מה הן הזכויות והחובות לפי ההסכם הקיבוצי לעובד בתי מלון ?

מה הן הזכויות והחובות לפי ההסכם הקיבוצי לעובד בתי מלון ? היכן אני יכול למצוא ( או גם לשאול ) על מידה נוסף בנושא הזה ?

גבריאל מרקוביץ , טלפון 0503322843 , ראשון לציון

להלן צו הרחבה לעובדי מלון

מצ"ב צו הרחבה בענף המלונאות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957 יש לקחת בחשבון כי היה צו מאוחר יותר בשנת 2001 ואין לי אותו על מחשב אלא ספר ולכן לא יכולתי לצרפו. הכי נכון זה להכנס לספריה משפטית ולקרוא בנושא ולעמוד על זכויותיך. שיהיה בהצלחה ומקווה שהצלחתי לעזור (1)בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין התאחדות בתי המלון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח, מיום י"ט בטבת התשנ"ח (22 בדצמבר 1995) ומיום ה' באב התשנ"ו (24 ביולי 1996), שמספריהם בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7035/95 ו - 7075/96, כמפורט בתוספת וכי ההוראות האמורות יחלו על כל העובדים והמעבידים בישראל בענף המלונאות, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם. תוספת ההוראות המורחבות פרק ראשון: כללי מספר הסעיף בהסכם: 1. פרושים ומונחים (1) בהסכם זה מלים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר רבים, וכן להיפך, אלא אם במפורש צוין אחרת. (2) מונחים בתוכן ההסכם: "הסכם זה" - הסכם העבודה הקיבוצי הכללי הזה. " בית מלון/מלון" - בית מלון, פנסיון, בית הארחה וכפר נופש על כל מחלקותיו לרבות מסעדות ובארים של המלון. משרדים מרכזיים של רשתות בתי מלון או חברות מלונאות. " עובד" - כל העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים המועסקים ע"י בתי מלון וכן עובדי משרדים מרכזיים של רשתות בתי מלון או חברות מלונאות אשר חל עליהם ההסכם הזה. " עובד עונתי" - כל עובד המתקבל בכתב מינוי חתום ע"י הנהלת המלון לעבודה עונתית אשר זמנה לא יעלה על 8 חודשים. " עובד קבוע" - כל עובד אשר נתקבל לעבודת קבע ועבר את תקופת הניסיון. " עובד חלקי" - עובד המתקבל במפורש לעבודה חלקית שמכסת שעות העבודה היומית או ימי העבודה בשבוע פחותה מזו הקבועה בהסכם. " מקום עבודה" - כל מקומות העבודה שהסכם זה חל עליהם. " קופת חולים" - קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י. "חודש" - בהתאם ללוח האזרחי. " שנת עבודה" - בהתאם ללוח האזרחי. " מבטחים" - "מבטחים", מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ. " משכורת כוללת" - משכורת בסיסית בצירוף תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכן תוספות שכר אחרות, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם אינדיבידואלי בין הנהלת המלון ובין העובד . " שכר משולב" - השכר לעניין תשלום תוספת יוקר כהגדרתו בהסכם קיבוצי כללי (בסיסי) רב שנתי בדבר תוספת יוקר, שנערך ונחתם ביום 15.3.93 בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י. פרק שני: קבלת עובדים ותקופת ניסיון 4. קבלת עובדים (1) המעביד יקבל עובדים וחניכים בהתאם לחוק שרות התעסוקה - תשי"ט - 1959. (2) המעביד רשאי לקבל עובדים מדרגת מנהל מחלקה ומעלה והן מומחים זרים על פי חוזה אינדיבידואלי שדוגמתו מצורפת להסכם בנספח מס' 6. 5. סוגי העסקה העובדים יתקבלו לעבודה לפי אחד מארבעת סוגי העסקה הבאים: (1) עובדת קבע. (2) עבודה עונתית. (3) עבודה חלקית. (4) עבודה למשימה חולפת. 6. תקופת ניסיון לעבודת קבע (1) תקופת הניסיון של עובד במלון תהיה ששה חודשים. (2) תקופת הניסיון לעובד עונתי קבוע תהיה עונה אחת. (3) בתקופת הניסיון רשאי המעביד לפטר עובד ללא חובת הנמקה עם מתן הודעה מוקדמת של יום אחד לכל חודש עבודה במשך שלושה החודשים הראשונים ועם הודעה מוקדמת של שבועיים לאחר שלושה החודשים הראשונים. באותה תקופת הודעה מוקדמת חייב לתת המתפטר מעבודתו בתקופת הניסיון. במקרה של התפטרות בה העובד לא עמד בחובת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, סכום השווה לשכר שהיה מקבל עבור תקופת ההודעה המקודמת, בה לא עמד. (4) בתקופת הניסיון העובד יהיה זכאי לכל הזכויות לפי הסכם זה, אלא אם הקבע אחרת במפורש בגוף ההסכם. (5) תקופת מחלה ושירות מילואים לא יכללו ב"זמן עובדה" לצורך תקופת הניסיון. 7. עבודת עונתית (1) העבודה תופסק עם תום התקופה שנקבעה בזמן קבלת העובד לעבודה עונתית, אלא אם המעביד הודיע לעובד שבועיים לפני גמר התקופה על רצונה לקבלו כעובד קבוע והעובד יסכים לכך. (2) ימשיך עובד עונתי בעבודתו אחרי גמר תקופת העונתיות, יהפך לעובד קבוע. (3) העובד העונתי ייהנה מכל התנאים הסוציאליים לפי הסכם זה, מיום כניסתו עבודה. 8. עבודה חלקית (1) עובד המתקבל לעבודה חלקית ייהנה מכל הזכויות הסוציאליות שבהסכם זה באופן יחסי לחלקיות משרתו ומשכר יחסי לשעות עבודתו בהתאם לתעריף כמפורט בנספח 2 להסכם זה. (2) עובדים למשימות חולפות ועובדים במשרה חלקית של פחות מ - 88 שעות עבודה בחודש יקבלו את שכרם עפ"י תעריפי המשכורת כפי שפורטו בנספח מס' 2 להסכם זה בהפחתה של 10% מהתעריפים בנספח הנ"ל. תופחת משכורתם של עובדים שהתקבלו לעבודה לפני יום 16.3.92 כתוצאה מיישום הוראות סעיף זה. (3) עובדים למשימות חולפות ועובדים במשרה חלקית של פחות מ - 88 שעות עבודה בחודש אשר יהיו זכאים להשלמת שכרם יחסית להיקף משרתם עד כדי שכר המינימום לשעה, כאמור בחוק שכר המינימום התשמ"ז - 1987, יושלם שכרם עד כדי שכר מינימום לשעת עבודה כאמור בחוק הנ"ל. (4) במקרה של צורך בעובדים נוספים לעבודה מלאה, שמורה זכות קדימה לעובד בעבודה חלקית, במידה והוא מתאים לתפקיד. (5) עובד בעבודה חלקית ייהנה מתוספת ותק ומשפחה יחסיים לחלקיות משרתו, אולם אם המשרה עולה על 88 שעות עבודה בחודש, והעובד אינו עובד במקום אחר, ייהנה מתוספת ותק ומשפחה מלאה. פרק שלישי: שבוע העבודה ושעות העבודה 10. שבוע עבודה (1) לעובדים במשרה מלאה שבוע עבודה הוא בן 5 ימי עבודה (40 שעות עבודה). (2) 5 הימים בהם יעבוד כל עובד במשך השבוע יקבעו עפ"י סידור העבודה ועפ"י המקובל במלון ומוסכם שלעובד או לקבוצת עובדים במלון לא תהיה זכות ליום מסוים כיום פנוי במשך השבוע. (3) כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת רשאי המעביד לשנות את סידור העבודה או את המועד שנקבע כיום הפנוי לעובד ועל העובד להיענות לדרישות המעביד ולעבוד ביום שנקבע לו כיום פנוי ובלבד שלאותו עובד יינתן יום פנוי אחר במידת האפשר באותו שבוע או שבוע שלאחר מכן, ובלבד שלא קיבל העובד תשלום בגין היום הפנוי שנדרש לעבוד בו עפ"י סעיף 12 (3) שלהלן. 