בעזרת ה' יתברך*דחוף בהול!הודעה לרה"מ לרשויות וליהודים בגולה!

בעזרת ה' יתברך

יום ראשון, כ"ו אדר ה'תש"פ

פרשת השבוע: ויקרא

* הודעה חשובה מנשיא הדור *

שלום וברכה אחים יקרים ואהובים שימו לב! והתיחסו במלוא הרצינות!

מדובר בפיקוח נפשות הצלת עם הארץ והעולם כולו!

אקדים ואומר שאם רק הגויים והסינים היו מכבדים ומקיימים את שבע מצוות בני נח לא היתה באה לעולם המגפה הזו,ואם רק היו מקיימים את ההלכה ולא היו יוצאים מארץ הקודש ובטח שלא על ספינה של ביוב וגועל לא היתה מגיעה המגפה הזו (קורונה) לארץ ישראל ארץ הקודש.

אם זאת עלינו לזכור ולדעת תמיד שהכל מושגח בהשגחה מלאה ומדוייקת של ה' יתברך.

וכמו שכבר ידוע ורה"מ בעצמו אמר שכולנו צריכים להתפלל ולבקש רחמים מ -ה' יתברך

בכוחנו ובמעשינו יש לנו לשנות את המציאות ולהפוך זאת לטובה!

לפניכם קול קורא הודעה בקשה ואזהרה חמורה!  "הכתובת זועקת על הקיר..."

לרה"מ בנימין נתניהו נ"י לשרים חברי הכנסת,המוסד,השב"כ,הרמטכ"ל מ"מ המפכ"ל

שופטים לכל הרשויות הרלוונטיות ליהודים בגולה וליהודים בארץ ישראל ולכל חסדי אומות העולם

בעזרת ה' יתברך*דחוף בהול!הודעה לרה"מ לרשויות וליהודים בגולה...!

ברצוני קודם להודות ולברך את רה"מ בנימין נתניהו נ"י שיחיה לאורך ימים טובים אמן.

אומנם נכנסו לתוקפן התקנות לשעת חירום, והנחיות משרד הבריאות יהפכו לחובה,

שהעובר עליהן ייענש על פי צו חרום וכמענה והגנה לציבור הרחב...

לפני הצווים הללו או לפחות בד בבד איתם יש קודם לכן להורות לבצע וליישם

צו והוראת שעה מיידית וכהגנה על שלום הציבור וכהגנה סוציאלית כלכלית וכן כמזור

נפשי ורפואי לעם ישראל ולאזרחים בארץ בשעה ובזמן כל כך קריטי ומורכב שלא היה כמותו

וכן על מנת למנוע חלילה וחס אסון סוציאלי שעלול גם להוליד בעקבות כך לאנרכיה ופגיעה קשה במדינה

ה' ישמור ויציל

  לצערי הרב ישנם לא מעט שמנצלים את המצב ומעלים מחירים באופן מכוער אסור ולא מוסרי

מנצלים ופוגעים בעובדים וכו'

לתשומת ליבך! הפקעת מחירים=גזל גמור! (ראה בהלכה)

א. יש להורות באופן מיידי על הקפאה כללית ומוחלטת של עליית מחירים במרכולים מאפיות וכו'

ולא רק זאת יש להוסיף ולפקח ולהוזיל מוצרים של כמעט כל המוצרים ובאופן מיידי

ב.צו חירום, הוראת שעה המונעת פיטורי עובדים! במקסימום יהיה ניתן לשלוח את העובד לחל"ת בלבד!

מה גם שהדבר הרבה יותר כדאי ומשתלם כלכלית ובכלל למעסיק לשלוח לחל"ת מאשר לפטר עובד חלילה.

ג.הקפאת המשכנתאות והתשלומים למדינה! כשהמדינה אוסרת וסוגרת מקומת תעסוקה ממה היא מצפה שהאזרחים ישלמו אלפי שקלים לחודש עבור הוצאות מחייה וכו' וכו'.

ד.יש ליזום ולקדם באופן מיידי גיוס כספים המוני למען מדינת ישראל

המוסד לביטוח לאומי והאזרחים בארץ מהיהודים בגולה

וכן קול קורא והפעלת כל האמצעים על מנת לעלות לארץ את כל יהודי הגולה

על מנת לחזק את הארץ ואת היהודים רוחנית כלכלית במורל נפשית ובכלל.

