - שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה שמה: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון שמו: מצוות לא תעשה - שלא למכור עבד עברי בבזיון שמז: מצות לא תעשה שלא לעבוד בעבד עברי בפרך שמח: מצוות לא תעשה - שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך שמט: מצוות עשה - לעבוד בעבד כנעני לעולם שנא: מצוות לא תעשה - שלא להמיר בהמת קודשים שנב: מצוות עשה - להיות התמורה קודש שנג: מצוות עשה - לדון דין ערכי בהמה שנד: מצוות עשה - לדון ערכי בתים שנה: מצוות עשה - לדון דין ערכי שדות שנו: מצוות לא תעשה - שלא לשנות מקורבן לקורבן שנז: מצוות עשה - לדון דין מחרים נכסיו שנח: מצוות לא תעשה - שלא ימכור שדה החרם שנט: מצוות לא תעשה - שלא יגאל שדה החרם שס: מצוות עשה - להפריש מעשר בהמה שסא: מצוות לא תעשה - שלא ימכר מעשר בהמה שסב: מצוות עשה - לשלח טמאים מן המחנה שסג: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא למקדש שסה: מצוות עשה - לעשות לסוטה כמשפט הכתוב שסו: מצוות לא תעשה - שלא ליתן שמן במנחת חוטא שסז: מצוות לא תעשה - שלא ליתן לבונה במנחת חוטא שסח: מצוות לא תעשה - שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר שסט: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר עבנים לחים שע: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר ענבים יבשים שעא: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר חרצנים שעב: מצוות לא תעשה - שלא יאכל נזיר זגים שעג: מצוות לא תעשה - שלא יגלח נזיר שערו שפ: מצוות עשה - לשחוט פסח שני בי"ד באייר שפא: מצוות עשה - לאכול פסח שני ליל טו' באייר שפב: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מפסח שני עד בוקר שפג: מצוות לא תעשה - שלא לשבור עצם מפסח שני שפד: מצוות עשה - לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא שפה: מצוות עשה - להפריש חלה וליתנה לכהן שפח: מצוות עשה - לשמור המקדש שפט: מצוות לא תעשה - שלא לבטל שמירה מן המקדש שצ: מצוות לא תעשה - שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו שצא: מצוות לא תעשה - שלא יעבוד זר עבודה במקדש שצד: מצוות עשה - שהלויים יעבדו במקדש שצה: מצוות עשה - להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי שצו: מצוות עשה - שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן שצז: מצוות עשה - לעשות מעשה פרה אדומה שצח: מצוות עשה - טומאת מת שצט: מצוות עשה - שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים ת: מצוות עשה - לדון דין סדר נחלאות תא: מצוות עשה - להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום תב: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בשבת תג: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בראש חודש תד: מצוות עשה - להקריב קורבן מוסף בעצרת תח: מצוות עשה - לתת ללויים ערים לשבת תט: מצוות לא תעשה - שלא להמית וצח עד עמדו לדין תי: מצוות עשה - להגלות הורג נפש בשגגה תיא: מצוות לא תעשה - שלא יורה עד אחד בדיני נפשות תיב: מצוות לא תעשה - שלא לקחת כופר להציל רוצח ממוות תיג: מצוות לא תעשה - שלא לקחת כופר ממחוייב גלות תכה: מצוות עשה - להחריב שבעה אומות תלו: מצוות עשה - לאבד ע"ז ומשמשיה תלח: מצוות עשה - להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש תלט: מצוות לא תעשה - שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה תמ: מצוות עשה - להקריב כל הקורבנות בבית המקדש תמא: מצוות עשה - לפדות קודשים שנפל בהם מום תמב: מצוות לא תעשה - שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים תמג: מצוות לא תעשה - שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים תמד: מצוות לא תעשה - שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים תמה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים תמו: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים תמז: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר עולה תמח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים תמט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים תנ: מצוות לא תעשה - שלא לעזוב הלוים תנג: מצוות עשה - להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש תסד: מצוות עשה - לשרוף עיר הנדחת תסה: מצוות לא תעשה - שלא לבנות עיר הנדחת תסו: מצוות לא תעשה - שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת תסט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול פסולי המוקדשין תפא: מצוות לא תעשה - שלא לשלוח עבד עברי ריקם תפב: מצוות עשה - להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי תפג: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד בבהמת קודשים תפד: מצוות לא תעשה - שלא לגזוז צאן קודשים תפה: מצוות לא תעשה - שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות תפו: מצוות לא תעשה - שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי תפז: מצוות לא תעשה - שלא להקריב קרבן פסח בבמת יחיד תפט: מצוות עשה - להראות בעזרה ברגלים תצ: מצוות לא תעשה - שלא להראות בלא קורבן תצא: מצוות עשה - למנות שופטים ושוטרים תצד: מצוות לא תעשה - שלא להקריב בעל מום עובר תצו: מצוות לא תעשה - שלא לסור מדברי בית דין הגדול תצז: מצוות עשה - למנות עלינו מלך תצח: מצוות לא תעשה - שלא למנות מלך נכרי תצט: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך סוסים תק: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך נשים תקא: מצוות לא תעשה - שלא ירבה לו המלך כסף וזהב תקב: מצוות עשה - שיכתוב לו המלך ספר תורה תקד: מצוות לא תעשה - שלא יטול שבט לוי חלק בביזה תקה: מצוות לא תעשה - שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל תקו: מצוות עשה - לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה תקכ: מצוות עשה - להפריש ערי מקלט תקכא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על רוצח תקכו: מצוות עשה - למשוח כהן למלחמה תקכז: מצוות עשה - לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה תקכח: מצוות לא תעשה - שלא להחיות נשמה משבע אומות תקל: מצוות עשה - לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו תקלא: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה תקלב: מצוות עשה - מצוות יפת תואר במלחמה תקלג: מצוות לא תעשה - שלא למכור יפת תואר תקלד: מצוות לא תעשה - שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה תקלה: מצוות עשה - לתלות מגדל ועובד עבודה זרה תקלו: מצוות לא תעשה - שלא להלין תלוי ושאר מתים תקלז: מצוות עשה - לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים תקז: מצוות עשה - להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן תקח: מצוות עשה - לתת לכהן ראשית הגז תקנה: מצוות עשה - לשקול המחויב סקילה תקנו: מצוות לא תעשה - שלא לענוש לאנוס תקנז: מצוות עשה - שישא המאנס את אנוסתו תקנח: מצוות לא תעשה - שלא יגרש האונס את אנוסתו תקנט: מצוות לא תעשה - שלא ישא פצוע דכא בת ישראל תקסה: מצוות לא תעשה - שלא יכנס טמא להר הבית תקסח: מצוות לא תעשה - שלא להסגיר עבד תקסט: מצוות לא תעשה - שלא להונות בדברים עבד תקפד: מצוות לא תעשה - שלא לתלוש סימני צרעת תקצב: מצוות לא תעשה - שלא לשוב ליקח עומר השכחה תקצג: מצוות עשה - להניח עומר השכחה לעניים תקצד: מצוות עשה - להלקות המחוייב מלקות תקצה: מצוות לא תעשה - שלא להוסיף על ל"ט מלקות תר: מצוות עשה - להציל נרדף אפילו בנפש הרודף תרא: מצוות לא תעשה - שלא לחוס על הרודף תרד: מצוות עשה - להכרית זרעו של עמלק תרז: מצוות עשה - להתודות ודוי מעשר תרח: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני באנינות תרט: מצוות לא תעשה - שלא לאכול מעשר שני בטומאה תרי: מצוות לא תעשה - שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה תריב: מצוות עשה - להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך תקט: מצוות עשה - שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקד שעד: מצוות עשה - שיגדל נזיר שערו שעה: מצוות לא תעשה - שלא יכנס נזיר לאהל מת שעו: מצוות לא תעשה - שלא יטמא נזיר למת שעז: מצוות עשה - שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו שעט: מצוות עשה - לשאת הארון בכתף. וחוץ מזה יש מצוות ששייכות רק לדיינים או מצוות לא תעשה כמו,, לא תרצח, לא תגנוב, וכו', שגם אדם חילוני או גוי מקיים. אתה בור ועם הארץ.