11. שעות עבודה (1) שעות העבודה היומיות הן כדלקמן: (א) יום עבודה רגיל יהיה בן 8 שעות עבודה. (ב) בימי ששי ובערב ה - 1 במאי ובערב יום העצמאות שיחולו ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 7 שעות שתשלום של 8 שעות. (ג) ביום שלפני החגים שיחול ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 6 שעות שתשלום של 8 שעות. (ד) לעובדים קבועים במשמרת לילה יהיה יום העבודה בן 6 שעות ו - 20 דקות ובעבודה במשמרת ערב וביום עבודה מפוצל יהיה יום העבודה בן 7 שעות ו - 20 דקות, הכל בתשלום של 8 שעות. (ה) עובדים בששה החודשים הראשונים לעבודתם והמשובצים ב - 3 הדרגות המקצועיות הראשונות, כמפורט בנספח 2 להסכם זה, יעברו במשמרת ערב 7 שעות ו - 55 דקות במקום 7 שעות ו - 20 דקות ובמשמרת לילה 6 שעות ו - 55 דקות במקום 6 שעות ו - 20 דקות. שעות אלו יחולו על עובדים כאמור גם אם עבודתם כרוכה ביום עבודה מפוצל. תחילתו של סעיף זה הוא על עובדים שיתקבלו לעבודה עד 31.3.98 כולל בלבד. (סעיף 3 בהסכם 7075/96). (ו) יום עבודה של מרכזנית טלפון יהיה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. (2) כעבודה במשמרת ערב תחשב משמרת שלפחות 3 שעות ממנה הן בין השעות 16:00 ל - 23:00 . (3) פיצול שעות העבודה ייעשה לפי דרישת המעביד ובהתאם לצרכיו בתנאי שלא יהיה יותר מפיצול אחד ביום. ביום עבודה מפוצל לא תעלה ההפסקה על 3 שעות בהתאם לחוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א - 1951. (4) לעובדים במלון תינתן שעה אחת על חשבונם לשם אכילה ו/או מנוחה. המנוחה הינה חובה על כל עובד בהתאם לחוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א - 1951. בשעות המנוחה רשאי העובד לעזוב את תחנת העבודה שלו. (5) יהיה עובד זכאי לקיצור יום עבודה בשל יותר מאשר סיבה אחת - יחול עליו הקיצור מסיבה שעל פיה הקיצור הוא מירבי בלבד. 12. שעות נוספות היה ועובד יידרש ע"י המעביד בלבד לעבוד שעות נוספות וזאת עקב צרכי העבודה, הן בהמשך ליום העבודה הרגיל והן ביום הפנוי שנקבע לו בהתאם להסכם זה, יענה העובד ויעבוד בהתאם לנדרש ותמורה עבור שעות העבודה הנוספות תהיה בכפיפות לחוק שעות העבודה והמנוחה תשי"א - 1951 כדלקמן: (1) מחצית שעת העבודה הראשונה שמעבר ליום העבודה הרגיל כאמור בסעיף 11 לעיל תחשב כחצי שעה עודפת עבורה ישולם פיצוי בערך של חצי שעת עבודה רגילה (0.5 X 176 / 1 מהמשכורת החודשית) ושעות העבודה שמעבר למחצית השעה העודפת תחשבנה כשעות נוספות שעבורן ישולם פיצוי של 125% מערך שעת העבודה (1.25 X 176 / 1) עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו - 150% מהשעה הנוספת השלישית ואילך, (1.50 X 176 / 1). (2) עבור עבודה ביום הפנוי ישולם לעובד פיצוי של שעות נוספות, דהיינו פיצוי של 125% מערך שעת העבודה עבור השעתיים הראשונות ו - 150% משעה השלישית ואילך. (3) עבודה בשעות נוספות ביום הפנוי תחשב כך רק אם העובד עבד במשך אותו החודש את כל שעות העבודה הרגילות כאמור בסעיף 11 לעיל. ואולם עובד רשאי לקבל עפ"י דרישתו תשלום של שעות נוספות עבור היום הפנוי שעבד בו במקום השלמת מלוא השעות החודשיות כאמור לעיל. לצורך סעיף קטן זה הכוונה היא לשעות עבודה רגילות אשר בהן עבד העובד בפועל או נעדר, אך היה זכאי לתשלום מאת המעביד עבור היעדרותו. 13. מנוחה שבועית שבוע עובדה הוא בן 5 ימי עבודה ויום פנוי אחד והיום השביעי הוא יום המנוחה השבועי בן 36 שעות רצופות מבלי שינוכה ממשכורתו הכוללת של העובד. במקומות עבודה בהם נהגו לשלם דמי כלכלה לעובדים מסוימים עבור ימי מנוחה ימשיכו לנהוג כך. פרק רבעי: שכר ותוספות 14. שכר עבודה (1) תעריפי המשכורת החודשית שעל פיהם יקבלו העובדים את משכורתם בהתאם לתפקידיהם מצורפים בנספח מס' 2 להסכם זה. (2) שכר יום עבודה יחושב כחלק ה - 22 של המשכורת החודשית ושכר שעת עבודה יחושב כחלק ה - 176 של המשכורת החודשית. (3) עובד אשר מילא את כל שעות העבודה האפשריות במשך החודש עפ"י הסכם זה (5 ימים בשבוע ו - 40 שעות עבודה בשבוע), זכאי למשכורת חודשית מלאה. (5) מהשכר החודשי של העובדים ינוכה סכום שווה ערך של שעה משכרם (במקום שעה ורבע כפי שהיה מקובל עד כה), יחסית להיקף משרתם, ניכוי זה לא יחול על עובדים במשרה חלקית של פחות מ88- שעות בחודש ועל עובדים במשרות חולפות. (הסכם 7075/96) (6) המשכורת הכוללת תשולם לעובדים אחת לחודש עד ל-9 בחודש. א. עובדים שהתקבלו לעבודה עד ליום 31.5.95 ואשר שכרם משתלם עפ"י תעריפים הגבוהים מהתעריפים שפורטו בנספח מס' 2 להסכם זה. לגבי תפקידיהם, שכרם יעודכן בשיעור תוספת היוקר שתתעדכן מעת לעת וכן בשיעור נוסף של 5% על שכר היסוד שעל פיו הם מקבלים את שכרם בפועל. עובדים שהתקבלו לעבודה אחרי 31.5.95 זכאים לתוספת יוקר כאמור, למרות שאינם זכאים לתוספת שכר של 5% (הסכם 7011/97). ב. תוספת בשיעור של 5% על שכר היסוד תשולם לעובדים כאמור בסעיף קטן (א) דלעיל ובלבד שהיו בעלי ותק של שנה ומעלה, אף אם התקבלו לעבודה