ה.על כל הרשויות הרלוונטיות בשלב זה לדאוג לנכים זקנים בודדים וכו' שלא יכולים לצאת מהבית וגם אין להם עזרה או משפחה ולא להשאיר ולסמוך על הציבור הרחב.

מעבר להכל עלינו לדעת שכולנו כרגע מצולמים ומתעודים ע"י ה' יתברך

ובנסיון ביחס שלנו למשפחה לזולת לצרכן לאדם לאזרח ולארץ ברגעים אלו.

"ולא־אבה ה' אלהיך לשמע אל־בלעם ויהפך ה' אלהיך לך את־הקללה לברכה כי אהבך ה' אלהיך"

אנו יכולים להפוך את הכל לטובה ואת הקללה לברכה

ולהיות אור לגוים גם במגפת הקורונה ובעזרת ה' יתברך ובזכות התפילות של רה"מ ועם ישראל 

נמצא תרופה ומזור למגפת הקורונה עבור ישראל והעולם

ובכך גם להשפיע שפע כלכלי הערצה ובכלל לארץ ישראל ליהודים ואזרחיה

מהתרופה הטיפול וההתמודדות עם מגפת הקורונה בפן הרפואי הכלכלי הנפשי ובכלל.

הודעות נוספות ובהתאם ישלחו בהמשך בל"נ

 

בסוד הדברים- קורונה איך מתמודדים עם זה?

https://www.youtube.com/watch?v=iX19mrQL-nc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- מגיפת הקורונה במבט יהודי - 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ1VdPHRpLU

 

 

 

 

אסור לצאת מארץ ישראל,ארץ הקודש לחוצה לארץ לעולם , אלא ללמוד תורה , או לישא אשה , או להציל מהגויים , ויחזור לארץ .

כך נפסק במסכת כתובות קי״א , א. ותוספות גיטין ב, א. ד״ה ואשקלון . וחידושי הרמב״ן וחידושי הרשב״א שם . והמאירי מועד קטן י״ד , א . כתובות קי״א , א . גיטין שם .

וכן פסק בכפתור ופרח פרק י״א . וכן כתב הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ה , הלכה ט , אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם , אלא ללמוד תורה , או לישא אשה , או להציל מהגויים , ויחזור לארץ . וכתב קרית ספר שם שהשוכן בארץ ישראל עוונותיו מחולים .

ועיין בשו״ת התשב״ץ חלק ג סימן רפ״ח . שכתב מה שהתיר הרמב״ם לצאת ללמוד תורה היינו דוקא שאין לו בארץ רב שילמדנו , וכן לישא אשה כשלא מצא כאן ויש לו מכרה או קרובה שם . וכתב שמי שנכשל בעבירה והתחרט ועולה לארץ , התשובה מכפרת והעליה לארץ מוסיפה לו זכות ומצילתו מהחטא כל ימיו .

ובעל ההפלאה כתב בספרו פנים יפות לך לך , שאסור לצאת אפילו לצורך כיבוד אב ואם , משום שאמרו בגמרא כתובות ק״י , ב . כל היוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה שנאמר שמואל א , כו , י״ט . כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת השם לאמר לך עבוד אלהים אחרים . וכן כתב החכמת אדם במשפטי הארץ , בינת אדם ג .
ויש חולקים בכיבוד הורים .

ובכתובות שם איתא תנו רבנן לעולם ידור אדם בארץ ישראל ואפילו בעיר שרובה גויים , ואל ידור בחוץ לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל . שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה . וכל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים .

ועיין בחסד לאברהם לרבנו אברהם אזולאי זצ״ל שביאר כי ארץ ישראל נמצאת תחת השגחתו הישירה של הבורא , אבל ארצות חוץ ממונים עליה שרי חול והם גובים כמו מס מהמצוות , מלימוד התורה , ומהתפילות שהיהודים עושים שם , כי השר של אותה ארץ מקבל ומעלה את המעשים הטובים , וזו מידה פחותה .

גם השינה בחו״ל גרועה כי נמסרת נשמתו בידי השר , ואילו שינה בארץ ישראל נמסרת נשמתו בידי השכינה בעצמה , וכן לא עלינו פטירת האדם בארץ ישראל מעלתה חשובה , כאמור בתלמוד ירושלמי כלאיים ט , ג . ומסכת כתובות י״ב , ג . על רבי ראובן בן איצטרובלי שהלך בשליחות הרשב״י ועוד להציל את ישראל ברומא , וקודם פטירתו שם בכה ואמר שאינו דומה פולט נשמתו בחיק אמו , לפולט נשמתו בחיק נכריה . ועיין בשו״ת יחווה דעת חלק ד סימן מ״ט , שאין חייב לשמוע לקול הוריו אם מצווים עליו לצאת לחו״ל .