תשובה

אני לא יודע אם שמת לב אבל רוב המצוות שהבאת תלויות בקיום בית המקדש כמו שכבר אמרתי :) חוץ מזה שיש כמה מצוות שרשמת שהן כן עדיין רלונטיות כמו:שיטבול טמא במי מקוה,שלא לאכול טבל אפילו כהן,שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה,להפריש חלה וליתנה לכהן,להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי,שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן,שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים,שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים,שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים.בקיצור ילדה תחזרי על החומר!

הבעיה היא בקיבעון המחשבתי שלך

שום אמונה אי אפשר להוכיח-לרבות זו הדתית- כל דבר שאנחנו יודעים אותו-המילה אמונה לא רלוונטית לגביו-פלוני מאמין בה'ובקיומו -אלמוני כופר בה' ובקיומו-לפניך שני קטבים לאמונה לחיוב ולשלילה(כפירה היא סוג של אמונה)-והעובדה שאתה מתעקש להצמיד לזה תואר של "הבל" היא דעתך הסובייקטיבית בלבד. שום אדם איננו יכול להוכיח לך קיומו של ה' כמשהוא מוחשי ובלשונך "כעובדה בין עובדות"-גם לו היתה יכולת שכזו ספק אם היה למישהוא אינטרס או מניע לעשות זאת-ולו משום שיחסך לדת הוא עניינך הפרטי בלבד.

תשובה

בטח שאפשר להוכיח,תוך כמה דקות.

אז תוכיח את זה לשלמה יוסי

זו השאלה שמטרידה אותו

emo_63.png

הבעיה היא בקיבעון המחשבתי שלך

שום אמונה אי אפשר להוכיח-לרבות זו הדתית- כל דבר שאנחנו יודעים אותו-המילה אמונה לא רלוונטית לגביו-פלוני מאמין בה'ובקיומו -אלמוני כופר בה' ובקיומו-לפניך שני קטבים לאמונה לחיוב ולשלילה(כפירה היא סוג של אמונה)-והעובדה שאתה מתעקש להצמיד לזה תואר של "הבל" היא דעתך הסובייקטיבית בלבד. שום אדם איננו יכול להוכיח לך קיומו של ה' כמשהוא מוחשי ובלשונך "כעובדה בין עובדות"-גם לו היתה יכולת שכזו ספק אם היה למישהוא אינטרס או מניע לעשות זאת-ולו משום שיחסך לדת הוא עניינך הפרטי בלבד.

אמונת הבל לא ניתנת להוכחה

וזו הגדרה ששאלת קיומי או קיבעון מחשבתי אינו שייך לעניין. זה עניין לניסוי, לא תצליח להוכיח קיומו של אלוהים או אי קיומו וכך גם לגבי אמונה באברהקדברה. זו הסיבה שכל דיבור על אלוהים הוא חסר שחר.

חזרה בתשובה

תקשיב זה עניין של כמה דקות להחזיר בן אדם בתשובה,זה לא פילוספיה שלמה.רק יש בעיה אחרת והיא:רצון.בני אדם אוהבים שהחיים שלהם קלים לביצוע ולא כבדים ומסובכים.להתחייב ל-3 תפילות ביום לא כל יהודי יכול לעמוד בזה ובטח שלא בתריג מצוות.זאת המון אחריות! דבר שהחילונים כנראה לא יכולים לעמוד בו.בלי קשר לאם זה נכון או לא נכון.זה פשוט כבד להם בטירוף! הם רוצים חיים קלילים ופשוטים.

כמה שאתה צודק!!!!!

זו הסיבה שהדתיים נשארים כ10% מהאוכלוסיה למרות משפחותיהם הגדולות. רוב בני האדם רוצים לחיות חיים רגילים, להתלבש בנוחיות ולא להסתובב במעילים שחורים בשמש היוקדת, רוב בני האדם רוצים בשבת לבלות בים ובטבע ולא למלמל תהילים כל היום, רוב בני האדם רוצים לשפר את תנאי חייהם ולשם כך צריך לעבוד קשה בשדה ובסדנא ולא בישיבות ותפילות.

תשובה

בטח שאפשר להוכיח,תוך כמה דקות.

קדימה ולטר תוכיח את קיומו או אי קיומו של אלוהים

לרשותך דקות רבות.

אמונת הבל לא ניתנת להוכחה

וזו הגדרה ששאלת קיומי או קיבעון מחשבתי אינו שייך לעניין. זה עניין לניסוי, לא תצליח להוכיח קיומו של אלוהים או אי קיומו וכך גם לגבי אמונה באברהקדברה. זו הסיבה שכל דיבור על אלוהים הוא חסר שחר.

לגביך זה "הבל" זו דעתך הסובייקטיבית

גם אם תחזור על זה מאה מיליון פעם -לא ישנה מציאות שמה שבעינך כסובייקט הוא הבל בעיני אחרים זה ערך עליון.

emo_63.png

תשובה

אני לא יודע אם שמת לב אבל רוב המצוות שהבאת תלויות בקיום בית המקדש כמו שכבר אמרתי :) חוץ מזה שיש כמה מצוות שרשמת שהן כן עדיין רלונטיות כמו:שיטבול טמא במי מקוה,שלא לאכול טבל אפילו כהן,שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה,להפריש חלה וליתנה לכהן,להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי,שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן,שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים,שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים,שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים.בקיצור ילדה תחזרי על החומר!