לאחר 31.5.95 (סעיף 6 (ב) להסכם 7075/96). ג. התוספות בשיעור של 5% כאמור בסעיף קטן א' ו - ב' נתנה עד לתקרת שכר בגובה 6.700 ש"ח (סעיף 6 (ג) בהסכם 7075/96). (7) א. עובדים אשר שכרם משתלם עפ"י תעריפים הגבוהים מהתעריפים שפורטו בנספח מס' 2 להסכם זה לגבי תפקידיהם ואשר צברו ותק של לפחות 10 שנות עבודה במלון עד למועד 1.6.96 יקבלו תוספת שכר חודשית מיוחדת, אשר תשתלם מדי חודש בחודשו, כדלקמן: (1) עובדים ששכר היסוד שלהם במשכורת יולי 1996 היה מ- 3300 ש"ח ועד 4300 ש"ח - יקבלו תוספת חודשית של 55 ש"ח. (2) עובדים ששכר היסוד שלהם במשכורת יולי 1996 היה מ - 4301 ש"ח ועד 4600 ש"ח - יקבלו תוספת חודשית של 75 ש"ח. (3) עובדים ששכר היסוד שלהם במשכורת יולי 1996 היה מ - 4601 ש"ח ומעלה יקבלו תוספת חודשית של 100 ש"ח. ב. העובדים כאמור בס"ק א' יקבלו תוספת שכר חודשית מיוחדת נוספת בסכומים המפורטים בס"ק (4). תוספת שכר חודשית זו תשולם מדי חודש בחודשו ותתווסף לתוספת החודשית המשולמת מכח ס"ק א'. ג. למען הסר ספק בלבד, תוספות השכר כאמור בס"ק א' ו - ב' לעיל הינן שכר לכל דבר ועניין. (8). תעריפי השכר כמפורט בנספח מס' 2 ועודכנו בשיעור של 5% נוספים. (12) שווי ארוחות א. חיוב עובדים עבור ארוחות יהיה 26.42 ש"ח לחודש עבור ארוחה חמה אחת וארוחת בוקר אחת לחודש עבודה מלא. ב . סכום זה יעודכן בשיעור תוספות היוקר ובשיעור תוספות השכר בענף. (13.) תוספת הוותק תהיה לפי המפורט בנספח 2 (הסכם 7075/96) ותעודכן בשיעור תוספות היוקר, ובנוסף בשיעור של 5% ב - 1.4.97 (14.) תוספת מקצועית א התוספת המקצועית תעודכן בשיעור תוספות היוקר (כמפורט בנספח 3 להסכם), ובנוסף בשיעור של 5% ב - 1.4.97. ב. התוספת המקצועית תינתן על כל המקצועות הקיימים במלון, לאו דווקא מקצועות מלונאיים בלבד. 16. תוספת משפחה עובד אשר אשתו אינה עובדת ועובדת אשר בעלה אינו עובד יהיו זכאית לתוספת של 10.00 ש"ח התוספת תעודכן בשיעור תוספות היוקר ובשיעור של 5% החל מ - 1.9.97 (הסכם 7075/96). 17. תוספת ותק. לעובדים תשולם החל משנת עבודתם השניה תוספת ותק לכל שנת עבודה בהתאם לשיבוץ כל עובד בתפקיד ובדרגה כמפורט בנספח 2. תוספת הותק תעודכן בשיעור תוספות היוקר ובשיעור של 5% החל ב 1.4.97 (הסכם 7075/96). 18. תוספות מקצועיות (1) עובדים מקצועיים שבידיהם תעודות מטעם משרד העובדה והרווחה המעידות על סיווגם המקצועי יקבלו תוספת לתעריפי המשכורת שלהם כמפורט בנספח מס' 3 להסכם. (2) התוספות הנ"ל תתעדכנה בשיעור תוספות היוקר ובשיעור של 5% החל ב - 1.4.97 ( כמפורט בנספח 3 להסכם). (3) עובדים אשר סיימו "השתלמות תעודה" של המרכז לקידום מקצועי במלונאות ובידם תעודה המעידה על גמר השתלמות כזאת יקבלו תוספות למשכורתם בסכום כמפורט בנספח מס' 3 להסכם. (4) עובדים במשרה חלקית יקבלו את התוספות הנ"ל הסכום יחסי לחלקיות משרתם. (5) התוספות הנ"ל תהוונה חלק בלתי נפרד מהשכר המשולב כהגדרתו בסעיף 1 של ההסכם לכל דבר ועניין. (6) קבלת תעודה המעידה על סיווג מקצועי לא תשמש עילה לשינוי תפקידו של העובד אם תקן המלון אינו מאפשר זאת. התוספת המקצועית תינתן על כל המקצועות הקיימים במלון, לאוו דווקא מקצועות מלונאים בלבד. פרק חמישי: תנאים סוציאליים 20. חופשת חגים כל העובדים לאחר 6 חודשי עבודה יקבלו תשלום מלא בעד חופשה של עשרה ימי חג גם אם ימי חד אלה חים בשבת כדלקמן: (1) עובדים יהודים 2 - ימי ראש השנה, 1 - יום כיפור, 2 - ימי חג סוכות, 2 - ימי פסח, 1 - יום חג השבועות, 1 - יום העצמאות ו - 1 - יום האחד במאי. (2) עובדים נוצרים 2 - ימי חג המולד, 1 - יום ראש השנה, 1 - יום ההתגלות, 1 - יום השישי לפני הפסחא, 1 - יום שני לפסחא, 1 - יום עליה השמימה, 1 - יום שני לשבועות, 1 - יום העצמאות, 1 - יום אחר במאי. (3) עובדים מוסלמים 3 - ימי חג אל אדחה, 1 - יום האחד במוחרם (ראש השנה), 1 - יום חג המולד הנביא, 3 - ימי חג אל פיטר, 1 - יום העצמאות ו 1 - יום אחד במאי. (4) עובדים דרוזים 4 - ימי חג הנביא שועב (יתרו), 4 - ימי חג אל אדחה, 1 - יום העצמאות, 1 - יום האחד במאי. (5) שבתון המוכרז ע"י הממשלה דינו כדין יום חג. לא יחול קיצור בשעות העבודה ביום שלפני השבתון. (6) עובד אשר נקבע לו יום פנוי קבוע לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג החלים ביום הפנוי. (7) למרות האמור לעיל לגבי יום העצמאות, ישולם תשלום מלא בעד חופשה לכלל העובדים בעלי אזרחות ישראלית, כולל עובדים בתקופת הניסיון. (8) למרות האמור לעיל ועל סמך הסכם המסגרת (2) - עובד לאחר 3 חודשי עבודה יהיה זכאי לתשלום מלא עבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות). עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת בתקופה של החודש הרביעי, החמישי והשישי לעבודתו. (9) ימי חג לעובדים מדתות אחרות יהיו כמצוין לעיל, לא כולל את האחד במאי. 21. תשלום נוסף בעד עבודה בשבתות ובחגים (1) תחום השבת/החג הוא החל משעה 17:00 בערב השבת/החג ועד שעה 05:00 בבוקר למחרת השבת/החג. אולם הנהלת המלון רשאית לבחור בשעת כניסת השבת/החג כמועד תחילתו של תחום השבת/החג ובלבד שלא יפחת מ- 36 שעות. (2) לצורך סעיף זה "שבת" פרושה: לעובדים יהודים - יום שבת, לעובדים מוסלמים ולעובדים דרוזים - יום ששי, לעובדים נוצרים - יום ראשון בשבוע. (5) העובדים שהחלו את עבודתם במלון לפני ה - 15 במרס 1992 יקבלו פיצוי בשיעור 125% משכר שעת העבודה שעבדו בפועל בתחום השבת, ובס"ה תשלום של 225% משכר שעת העבודה. (6) עובדים אשר החלו עבודתם במלון אחרי 15.3.92 יקבלו פיצוי בשיעור 112.5% משכר שעת עבודה בעד כל שעת העבודה שעבדו בפועל בתחום החג ובס"ה תשלום של 212.5% משכר שעת עבודה. (7) במקום שעות המנוחה השבועית או החג שבהם עבד, יקבל העובד מנוחת פיצוי שלא בתשלום ושעות מנוחת הפיצוי לא יובאו במניין שעות העבודה לצורך חישוב המשכורת. (8) במקום הפיצוי כמפורט בסעיפי משנה (5) ו- (6) לעיל זכאי בית המלון לפי בחירתו לתת מנוחה בתשלום. 