 *באדיבות והתודה הרב הגאון הצדיק בן ציון מוצפי שליט"א

http://www.doresh-tzion.co.il/QAShowAnswer.aspx?qaid=38657

 

http://www.doresh-tzion.co.il/QAShowAnswer.aspx?qaid=182716

 

http://www.doresh-tzion.co.il/QAShowAnswer.aspx?qaid=82894

 

ת"ר: לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל - דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוצה לארץ - דומה כמי שאין לו אלוה, "לתת לכם את ארץ כנען - להיות לכם לאלהים". וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה

אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל - כאילו עובד עבודת כוכבים; וכן בדוד הוא אומר: (שמואל א, כו) "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים", וכי מי אמר לו לדוד לך עבוד אלהים אחרים? אלא לומר לך: כל הדר בחו"ל - כאילו עובד עבודת כוכבים. (מסכת כתובות דף קי ע"ב)

 

motty steinmetz zechor brit 

 https://www.youtube.com/watch?v=Cxwhqk8RVHk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרב יוסף מזרחי נבואת המחלה הקשה הכתובת הייתה על הקיר!

https://www.youtube.com/watch?v=lxFb8UoGtAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ברכה שפע והצלחה

 

"ואמר רבי חנינא: הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים"

 

 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

מי זה נשיא הדור???? 

בינתיים החרדים פורקים עול, ורק במחוזותיהם רואים ארועים והתקהלויות כנגד החוק, כשהם בסוף ימלאו את בתי החולים....על חשבון אנשים אחראים שישבו בסגר כנדרש וכראוי. 

אני מבקש לחדול מתעמולה מיסיונרית כאן. פוסט קצר מקובל. מגילת סרטים ותעמולה דתית....מ"נשיא הדור" או אחרים לא. 

מנהל הפורום
10,000+

בעזרת ה' יתברך

יום ראשון, כ"ו אדר ה'תש"פ

פרשת השבוע: ויקרא

 

שלום וברכה עודד

כמענה לשאלתך

מדובר בהצלת נפשות של עם ישראל האזרחים ועולם שלם!

כמו כן לתשומת ליבך מסיונריות לא קשורה או שייכת כלל ליהדות ועם ישראל!

ישנם עניינים חשובים ורבים שהם סודיים ובגדר סודות מדינה ושלא ניתן לפרט כלל בשלב זה!

חייב לציין שאנו רואים בעצמנו שההנחיות ממשרד הבריאות מקויימות ומשויימות אפילו בבתי הכנסת

מקוואות-לגברים,תלמודי תורה כוללים ישיבות ובתי ספר וכו' שנסגרו הדבר מאוד מצער ופוגע באופן אישי שאין לנו יכולת ודרך להגיע למקמות הנ"ל מכיוון שרובם נסגרו לחלוטין!

שבוע טוב ובריאות טובה

 

ראה בעצמך

https://www.kikar.co.il/352323.html  *באדיבות כיכר השבת

 

היסטוריה: ה'שטיבלאך' נסגרים בזה אחר זה - בגלל הקורונה

 

 

דברי חיזוק לעם ישראל HD

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

יְהִי שֵׁם ה' מְבֹרָךְ, מֵעַתָּה וְעַד־עוֹלָם        דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם


סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו                  "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ"

  ה' אוהב אותך 

צר לי, מיסיונריות אסורה ביהדות. וזה מה שאתה עושה. 

לא ענית לי מי זה נשיא הדור !!! 

סודות? קונספירציות? נו באמת.....

אני לא יכול לכבד ולהתדיין עם מי שמרגע מסויים מכריז "זה סוד". זה קרה לי לאחרונה בכתה א. 

שמור על עצמך,תהיה בריא,

לטעמי בקרב החרדים התעוררו קצת מאוחר...אם בכלל...לגבי הרוב. 

את התוצאות אני מקווה שלא נראה בעוד כמה ימים. פחד ממש !

מנהל הפורום
10,000+
עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
אקטואליה ופוליטיקה
בחר
בחר