לבור ועם הארץ

כתבת שרוב המצוות רלוונטיות לימינו והוכחתי לך שרוב המצוות (ולא רק המצוות שתלויות במקדש) לא רלוונטיות לימינו. אם היית פותח ספר היית לומד שטבילת טמא במי מקוה התבטלה אחרי החורבן, רק חסידים נוהגים לטבול אבל זאת לא חובה. שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה. היום אף אחד לא מקיים את זה. היום לא נותנים לכהן מהפרשת חלה. ולא נותנים מעשר ראשון ללוי. והלויים לא מפרישים תרומת מעשר ונותנים לכהן. וכל מה שכתבת לא נוהגים היום. קרא פה אולי תחכים.

תשובה

אני לא התייחסתי למה שמי מקיים או לא.אני התייחסתי למה שכן צריך לקיים ממידת הדין זאת אומרת מבחינה הלכתית.אם מקיימים או לא זאת כבר בעיה אחרת. האתר שהבאת יש לו השקפה נוצרית שכופרת בצורך לקיים מצוות בכלל.הנצרות דוגלת שיש אלוהים אבל הוא לא מתקשר לעולם שלנו השקפה שהיא תוצאה של הדחת ה"מושיע" שלהם לכאורה משולחן הלימודים מאחר והוא כן התחיל ללמוד אבל משהו כנראה השתבש אצלו בדרך. הם הכריזו שכל המצוות הן לא הכרחיות לקשר עם הבורא ומספיק שידברו במושגים יפי נפש על רעיון האלוהות וכמה שהיא גדולה ועצומה אבל לא לעשות משהו כדי להוכיח את זה. היהדות דוגלת בפרקטיקה וחובת ההוכחה של האמונה באל אחד ולא רק להישאר בגדר הדיבורים היפים.אם אתה מאמין שיש אל ואחר כך הולך וגונב או כועס על מישהו שעשה לך משהו לא בסדר או שאתה חושב שנעשה לך איזה שהוא עוול אז בבירור האמונה שלך היא בגרוש ואין שום בסיס למה שאתה אומר אלא זה רק מהשפה כלפי חוץ.כל מצווה שאנחנו היהודים עושים והיא מחוייבת מציאות על פי התורה הקדושה מראה על אמונה אמיתית שנמצאת בלב ושאנחנו מתרגמים אותה למעשים בשטח ולא רק דיבורים יפים. כל הרעיון הזה של לעקור כל קשר של מה שקורה בעולם עם מציאותו של בורא עולם היא כפירה בעצם בקיומו מאחר והם תולים הכל במה שיעשו בני האדם.נכון שיש השפעה של מעשי בני האדם אבל היא בעצם השפעה כלפי מה שריבונו של עולם גזר שצריך להיות ועל מה שלא צריך להיות.זאת אומרת שכל מעשה של בני האדם מתוגמל על ידו.זה שהם לא יכולים להבין את זה,זה כנראה בגלל שהם לא כל כך חכמים כמו שהם חושבים שהם. עם ישראל לכתחילה קיים כדי להוכיח שקיומו של בורא עולם כן משפיע על מצבנו בעולם הזה ואנחנו מחוייבים להתייחס לקיומו ולהשפעה שלו על העולם שלנו וזה רק דרך קיום המצוות ולימוד התורה ולא דרך נטישה של עולם הערכים שאותו הוא העביר דרך גדולי ישראל לאורך הדורות וניתוק כל קשר לעולם שממנו אנחנו יונקים ומתקיימים.אנחנו תלויים בו,לא הוא תלוי בנו רחל. עם הנימה העויינת שלך שתהיה לך שנה טובה ואני מאחל יחס כזה רק לשונאים שלי ולא למי שהוא מהעם שלי.

קדימה ולטר תוכיח את קיומו או אי קיומו של אלוהים

לרשותך דקות רבות.

הוכחה

באמת אתה רוצה הוכחה? מה זה יתן לך?

זו לא שאלה אישית ואינה תלויה בקיומי הארעי.

זו הייתה טענה שלך כי יש לך הוכחה למציאותו של אלוהים. בא ליאונרדו והציע לך להוכיח את קיומו של אלוהים. אז כול הפורום מצפה להוכחה. אולי קודם תנסה להסביר מה זה אלוהים? ואחר כך יהיה לך יותר קל להוכיח שקיים דבר כזה.

היגד הוא מופרך אם מפריכים אותו, לא אם טוענים כי הוא מופרך.

רק הסכמתי עם טענתך כי גם אתאיזם וכפירה הן אמונות הבל כמו האמונה באלוהים. המסקנה היא שכולן אמונות הבל, יש לך בעיה עם הגיון פשוט?

free http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TV

free http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TVfree http://www.freedownloadsatellitetv.com download satellite TV
עבור לעמוד
,
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דתיים-חילוניים
בחר
בחר