22. עבודה בליל סדר פסח וביום הכיפורים (1) עובדים יהודים אשר נדרשים לעבוד ביום הכיפורים יקבלו בעד כל שעת עבודה בפועל בתחום 24 השעות הראשונות של יום הכיפורים פיצוי בשיעור של 200% משכר שעת העבודה, ובס"ה תשלום של 300% משכר שעת העבודה. (2) עובד אשר נאלץ לשהות במלון לרגל סיום עבודתו ביום הכיפורים או התחלתה ואינו יכול לחזור הביתה בגלל העדר תחבורה - ישולם לו שכר רגיל בעד כל שעות שהייתו במלון. (3) בעד כל שעת עבודה בפועל במשמרת ליל סדר פסח יקבל עובד יהודי פיצוי של 150% משכר שעת העבודה ובס"ה תשלום של 250% משכר שעת העבודה. כעבודה במשמרת ליל סדר פסח תיחשב משמרת שלפחות 3 שעות ממנה הן בין השעות 16:00 בערב פסח לבין 05:00 בבוקר א' דפסח. (4) הסדרים ביחס לאוכל ולהוצאות נסיעה בליל הסדר הקיימים בכל מלון יישארו בתוקפם. 23. חופשה שנתית (1) ימי החופשה השנתית להם זכים העובדים בין כל שנת עבודתם יהיו: עבור השנה הראשונה ועד החמישית 12 ימי עבודה עבור השנה השישית ועד השמינית 18 ימי עבודה עבור השנה התשיעית ואילך 23 ימי עבודה טלפניות אשר משרתות לפחות 4 קווי חוץ ו - 40 שלוחות פנימיות תהיינה זכאיות לחופשה שנתית של 15 ימי עבודה החל משנת עבודתן הראשונה. (2) עובד שחלה בתקופת חופשתו וקיבל אישור רפואי מטעם קופת חולים לא יובאו ימי מחלתו במניין החופשה השנתית. (3) לגבי חלקי שנת עבודה יחולו הוראות חוק חופשה שנתית לפי המכסה שבהסכם זה. (4) א. מועדי החופשה יקבעו ע"י המעביד בתיאום עם העובד לפי צרכי המפעל 14 יום מראש. ב. המלון חייב לאפשר לעובד ניצול של חופשה בת שבעה ימים רצופים בשנה. ג. צבר עובד חופשה של שבעה ימים לפחות כתוצאה מעבודה בחגים, שבתות ושעות נוספות יתאם המעביד מועד היציאה לחופשה זו עם העובד לפחות שבעה ימים מראש. (5) במקומות עבודה בהם נהוג לשלם דמי כלכלה לעובדים מסוימים עבור חופשה שנתית ימשיכו לנהוג כך. 24. דמי הבראה (1) העובדים אשר סיימו לפחות 10 חודשי עבודה במלון זכאים לדמי הבראה כדלהלן: בעד השנה הראשונה לעבודה במלון - 5 ימים לשנה; בעד השנה השניה ועד השנה החמישית לעבודה במלון - 7 ימים בשנה; בעד השנה השישית ועד השנה התשיעית לעבודה במלון - 8 ימים בשנה; בעד השנה העשירית ועד השנה השתים-עשרה לעבודה במלון - 10 ימים בשנה בעד השנה שלוש-עשרה לעבודה במלון ואילך - 12 ימים בשנה. (2) עובד אשר מפסיק את עבודתו לפני תום השנה יקבל את דמי ההבראה בהתאם למכסה המגיעה לו באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה השנה. (5) העובד יקבל את דמי ההבראה צמוד ליציאתו לחופשה השנתית או במועד אחר אשר יוסכם עליו. הוא זכאי לצבור את זכותו לדמי הבראה כמספר הימים המגיעים לו כאמור לעיל במכסת שנתיים. (6) עובדים הזכאים לדמי הבראה אשר ייצאו להבראה במלונות חברי התאחדות המלונות בישראל ייהנו מהנחה של 50% בתקופות שמחוץ לעונה. ההנחה הנ"ל לא תחול על מחירים של מבצעי הנחה מיוחדים. 26. חופשה מסיבות משפחתיות עובד זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן: לרגל נישואיו - 3 ימי חופשה; לרגל נישואי בנו או בתו - 1 יום חופשה; לרגל ברית מילה לבנו - 1 יום חופשה. 28. ביטוח מחלה (1) המעביד ישלם ל "מבטחים" 2.5% ממשכורתם הכוללת של העובדים. תשלומים אלה יקנו לעובדים דמי מחלה בהתאם לתקנות "מבטחים. 29. תאונות עבודה המעביד מתחייב להשלים על חשבונו את התשלומים שמקבלים מביטוח הלאומי עובדים אשר נעדרים מעבודה כתוצאה מתאונת עבודה. ההשלמה תהיה מוגבלת ל - 15% ממשכורתם הכוללת ולתקופה כנהוג במבטחים אך עד למקסימום היעדרות של שלושה חודשים בלבד. 31. ימי אבל (1) העובד רשאי להיעדר מעבודתו בימי אבלו אם ישב שבעה אחרי הוריו, בן זוגו, ילדיו, אחים, אחיות ואין מנכים משכרו ולא מחופשתו. (2) קרוב משפחה של מי שנפל במערכות ישראל רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון הכללי לנופלים במערכות ישראל ואין מנכים משכרו ולא מחופשתו. קרוב משפחה: הורה, בן זוג, ילד ו/או ילדה, אח ו/או אחות. 32. שירות מילואים נעדר עובד קבוע מעבודתו עקב קריאה לשירות מילואים לתקופה של יום אחד בלבד לא ינוכה משכרו ולא מחופשתו בעד היעדרות אחת במשך שנה. 33. השתתפות בהוצאות הנסיעה של העובדים למקום העבודה (1) לעובדים המשתמשים בתחבורה ציבורית כדי להגיע מביתם למקום העבודה יוחזרו הוצאות הנסיעה למקום העבודה וממנו בעד ימי עבודתם בפועל, אלא אם נהוג אחרת לגבי העובד, בהתאם למחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית. לעובדים המשתמשים בקווי אוטובוסים שיש בהם כרטיסיות יחושב החזר דמי הנסיעה בהתאם למחירי ההנחה של כרטיסיות אלו. (2) המעביד יעשה סידורים מתאימים להסעתם של עובדים הגרים בריחוק מהמלון ומסיימים את עבודתם בלילה לאחר הפסקת שירות אוטובוסים או מוניות ובשבתות ובחגים באין שירות כזה. (3) בימים של עבודה מפוצלת יקבלו העובדים הוצאות נסיעה מלאות בעד הנסיעה השניה לפי התעריף של התחבורה הציבורית. (4) זכותו של המלון לרכוש עבור העובדים או לשלם את ההשתתפות על פי המחיר של כרטיסי מנוי "חודש חופשי" ובכך יוצא המלון ידי חובתו לגבי כל האמור בסעיפי משנה (1) ו-(3) לעיל. (5) לא יוגדל סכום ההחזר של הוצאות הנסיעה כאמור לעיל כתוצאה מהעתקת מקום מגוריו של העובד למרחק העולה על 20 ק"מ ממקום מגוריו הקודם. 36. בגדי עבודה המעביד יספק לעובדיו על חשבונו בגדי עבודה אחת לשנה כמפורט להלן: (1) עובדי ניקיון, שופטי כלים, עובדי מטבח וטבחים, עובדי מחסן, גננים, עובדי מכבסה - שתי חולצות, שני זוגות מכנסיים או שני סרבלים, שני זוגות נעליים גבוהות. (2) עובדי אחזקה - שתי חולצות, שני זוגות מכנסיים או שני סרבלים, שני זוגות מעליים בטיחותיות. (3) מלצרים, ברמנים, בל-בויס - מדים, שתי חולצות ושני זוגות נעלי עבודה, אם לא מספקים מדים יספקו במקומם שני זוגות מכנסיים או שתי חצאיות. (4) פקידי קבלה ומודיעין, שומרים ואנשי ביטחון - מדים, חולצה אחת וזוג נעלי עבודה, אם לא מספקים מדים יספקו במקומם זוג מכנסיים או חצאית. (5) טלפניות - חולצה וחצאית ושני חלוקים. (6) חדרניות - שני חלוקים וזוג נעליים. (7) צ'קרים - חולצה אחת וזוג מכנסיים. (8) פקידי משרד - חולצה וזוג מכנסיים או חצאית. לפקידי משרד אשר המעביד יחייב אותם לביגוד מיוחד יהיה עליו לספקו על חשבונו אחת לשנה 37. בדיקה רפואית כללית המעביד רשאי לדרוש מכל עובד להיבדק פעם בשנה בידי רופא קופת חולים או בידי רופא פרטי מוסכם על שני הצדדים ועל חשבון מעביד. 38. השתתפות בהחזקת ילדי עובדות במעונות המלון ישתתף בהוצאות החזקת ילדי האימהות העובדות במלון במעונות. ההשתתפות תינתן באותו הסכום ולפי אותן אמות המידה שעל פיהן משתתף משרד העובדה והרווחה בהוצאות אלו. 40. כלכלה (1) מחיר האוכל לעובדים בעד ארוחותיהם נהיה 22 ש"ח לחודש, סכום זה מהווה תשלום עבור ארוחה אחת - צהרים או ערב - וארוחת בוקר אחת ליום. (2) עובד אשר יאכל שתי ארוחות חמות - צהרים וערב בנוסף לארוחת בוקר - יחויב בסכום של - 30 ש"ח לחודש. (3) לתעריפים אלה יתווספו תוספות יוקר החל מ ל- 1.1.95 ותוספות בשיעור התוספות הענפיות המוסכמות. (4) העובד רשאי להודיע למלון שאין ברצונו לאכול במלון את כל הארוחות או חלק מהן, הן באופן קבוע והן בתקופה מסוימת בלבד ובמקרה זה ייחשב שווי האוכל בהתאם לארוחות הנצרכות ע"י העובד. (5) העובדים ישלמו מס ערך מוסף על שווי הארוחות שאוכלים במלון. (6) א) עובדים וותיקים שהחלו עבודתם במלון לפני 1.12.94 ישלמו את התעריף לפי ההסכם החודשי הקיים בצירוף ההצמדות שיחולו עליו כמצוין בסעיף (3) לעיל. ב) עובדים שהחלו לעבוד במלון אחרי 1.12.94 ישלמו את התעריף כמו העובדים הוותיקים (סעיף קטן א') בתוספות - 10 ש"ח לחודש מעודכנים בהצמדות כאמור בסעיף (3) לעיל. 45. תקנון עבודה תקנון העבודה המצורף להסכם בנספח 1 מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. נספח מס' 1 תקנון עבודה תקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם העבודה הקיבוצי הכללי החל על כל עובדי המלון א. עובדים חדשים 1. על העובד להודיע על מצבו המשפחתי ואת כתובתו הנכונה, כן עליו להודיע על כל שינוי בשני הנתונים דלעיל תוך שבוע ימים למעביד. 2. המעביד רשאי לדרוש מעובד המתקבל לעבודה תעודת רופא מקופת חולים המאשרת שעבודתו בבית המלון אינה מסכנת את בריאותם וביטחונם של אחרים. ב. כרטיס עבודה 1. כל עובד חייב להירשם כל יום לפני התחלת העבודה ובסיומה במקום שנקבע למטרה זו על ידי המעביד אלא אם ישוחרר מחובה זו בכתב ע"י המעביד. 2. עובד אינו רשאי לרשום עובד אחר אלא באישור המעביד. 3. הרשות בידי העובד לבדוק את הרשום בכרטיס העבודה שלו. 4. לא נרשם עובד עם התחלת העבודה, שעות עבודתו באותו יום תירשמנה רק לאחר אישור מאת מנהל המחלקה. ג. משמעת עבודה 1. על העובד להימצא בזמן הקבוע במקום המיועד לעבודתו מוכן להתחלת העבודה, ועליו להימצא במקום עבודתו במשך כל שעות העבודה. 2. עובד שיאחר לעבודתו או ייעדר מן העבודה, פרט להיעדרויות עקב חופשה שנתית או ימי חג מוכרים, ינוכה חלק ממשכורתו, יחסית למשך האיחור או ההיעדרות וזאת מבלי לפגוע מאמור בתקנה ז' של תקנון זה. 3. החלפת הבגדים והרחצה יעשו מחוץ לזמן העבודה. 4. עובד רשאי לעזוב את מקום עבודתו רק ברשות מנהל המחלקה. 5. נאלץ עובד להיעדר מהעבודה, מסיבה חשובה בלתי נראית מראש המתקבלת על דעת שני הצדדים, עליו להודיע על כך למעביד מראש, ואם אין אפשרות לכך, לא יאוחר מתוך 24 שעות. 6. נאלץ עובד מסיבה כנ"ל להיעדר מהעבודה מספר ימים, עליו להודיע מראש למעביד על מועד שובו לעבודה. 7. על כל עובד הנעדר מהעבודה מסיבות מחלה, להמציא תעודת רופא קופת חולים או רופא מוסמך אחר, בשובו לעבודה. 8. כל עובד הנעדר מהעבודה מסיבות מחלה חודש לפחות, חייב להודיע 3 ימים מראש על מועד שובו לעבודה. עובד הנעדר חודשיים לפחות חייב להודיע שבוע מראש על מועד שובו לעבודה. 9. על כל עובד לציית בשעת מילוי תפקידו להוראות הקשורות בעבודתו הניתנות ע"י מנהל המחלקה הממונה עליו. 10. א) על עובד לבצע כל עבודה שתוטל עליו במסגרת התפקיד על ידי המעביד או מנהל המחלקה הממונה עליו. המעביד רשאי להעביר עובדים מתחנת עבודה וממחלקה אחת לאחרת לעבודה שווה או דומה בעיקר לעבודתם הקבועה, בהתאם לצורכי העבודה, העברת עובדים בהתאם להוראות סעיף זה תיעשה ללא פגיעה בהכנסתם ומעמדם של העובדים המועברים. 11. לא יחליף עובד עבודתו עם חברו, בלי ידיעת והסכמת המעביד. 12. העובד יימצא בבית המלון רק בשעות עבודתו או במקרה של הכרח לסדר עניינים הנוגעים לעבודתו בבית המלון. 13. אין לעורר ריב ולנהל ויכוחים בזמן העבודה. 14. לא ישתמש עובד ברכוש או בחומרים של בית המלון לצרכים פרטיים. 15. אין לקיים אסיפות והתייעצויות בזמן העבודה, פרט בסיכום מוקדם עם המעביד. 17. על העובד למסור לאחסנה למשמרת אצל שוער המלון כל חבילה שהינו מביא איתו, עד גמר משמרתו. אם בחבילה דברים וחפצים הנחוצים לו בשעת משמרתו עליו להראותם לשוער. 18 על העובד למסור מיד למנהל המלון כל חפץ, אותו ימצא בשטח המלון. 19 אסור לעובד לקיים פגישות עם אנשים ו/או אורחים בתוך שטח המלון. 20. עובד שנתפס באכילת אוכל המלון ללא רשות - רשאי המעביד לקנסו בהתאם למחיר המכירה המלא של האוכל. עבודה במשמרות 1. סידור העבודה במסגרת התפקיד שנעשה על ידי המעביד מחייב כל עובד. 2. שינויים בסידור העבודה התקופתי וכן החלפת עובד ממשמרתו הקבועה למשמרת אחרת, ייעשו בהסכמה הדדית, אך אם צורכי העבודה יחייבו זאת לדעת המעביד יהיה הוא רשאי להעביר זמנית עובד או עובדים מעבודה במשמרת אחת למשמרת אחרת, עד לתקופה של שבוע ימים. 3. על כל עובד במשמרת להמשיך בעבודתו עד שהעובד מהמשמרת הבאה מחליפו, אך אינו חייב לעשות זאת למעלה משעתיים. בעבור הזמן הנוסף שעבד ישולם לו כמוגדר בהסכם העבודה גמול שעות נוספות. 4. במקרה של איחור למעלה משעה אחת, ובלי סיבה מספקת, הרשות בידי המעביד לא לתת למאחר לגשת לעבודה באותו יום. ה. אחריות לציוד וחומרים 1. על העובדים לשמור על רכוש המלון ולהימנע מבזבוז חומרים. 2. על העובדים לנהוג בזהירות במכשירים ובכלים שהם עובדים איתם ובמקרה של קלקול על העובד להודיע על כך מיד לאחראי על כך. ו. הופעה על העובד להופיע לעבודה נקי ומסודר בהתאם לתפקידו במלון ובתלבושת בהתאם להוראות המעביד. ז. עונשין 1. עבר עובד על אחת מתקנות תקנון זה - באים בחשבון הקנסות והעונשים כדלקמן: א) התראה בכתב. ב) קנס כספי עד לשיעור של חצי יום עבודה. ג) הפסקת עבודה ללא תשלום עד יומיים. 2. עבר עובד על תקנון זה על ידי: א) אי ציות להוראות המעביד או הפרת משמעת. ב) עזיבת מקום העבודה באמצע היום בלי רשות ובלי סיבה מספקת. ג) חיסורים בעבודה בלי רשות ובלי סיבה מספקת. ד) הכאות בבית המלון. באים בחשבון קנסות ועונשים כדלקמן: א) קנס כספי ב) הפסקה זמנית של עבודה ללא תשלום. ג) פיטורים רגילים בהודעה מוקדמת ומתן פיצויים. 3. הורשע עובד בדין על ביצוע עבירה פלילית או הודה בביצוע עבירה שיש בה משום השלכה שלילית במקום העבודה או הוכחה אשמה חמורה כנגד עובד כגון: א) אי ציות להוראות המעביד או הפרה חמורה במשמעת. ב) הכאות בבית מלון במקומות המיועדים לאורחים ואשר גרמו לתוצאות חמורות. ג) גניבה או חבלה במזיד. ד) קלקול חומרים, מכשירים או מכונות במזיד. ה) עבודה במקום אחר בלי רשות בכתב מאת המעביד. ו) בזבוז חומרים בזדון ולקיחת מזון ללא רשות. ז) מסירת סודות עסקיים. ח) הורדת התפוקה במזיד או פגיעה במהלך התקין של העבודה. באים בחשבון: א) הפסקת עבודה זמנית ממושכת ללא תשלום. ב) פיטורים ללא הודעה מוקדמת ג) פיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויים. 4. הישנות עבירה על התקנון תגרום להחמרת העונש או הקנס. 6. א) עבר עובד, אחת מהעבירות החמורות והמפורטות בסעיף משנה 3 דלעיל, ועובדת העבירה אינה מוטלת בספק, הרשות בידי המעביד להפסיק את עבודת העובד הנאשם עד לבירור, אשר יתקיים בו ביום מחוץ לשעות העבודה. ג) יזוכה העובד הנאשם, ישולם לו ע"י המעביד עבור כל תקופת הבטלה שנגרמה לו. 7. יצא העובד הנאשם נקי מכל אשמה, יפורסם פסק הדין במקום העבודה. 8. כספי הקנסות ינוצלו למטרה מוסכמת על ידי שני הצדדים. 9. בא כוח הנוער העובד יוזמן להשתתף בכל בירור הנוגע לנוער. נספח מס' 2 תעריפי משכורת חודשית קבועה ותעריפי הוותק לכלל העובדים בענף הסכומים שצוינו לגבי כל תפקיד ותפקיד מציינים את תעריף המשכורת התחילית, את תעריפי הביניים ואת תעריף המשכורת המרבי לעובד באותו תפקיד. התעריף התחילי הוא לעובד חדש המתקבל לעבודה באותו התפקיד או לעובד אשר הועלה בדרגה לאותו התפקיד. תפקיד העובד תעריף תחילי לאחר 12 חודשים לאחר 24 חודשים דרגת ותק תוספת ותק בש"ח 1. מחלקת משק (א) חדרים ושטיחים ציבורים * פועל ניקיון, חצרן 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * חדרן, חדרנית 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * אחראית קומה 2150.09 2184.75 2220.69 2 23.74 * אחראית אגף 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 (ב) מכבסה * כובס, ממיין - מקפל, מעגילן, וולט 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * גהצן, ניקוי יבש, תופרת 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * סגן מנהל מכבסה 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 מנהל מכבסה 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 (ג) שירותי עזר * פועל מחסן 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * מחסנאי כביסה, פקיד טכני במחסן 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 *מחסנאי כללי 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 (ד) מינהלה סגנית מנהלת משק 2297.71 2342.64 2387.57 3 27.35 מנהלת משק לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 2. מחלקת אחזקה * שוליה, עוזר לבעל מקצוע 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * איש אחזקה כללי 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 בעל מקצוע ב' (צבעי, גנן, מסגר, מנעולים, פוליטורצ'קי וכד') 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 בעל מקצוע א' (בנאי, חשמלאי, שרברב, נגר, טכנאי וכד') 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 ראש משמרת 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 מנהל מחלקת אחזקה לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 תפקיד העובד תעריף תחילי לאחר 12 חודשים לאחר 24 חודשים דרגת ותק תוספת ותק בש"ח 3. מחלקת מזון ומשקאות (א) חדרי אוכל * פיקולו, עוזר למלצר (קומי) 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * סגן מלצר (דמי) 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * מלצר, מארחת 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 קפטן 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 מלצר ראשי 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 מלצר ראשי בכיר 2503.09 2567.27 2631.46 3 27.35 סגן מטרו - ד', מטרו - ד' לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 (ב) בארים * ברמן קומי 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * ברמן 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 ברמן ראשי 2387.57 2438.91 2490.26 2 23.74 (ג) מטבח - שירותים * פועל נקיון, שותף כלים 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * ראש משמרת 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * אחראי שירותי מטבח 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 (ד) מטבח - בישול * עוזר טבח, קפטריסט 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * מבשל, מזנונאי 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * טבח ג' 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 * טבח ב' 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 * טבח א', קצב 2387.57 2438.91 2490.26 2 23.74 טבח עצמאי, קצב ראשון 2503.09 2567.27 2631.46 3 27.35 טבח עצמאי בכיר 2669.97 2759.82 2849.67 3 27.35 סגן טבח ראשי, טבח ראשי לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 (ה) מטבח - מגדניה * עוזר מגדן 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * מגדן, אופה 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 מגדן ראשון 2387.57 2438.91 2490.26 2 23.74 מגדן בכיר 2503.09 2567.27 2631.46 3 27.35 (ו) כשרות משגיח כשרות 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 משגיח כשרות ראשון 2387.57 2438.91 2490.26 2 23.74 תפקיד העובד תעריף תחילי לאחר 12 חודשים לאחר 24 חודשים דרגת ותק תוספת ותק בש"ח (ז) מינהל וביקורת * פועל מחסן 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * פקיד טכני במחסן 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * מחסנאי מזון ומשקאות 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 * עוזר מבקר מזון ומשקאות 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 מבקר מזון ומשקאות 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 * פקיד מכירות אירועים 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 מנהל אירועים 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 סגן מנהל מחלקת מזון ומשקאות, מנהל מחלקת מזון ומשקאות לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 4. מחלקת קבלה והזמנות (א) קבלה וקופה * פקיד קבלה מתלמד, קופאי מתלמד 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * פקיד קבלה זוטר, קופאי זוטר 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 *פקיד קבלה, קופאי קבלה 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 ראש משמרת 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 ראש משמרת בכיר 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 (ב) הזמנות ומכירות * פקיד הזמנות 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 אחראי הזמנות 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 * פקיד מכירות 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 מנהל מכירות 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 (ג) מודיעין ושירותי עזר * שליח, בל-בוי, שוער 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * בל-קפטן 2150.09 2184.75 2220.69 2 23.74 * פקיד מודיעין 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * פקיד מודיעין ראשי 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 (ד) טלפון * טלפנית 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * טלפנית מיומנת 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * ראש משמרת (לפחות 2 עמדות) 2220.69 2256.63 2292.58 2 23.74 סגנית מפקחת 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 מפקחת (במח' של 4 עובדים לפחות) 2387.57 2438.91 2490.26 2 23.74 תפקיד העובד תעריף תחילי לאחר 12 חודשים לאחר 24 חודשים דרגת ותק תוספת ותק בש"ח (ה) מינהלה סגן ראש מח' קבלה והזמנות 2503.09 2567.27 2631.46 3 27.35 מנהל מחלקת קבלה והזמנות לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 5. מחלקת האדמיניסטרציה * פקיד, פקידה, כתבנית 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 מזכירה 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 פקיד חשבונות, חשב לילה 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 מנהל חשבונות 2387.57 2438.91 2490.26 2 23.74 מבקר 2316.97 2438.91 2490.26 3 27.35 *פקיד קניות 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 קניין 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 * פועל מחסן 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * פקיד טכני במחסן 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 * מחסנאי כללי 2220.69 2254.07 2292.58 2 23.74 * מחסנאי אחראי 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 מחסנאי בכיר 2387.57 2438.91 2490.26 3 27.35 * קופאי תחנה (צ'קר) 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * קופאי תחנה ראשון 2150.09 2184.75 2220.69 1 21.67 קופאי ראשי 2297.71 2342.64 2387.57 2 23.74 * שומר 2085.15 2118.00 2150.09 1 21.67 * קצין בטחון 2220.69 2254.07 2292.58 2 23.74 * מציל בריכה 2220.69 2254.07 2292.58 2 23.74 מנהל חשבונות ראשי, חשב, קצין בטחון ראשי, מנהל כח אדם, איש יחסי ציבור לפי הסכם בין הצדדים 3 27.35 הערה: על התעריפים המפורטים בנספח זה יש להוסיף תוספות יוקר ותוספות שכר החל ב - 1.9.1996. * עובדים ב - 6 החודשים הראשונים לעבודתם במלון בדרגה זו חייבים בתוספת של 35 דקות עבודה במשמרת שניה ושלישית, גם ביום עבודה מפוצל. חיה לזר-נוטקין, עו"ד lazarhaya@walla.com

חיה לזר נוטקין, משרד עו"ד וגישור


פלאוט 10, פארק המדע, רחובות


טל' 08-9453604, פקס 08-9453605


תחומי עיסוק:


דיני עבודה I דיני משפחה ן גירושין ן צוואות וירושות | הסכם יחסי ממון |


http://hayalaw.com/


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו


 

מתי יהיה לך את הצו החדש ?

מתי יהיה לך את הצו החדש ? בבקשה לשלוח לי את זה ברגע שיהיה לך היות ואני לא מצאתי את זה . נא להודיע לי לפחות בינתיים ) עש שתשלחי לי ) שקראת את ההודעה הזאת .

גבריאל מרקוביץ , טלפון 0503322843 , ראשון לציון

יש לי את הצו החדש, רק לא על המחשב, אלא בספר !

כך כתבתי לך בהודעה הקודמת בכל ספריה משפטית יש את הצווים הרלוונטים לעניינך חיה לזר-נוטקין, עו"ד lazarhaya@walla.com

חיה לזר נוטקין, משרד עו"ד וגישור


פלאוט 10, פארק המדע, רחובות


טל' 08-9453604, פקס 08-9453605


תחומי עיסוק:


דיני עבודה I דיני משפחה ן גירושין ן צוואות וירושות | הסכם יחסי ממון |


http://hayalaw.com/


אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לו


 

תשלחי את זה בבקשה אליי

תשלחי את זה בבקשה אליי

גבריאל מרקוביץ , טלפון 0503322843 , ראשון לציון

היי שלום,

יש לי עובדת שפיטרתי -הייתה פקידת קבלה בחדרי אירוח.

היא תובעת אותי ובאחד הסעיפים טוענת שאני צריך לשלם לה קרן השתלמות, האם נכון הדבר?

היי שלום,

יש לי עובדת שפיטרתי -הייתה פקידת קבלה בחדרי אירוח.

היא תובעת אותי ובאחד הסעיפים טוענת שאני צריך לשלם לה קרן השתלמות, האם נכון הדבר?

עבור לעמוד
בחזרה לפורום
כרגע בפורום זה: אין משתמשים רשומים
עבור לפורום:
דיני עבודה
בחר
בחר